Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports lifenewscy Socialista
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαπιστώνει παρατυπίες στον τρόπο διαχείρισης της κρατικής γης η Ελεγκτική Υπηρεσία

Διαπιστώνει παρατυπίες στον τρόπο διαχείρισης της κρατικής γης η Ελεγκτική Υπηρεσία

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρείες για εκτροφή πουλερικών και ανέγερση πτηνοσφαγείου και παράνομη χρήση», που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της, στη διεύθυνση: http://www.audit.gov.cy/.

Ελεγχόμενη οντότητα κατά την έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αποτέλεσε το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης των πράξεων και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέτασε το θέμα της εκμίσθωσης τεμαχίων κρατικής γης στην εταιρεία «Α», με σκοπό την ανέγερση πτηνοσφαγείου και κατασκευή κατάλληλου βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και την εκμίσθωση άλλων τεμαχίων κρατικής γης, για πτηνοτροφικούς σκοπούς, ορισμένα εκ των οποίων στη συνέχεια, μετά τη διάλυσή της, εκμισθώθηκαν στην εταιρεία «Β».

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από τον έλεγχο έχουν επιγραμματικά ως εξής:

•Για ακόμη μια φορά διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος διαχείρισης της κρατικής γης, δεν διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση της διαχείρισης της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

•Αδυναμία, τόσο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ) όσο και άλλων αρμόδιων Αρχών, να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να παρεμποδίσουν μια έκδηλη παρανομία σε σχέση με την κατοχή και χρήση κρατικής γης. Επίσης, δεν φαίνεται να προβλημάτισε η συνέχιση των δραστηριοτήτων πτηνοτροφίας της εταιρείας «Α» από την εταιρεία «Β», ενδεχομένως με σκοπό την αποφυγή ανάληψης των σημαντικών οικονομικών υποχρεώσεων της πρώτης προς το Κράτος.

•Προώθηση, από το ΤΚΧ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, αιτημάτων που αφορούσαν σε έκδηλα παράνομες ενέργειες και παντελή απουσία κατάλληλου μηχανισμού που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, αφού, κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων από τις άλλες αρμόδιες Αρχές, το ΤΚΧ παράλειψε να αναφέρει την ήδη παράνομη κατοχή και χρήση της κρατικής γης από την εταιρεία «Β» και την ιδιάζουσα σχέση των δύο εταιρειών «Α» και «Β».

•Το ΤΚΧ, κατά την εξέταση των αιτημάτων της εταιρείας «Β», δεν έλαβε σοβαρά υπόψη την ένσταση της επηρεαζόμενης Κοινοτικής Αρχής.

•Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση κρατικής γης στην εταιρεία «Β», την οποία ήδη χρησιμοποιούσε, για χρονική περίοδο πέραν των έξι χρόνων, παράνομα, επιβραβεύοντας, με αυτό τον τρόπο, αντί να τιμωρήσει, την παράνομη επέμβαση σε κρατική γη.

•Οι αρμόδιες Αρχές επέτρεψαν, στην εταιρεία «Β», τη χρήση κρατικής γης για κτηνοτροφικούς σκοπούς, σε αντίθεση με την εγκεκριμένη χρήση της, που ήταν γεωργική.

•Ιδιώτης Παραλήπτης Διαχειριστής της εταιρείας «Α», παραβιάζει τις πρόνοιες των συμβάσεων μίσθωσης κρατικής γης που παραμένουν εγγεγραμμένες στην εταιρεία «Α», αφού επιτρέπει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, τη χρήση της εκμισθωμένης γης από την εταιρεία «Β». Ανάλογα, η εταιρεία «Β» κατέχει και χρησιμοποιεί κρατική γη, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, δηλαδή παράνομα.

•Αδυναμία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και παντελής έλλειψη σχετικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του ΤΚΧ και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ), αφού οι ΚΥ μετέφεραν τον αριθμό εκμετάλλευσης, από την εταιρεία «Α», στην εταιρεία «Β», χωρίς να βεβαιωθούν, σε συνεννόηση με το ΤΚΧ, για τη νόμιμη χρήση της κρατικής γης.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εφίστησε την προσοχή του Διευθυντή του ΤΚΧ όπως, για διασφάλιση της νομιμότητας, προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στην άρση της υφιστάμενης παρανομίας. Επίσης, συνέστησε όπως το όλο θέμα απασχολήσει και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές. Όσον αφορά στις κτηνοτροφικές μονάδες και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός κρατικής γης, θα πρέπει να εξευρεθούν κανάλια επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης του ΤΚΧ και των ΚΥ.

Ζήτησε, επίσης, από τον Γενικό Εισαγγελέα όπως γνωμοδοτήσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για επίκληση της άρσης του εταιρικού πέπλου των δύο εταιρειών, σε σχέση με τη διεκδίκηση των οφειλών της εταιρείας «Α» προς το Κράτος, από την εταιρεία «Β», η οποία ανέλαβε στην ουσία τις δραστηριότητές της. Σε σχετική γνωμάτευσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας παρέθεσε τις περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

Τα γενικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξε μέσα από την έρευνά της η Ελεγκτική Υπηρεσία, είναι τα εξής:

α. Αδυναμία, τόσο του ΤΚΧ, όσο και άλλων αρμόδιων Αρχών να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά στην παρεμπόδιση μιας έκδηλης παρανομίας, καθώς και την ανοχή που υπέδειξε το ΤΚΧ στην παράνομη επέμβαση σε κρατική γη.

β. Προώθηση, από το ΤΚΧ, αιτημάτων που έκδηλα φανέρωναν παράνομες ενέργειες, καθώς και παντελής απουσία κατάλληλου μηχανισμού που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, αφού το ΤΚΧ, κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών απόψεων από τις αρμόδιες Αρχές, απέφυγε να αναφέρει την ήδη παράνομη κατοχή και χρήση της κρατική γης από την εταιρεία «Β» και την ιδιάζουσα σχέση των δύο εταιρειών.

γ. Επιπρόσθετα, το ΤΚΧ, κατά την εξέταση των αιτημάτων της εταιρείας «Β», δεν έλαβε σοβαρά υπόψη την ένσταση της Κοινοτικής Αρχής.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην έκθεσή της, προβαίνει στις εξής συστάσεις:

α. Ο τρόπος διαχείρισης της κρατικής γης να διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση της διαχείρισης της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο.

β. Το όλο θέμα να απασχολήσει και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές και να εξευρεθούν κανάλια επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης του ΤΚΧ και των ΚΥ, όσον αφορά στις κτηνοτροφικές μονάδες και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός κρατικής γης.

γ. Εφιστίει την προσοχή του Διευθυντή του ΤΚΧ όπως, για διασφάλιση της νομιμότητας, προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στην άρση της υφιστάμενης παρανομίας, τόσο του Διαχειριστή Παραλήπτη της εταιρείας «Α», όσο και της εταιρείας «Β».

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top