Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Δήλωση Πολιτικής για τα Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία, εξέδωσε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

13.09.2021
16:25
Κοινωνία

Δήλωση Πολιτικής αναφορικά με την Εγγραφή και τις Δραστηριότητες των Παρόχων Υπηρεσιών που αφορούν Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία (ΠΥΚΣ), εξέδωσε τη Δευτέρα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).Σε ανακοίνωση η ΕΚΚ αναφέρει πως αναμένει ότι «η πρωτοβουλία της θα μετριάσει ορισμένους, αλλά όχι όλους τους κινδύνους που ενέχουν οι επενδύσεις σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία, οι οποίοι αναμένεται να αντιμετωπιστούν περαιτέρω σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του προτεινόμενου Κανονισμού για τις Αγορές σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία», ενώ σημειώνει ότι θα αρχίσει να αξιολογεί αιτήσεις υφιστάμενων ή υποψήφιων ΠΥΚΣ, καλώντας τα ενδιαφερόμενα μέρη να συμβουλευτούν την Δήλωση Πολιτικής της και τον ειδικό χώρο στην ιστοσελίδα της.

Προσθέτει ότι στη Δήλωση Πολιτικής οριστικοποιούνται οι κανόνες για τους Παρόχους Υπηρεσιών σε Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία βάσει του Νόμου για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 2007, της Οδηγίας της ΕΚΚ για την παρεμπόδιση και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας - Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που Αφορούν Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία και της Οδηγίας της ΕΚΚ για την Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, ενημερώνοντας για τα επόμενα βήματα και τις προσδοκίες της.

Εξάλλου, σε γραπτή δήλωση της η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Δήμητρα Καλογήρου αναφέρει ότι «η έγκαιρη επαφή μας με εταιρείες κρυπτονομισμάτων στο πλαίσιο των εργασιών του Κόμβου Καινοτομίας της ΕΚΚ που έχει ως στόχο την υποστήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων και τη διαβούλευση με παρόχους αναδυόμενων χρηματοοικονομικών τεχνολογιών, είχε ως αποτέλεσμα οι προσδοκίες μας να καταστούν σαφείς στους συμμετέχοντες στην αγορά εκ των προτέρων και το κυπριακό πλαίσιο να προσαρμοστεί στους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς, μειώνοντας έτσι τους κινδύνους που ελλοχεύουν».

«Το έργο μας για τη χρηματοοικονομική καινοτομία σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη και είμαστε αποφασισμένοι να ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη καινοτομία, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία των αγορών», προσθέτει.

Εξάλλου, στην ανακοίνωση, η ΕΚΚ αναφέρει ότι «τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία αφορούν ένα σύνολο από (ιδιωτικά) περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το γεγονός ότι χρησιμοποιούν κρυπτογραφία και Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού (Distributed Ledger Technology – DLT)», προσθέτει.

Επιπλέον, η ΕΚΚ εξηγεί ότι η Τεχνολογία Κατανεμημένου Καθολικού, «συμπεριλαμβανομένου του Blockchain, είναι μια πρωτοποριακή τεχνολογία που επιτρέπει την αποκεντρωμένη επικύρωση και τήρηση αρχείων συναλλαγών, δεδομένων και άλλων πληροφοριών» και «υποστηρίζεται από ένα κρυπτογραφικό σύστημα που λειτουργεί με βάση ζεύγη κλειδιών, τα δημόσια και τα ιδιωτικά».

Προσθέτει ότι τα δημόσια κλειδιά, είναι δημόσια γνωστές διευθύνσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται για αναγνώριση, ενώ τα ιδιωτικά κλειδιά δεν είναι δημοσίως γνωστά και χρησιμοποιούνται για έλεγχο ταυτότητας και κρυπτογράφηση, ενώ χρησιμεύουν ως απόδειξη ιδιοκτησίας ενός κρυπτο-περιουσιακού στοιχείου, καθιστώντας έτσι τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία ως κομιστικά μέσα.

Αναλόγως της δομής τους, σύμφωνα με την ΕΚΚ, τα κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία μπορεί, μεταξύ άλλων, να πληρούν τον ορισμό χρηματοοικονομικά μέσα και να υπόκεινται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, με τον οποίο μεταφέρθηκε στο εθνικό δίκαιο η ευρωπαϊκή οδηγία MiFID II και να πληρούν τον ορισμό ηλεκτρονικό χρήμα και να υπόκεινται στον περί Ηλεκτρονικού Χρήματος Νόμο, ο οποίος ψηφίστηκε για σκοπούς εναρμόνισης με την ευρωπαϊκή οδηγία EMD2.

«Επίσης, να θεωρηθούν ως μία ψηφιακή αναπαράσταση αξίας, η οποία δεν εκδίδεται αλλά ούτε είναι εγγυημένη από κεντρική τράπεζα ή μια δημόσια αρχή», προσθέτει.

Σημειώνει ότι δεν συνδέονται απαραίτητα με νόμιμα κυκλοφορούν νόμισμα και δεν έχουν νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, αλλά είναι αποδεκτά από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο ανταλλαγής και το οποίο μπορεί να μεταφερθεί, να αποθηκευτεί και να διακινείται ηλεκτρονικά και δεν είναι ούτε παραστατικό χρήμα, ούτε οποιοδήποτε από τα μέσα που αναφέρονται στα σημεία (i) και (ii) παραπάνω.

Επίσης, η ΕΚΚ αναφέρει ότι η τροποποιημένη Οδηγία για το Μητρώο των Παρόχων Υπηρεσιών που Αφορούν Κρυπτο-περιουσιακά Στοιχεία έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και προσθέτει πως οι ΠΥΚΣ είναι υπόχρεες οντότητες βάσει του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας Νόμου και ως εκ τούτου οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως, όπως σημειώνει, με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τους αθροιστικούς κανόνες ΠΥΚΣ, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό των υποχρεώσεών τους σε ό,τι αφορά, μεταξύ άλλων, την καταλληλότητα και την ακεραιότητα των δικαιούχων των ΠΥΚΣ και των προσώπων που κατέχουν διοικητική θέση, τις οργανωτικές και λειτουργικές απαιτήσεις, την εφαρμογή της αρχής «Γνώριζε τον πελάτη σου» και των λοιπών μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, τη χάραξη του οικονομικού προφίλ των πελατών και τον προσδιορισμό της πηγής των κεφαλαίων των πελατών.

Για τον σκοπό αυτό, προσθέτει, οι επενδυτές θα πρέπει να κατανοήσουν τους υψηλούς κινδύνους που προκύπτουν προτού προχωρήσουν σε οποιαδήποτε επένδυση σε κρυπτο-περιουσιακά στοιχεία.

Για σκοπούς διαφάνειας, η ΕΚΚ σημειώνει ότι κατά την άποψή της αυτοί οι κίνδυνοι μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν τους κινδύνους σε σχέση με την προστασία των επενδυτών, σε σχέση με την ακεραιότητα της αγοράς, αλλά και κινδύνους που απορρέουν από τεχνολογικές ιδιαιτερότητες, φύλαξης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Τέλος, η ΕΚΚ αναφέρει ότι σύμφωνα με τη διαδικασία χάραξης πολιτικής, θα αναλύει τις πρακτικές της αγοράς και θα αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των υφιστάμενων κανόνων και «όπου είναι απαραίτητο, μπορεί να εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές για τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων φορέων με το κανονιστικό πλαίσιο και/ή να τροποποιήσει τους υφιστάμενους κανόνες αναλόγως».