Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Άνοιξαν θέσεις στην Cyta με μισθό €1,865 - Πως μπορείς να υποβάλεις αίτηση και τι απαιτείται

30.09.2021
14:26
Οικονομία

Σε ανακοίνωση της στην επίσημη ιστοσελίδα η Cyta ενημερώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων οι οποίες αφορούν εργασία σε οποιοδήποτε γραφείο ή Υπηρεσία της ανά την Κύπρο.

Πρόκειται για θέσεις μηνιαίου προσωπικού - Λειτουργοί Β’ (Εμπορικό Προσωπικό) και οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους.

Οι αιτήσεις γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.

Για την θέση απαιτούνται τα εξής προσόντα:

 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο στο Μάρκετινγκ ή Μεταπτυχιακός τίτλος στο Μάρκετινγκ ή
 • Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακός τίτλος με εξειδίκευση σε θέματα
  Μάρκετινγκ ως η εξειδίκευση προκύπτει κατά την κρίση της Cyta από τα μαθήματα του
  πτυχίου ή τον συνδυασμό των μαθημάτων των πτυχίων.
 • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας.

Προσόντα που θεωρούνται πλεονέκτημα:

Πρώτο Πανεπιστημιακό Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός Τίτλος στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ που δεν
έχουν προσμετρήσει ως απαιτούμενα, θα θεωρούνται πλεονέκτημα.

Ενδεικτικά Καθήκοντα:

 • Ενέργειες βελτίωσης της εμπειρίας πελατών, διατήρηση θετικών εμπειριών σε όλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη και εφαρμογή νέων στρατηγικών για τη δημιουργία πιστών πελατών και αύξηση της αξίας τους
 • Προγραμματισμός, ανάπτυξη, παρακολούθηση, συντονισμός και υλοποίηση προϊοντικών
  δραστηριοτήτων του Μάρκετινγκ
 • Ανάπτυξη συνολικής στρατηγικής και εφαρμογή δραστηριοτήτων σε κανάλια ψηφιακού
  μάρκετινγκ
 • Δημιουργία στρατηγικής εικόνας προϊόντος και επικοινωνίας, σχεδίου προώθησης προϊόντος, παρακολούθηση υλοποίησης του πλάνου επικοινωνίας, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και λήψη διορθωτικών μέτρων
 • Παρακολούθηση της εγχώριας και διεθνούς αγοράς, συλλογή και ανάλυση στοιχείων αγοράς και ανταγωνισμού
 • Υποστήριξη δραστηριοτήτων πώλησης ή/και υποστήριξης προϊόντος μέσω συστηματικής
  ενημέρωσης, εκπαίδευσης και παροχής επικαιροποιημένου αναγκαίου υποστηρικτικού υλικού για το προϊόν
 • Καταρτισμός και υλοποίηση ετήσιου σχεδίου διαχείρισης προϊόντος, αξιολόγηση
  αποτελεσμάτων και λήψη διορθωτικών μέτρων
 • Προγραμματισμός και παρακολούθηση των απαραίτητων πόρων για το προϊόν, πρόβλεψη και διαχείριση του ετήσιου προϋπολογισμού του προϊόντος και εκπόνηση τεχνοοικονομικών μελετών
 • Εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων ανατεθούν στον/στην υπάλληλο από τη Cyta,
  περιλαμβανομένων και διοικητικών καθηκόντων, σύμφωνα με τους περί Προσωπικού της
  Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου Γενικούς Κανονισμούς.

Γενικές Προϋποθέσεις πρόσληψης :

 • Πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής
  Ένωσης
 • Ηλικία άνω των 17 ετών.
 • Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμη απαλλαγή από αυτές ή συμπλήρωση
  άοπλης θητείας ή εναλλακτικής πολιτικής κοινωνικής υπηρεσίας όπου ισχύει, νοουμένου ότι πρόκειται για πολίτη της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Πολύ καλή κατάσταση υγείας και φυσική καταλληλότητα σε βαθμό που να επιτρέπουν την
  διεκπεραίωση των καθηκόντων της θέσης ως θα διαπιστώνονται μέσω των κατάλληλων
  ιατρικών εξετάσεων.
 • Η καταδίκη επί συγκεκριμένων αδικημάτων και η απόλυση ή τερματισμός υπηρεσιών από τηCyta ή τη δημόσια υπηρεσία ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οποιουδήποτε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιφέρει ανικανότητα για πρόσληψη.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν σε γραπτές εξετάσεις και εφόσον κληθούν, να συμμετέχουν σε προφορικές
εξετάσεις της Cyta.

Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμου του 2009 (Ν.146(Ι)/09) θα πρέπει να σημειώσουν με στην αίτησή τους ότι επιθυμούν να αξιολογηθούν στα πλαίσια του πιο πάνω Νόμου.

Οι αιτητές/τριες πρέπει να πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και προϋποθέσεις μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι αιτητές θα κληθούν να αποστείλουν τα απαιτούμενα αποδεικτικά πιστοποιητικά περιλαμβανομένων βεβαιώσεων αντιστοιχίας/ισοτιμίας από τα αρμόδια σώματα (όπου ισχύει) ή/και απαιτούμενων βεβαιώσεων εγγραφής σε Επαγγελματικό Σώμα (όπου ισχύει), εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου που θα καθοριστεί μετά την γραπτή εξέταση.

Σημειώνεται ότι όλα τα πτυχία/διπλώματα θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη αναλυτική κατάσταση μαθημάτων και βαθμολογίες καθώς και επίσημα πιστοποιημένη μετάφραση στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (όπου ισχύει). Πριν από την προσφορά διορισμού για πρόσληψη οποιουδήποτε υποψηφίου θα πρέπει να επιβεβαιωθεί η γνησιότητα των απαιτούμενων εγγράφων.

Ωράριο Εργασίας:

Με βάση τα εκάστοτε ισχύοντα ωράρια.

Απολαβές/Ωφελήματα:

 • Μισθολογικές Κλίμακες: Β8-2-Β8-Β10-Β11-Β12+2
 • Σημερινός Μηνιαίος Ακαθάριστος Μισθός: €1.865,38
 • Δυνατότητα τοποθέτησης μέχρι την κλίμακα B8, με βάση τις πρόνοιες των Συλλογικών
  Συμβάσεων, ανάλογα με τα προσόντα και την πείρα που κατέχει ο/η διοριζόμενος/η σχετικά
  με τις πιο πάνω θέσεις.
 • 13ος μισθός, Ταμείο Συμπληρωματικών Παροχών Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης κ.ά.
 • Ταμείο Προνοίας Μόνιμου Προσωπικού.

 

Διαδικασία υποβολής αίτησης:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή, μέσω της ιστοσελίδας της Cyta: www.cyta.com.cy/careers. Αιτήσεις θα γίνονται αποδεκτές από τις 9:00 π.μ. τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 2021, μέχρι και τις 12:00 (το μεσημέρι) τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταβάλουν τίμημα υποβολής αίτησης το οποίο ανέρχεται στα €30. Το τίμημα υποβολής αίτησης θα πρέπει να καταβληθεί ηλεκτρονικά (μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας) μαζί με την αίτηση. Τονίζεται ότι το τίμημα υποβολής αίτησης δεν θα επιστρέφεται για κανένα λόγο.
Οδηγίες για συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και καταβολή του τιμήματος συμμετοχής θα υπάρχουν στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Δεκτές θα γίνονται μόνο οι αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός της πιο πάνω προθεσμίας, μέσω της πιο πάνω ιστοσελίδας και αφού καταβληθεί το απαιτούμενο τίμημα υποβολής αίτησης
(Οριστική Υποβολή και Πληρωμή).
Σημειώνεται ότι η ενημέρωση των υποψηφίων στα διάφορα στάδια της διαδικασίας γίνεται μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων ή/και γραπτών μηνυμάτων με βάση τα στοιχεία που δηλώνουν στην αίτησή τους. Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να ελέγχουν το Spam/Junk Folder στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο (email) καθώς και ότι δεν υπάρχει
φραγή στο κινητό τους τηλέφωνο για παραλαβή των γραπτών μηνυμάτων (sms).