ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφές σε ΑΑΕΙ Ελλάδας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι φοιτητές - Δείτε αναλυτικά

Εγγραφές σε ΑΑΕΙ Ελλάδας - Όλες οι πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζουν οι νέοι φοιτητές - Δείτε αναλυτικά

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας – 2022

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (YΠΑΝ) πληροφορεί το κοινό ότι τα αποτελέσματα των εισαγομένων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας έχουν ανακοινωθεί στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας (https://results.it.minedu.gov.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματά τους, αφού πληκτρολογήσουν τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό υποψηφίου, ο οποίος βρίσκεται στην 1η σελίδα (Σημείο 1), της αίτησης για διεκδίκηση θέσης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας και τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο-Όνομα-Πατρώνυμο-Μητρώνυμο), όπως ακριβώς έχουν υποβληθεί από τους/τις ίδιους/ες, στην αίτηση εισαγωγής στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, επίσης, να συνδεθούν με την Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και μέσω της αρχικής Ιστοσελίδας του ΥΠΑΝ της Κύπρου (www.moec.gov.cy).

Οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να εκτυπώσουν και να φυλάξουν τα αποτελέσματά τους.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων στα Τμήματα και τις Σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας που αφορούν την ειδική κατηγορία αποφοίτων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ε.Ε. θα γίνουν από τη Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου μέχρι και τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου 2022. Επισημαίνεται, ότι τα χρονοδιαγράμματα αυτά αφορούν και τις Κύπριες επιτυχούσες στα ΑΑΕΙ Ελλάδας που θα εγγραφούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Κατόπιν συνεννόησης του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομου Προδρόμου με τον Υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, αρμόδιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση κ. Άγγελο Συρίγο, και της μετέπειτα παρακολούθησης του θέματος από τον Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα κ. Κυριάκο Κενεβέζο, θα δοθεί παράταση των χρονοδιαγραμμάτων εγγραφής για τους άρρενες Κύπριους που θα εγγραφούν στα ΑΑΕΙ Ελλάδας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και δεν θα έχουν απολυθεί από τον στρατό μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου 2022.

Οι ακριβείς ημερομηνίες της παράτασης θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ημερών σε σχετική εγκύκλιο που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Στην ιστοσελίδα θα αναρτηθεί επίσης και η αναλυτική εγκύκλιος εγγραφών για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επικοινωνούν με τη Γραμματεία (ή την ιστοσελίδα) της Σχολής/Τμήματος που έχουν εξασφαλίσει θέση ώστε να έχουν ακριβή πληροφόρηση σχετικά με τη μέρα και την ώρα που μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους, όπως και με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για τυχόν αλλαγές επί της διαδικασίας των εγγραφών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή όλων των επιτυχόντων στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μπορούν να κατατεθούν από τους ίδιους ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στη γραμματεία της σχολής επιτυχίας, προκειμένου να γίνει ο έλεγχος για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους.

Όσοι θα εξουσιοδοτήσουν εκπρόσωπό τους για την εγγραφή τους, πρέπει προηγουμένως να έχουν εξασφαλίσει πιστοποίηση της υπογραφής τους από την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.

Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2021 θα αρχίσουν τη φοίτησή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, αφού μεριμνήσουν για την εμπρόθεσμη εγγραφή τους. Σημειώνεται ότι οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Οι άρρενες υποψήφιοι που εξασφάλισαν θέση στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας το 2022 και υπηρετούν στην Εθνική Φρουρά δεν χρειάζεται να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Η θέση τους θα κρατηθεί αυτόματα ώστε να φοιτήσουν στη Σχολή/Τμήμα επιτυχίας τους, αμέσως μόλις ολοκληρώσουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Μετά την απόλυσή τους από τις τάξεις του στρατού, οφείλουν να εγγραφούν στη Σχολή/Τμήμα που εξασφάλισαν θέση παρουσιάζοντας, εκτός από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σχετική βεβαίωση από το Στρατολογικό Γραφείο της Επαρχίας τους.

Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΑΕΙ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, ημερομηνίας 20/07/2022, [ΟΔΗΓΙΕΣ_ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ_ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ_2022_Ελληνικά.doc (live.com)], που αφορά στην κατηγορία των Αποφοίτων Λυκείων ή Αντίστοιχων Σχολείων Κρατών-Μελών της Ε.Ε., στην οποία ανήκουν και οι υποψήφιοι/ες απόφοιτοι/ες Σχολείων της Κυπριακής Δημοκρατίας, για σκοπούς εγγραφής στα Ελληνικά Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ), θα πρέπει να προσκομίσουν στο Τμήμα/Σχολή επιτυχίας τους τα πιο κάτω έγγραφα.

Τα ζητούμενα έγγραφα που αναφέρονται πιο κάτω και φέρουν τους αριθμούς 1 μέχρι 5, θα πρέπει να υποβάλλονται με την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961, από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η διαδικασία APOSTILLE περιγράφεται αναλυτικά στην παράγραφο Β.

1) Τίτλος Απόλυσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Αποδεικτικό Απόλυσης ή Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου) επικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του/της υποψηφίου/ας.

Επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Ο τίτλος Απόλυσης θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

2) Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης.

Η εν λόγω Βεβαίωση έχει αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς στους/στις υποψηφίους/ες εντός του Αυγούστου 2022 και φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 κατέχουν ήδη την εν λόγω Βεβαίωση, η οποία φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. Έχει αποσταλεί από την Υπηρεσία Εξετάσεων ταχυδρομικώς εντός του Αυγούστου 2021.

Η Βεβαίωση Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

3) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής αρχής (Έντυπο Π3) από την οποία να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στην Κύπρο, δηλαδή να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

Το Έντυπο Π3 δόθηκε από το σχολείο αποφοίτησης και επικυρώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση Μέσης Γενικής ή Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ή τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας Μέσης Εκπαίδευσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Η εν λόγω βεβαίωση (Έντυπο Π3) θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

4) Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του και να προκύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική καταγωγή.

Η συγκεκριμένη Βεβαίωση εκδίδεται από το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προμηθευθούν την εν λόγω Βεβαίωση από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) ή από τις Επαρχιακές Διοικήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

Στην περίπτωση που η ανωτέρω Βεβαίωση δεν δύναται να εκδοθεί από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας, μπορεί εναλλακτικά να προσκομισθούν τα εξής έγγραφα:

α) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του/της υποψηφίου/ας στο οποίο θα αναφέρονται και στοιχεία γέννησης των γονέων, ή

β) πιστοποιητικά γέννησης του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της, ή

γ) αντίγραφα των διαβατηρίων του/της υποψηφίου/ας και των γονέων του/της, ή

δ) συνδυασμός των εγγράφων των ανωτέρω περιπτώσεων β και γ.

Η Βεβαίωση ή τα πιστοποιητικά θα πρέπει να φέρουν την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

5) Οι άρρενες επιτυχόντες μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων 2021 οι οποίοι υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά, για την εγγραφή τους στα ΑΑΕΙ Ελλάδας, θα πρέπει να παρουσιάσουν βεβαίωση απόλυσης από τον Στρατό. Η συγκεκριμένη βεβαίωση (Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης Τύπου "Α"),εκδίδεται από τα Στρατολογικά Γραφεία και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) και θα πρέπει να φέρει πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα.

Η εν λόγω Βεβαίωση θα πρέπει να φέρει την επισημείωση της Σφραγίδας της Χάγης (Apostille).

6) Υπεύθυνη Δήλωση ότι ο/η υποψήφιος/α:

I. δεν είναι απόφοιτος/η Ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,

II. δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας με την ειδική κατηγορία των Αλλοδαπών-Αλλογενών,

III. είναι κάτοχος Βεβαίωσης Γενικού Βαθμού Πρόσβασης/Κατάταξης του έτους 2022,

IV. δεν έχει αποκτήσει δια αλληλογραφίας τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του εξωτερικού,

V. έχει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ένταξή του/της στην ειδική κατηγορία όπου υπάγεται και θα τα προσκομίσει για την εγγραφή του/της στη γραμματεία της Σχολής ή Τμήματος της εισαγωγής του/της,

VI. δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία "Ελλήνων του Εξωτερικού" για το έτος 2022.

Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να εκτυπωθεί από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Υποβολής Αιτήσεων.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 2021 κατέχουν ήδη την εν λόγω Υπεύθυνη Δήλωση.

7) Δύο μικρού μεγέθους φωτογραφίες του/της υποψηφίου/ας.

8) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του/της υποψηφίου/ας. Επικυρώνεται από τις Επαρχιακές Διοικήσεις ή τα ΚΕΠ.

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ APOSTILLE

Τα πιο πάνω πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που απαιτούνται για σκοπούς εγγραφής με αριθμό 1 μέχρι 5 (ΕΚΤΟΣ από τα 6, 7 και 8) πρέπει να φέρουν την επισημείωση που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της Σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ης Οκτωβρίου 1961 από την αρμόδια για τον σκοπό αυτό αρχή της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Φέρεται εις γνώση των επιτυχόντων ότι δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των υποψηφίων που εξασφάλισαν θέση.

Η επιβεβαίωση της γνησιότητας της σφραγίδας και της υπογραφής των δημόσιων εγγράφων (APOSTILLE) γίνεται στα ακόλουθα Υπουργεία ή Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) ή Κέντρα του Πολίτη (ΚΕΠΟ):

1. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Λεωφ. Αθαλάσσας 125, Λευκωσία (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00)

2. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, ΚΕΠ Λεμεσού – 1ος όροφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 15:00)

3. ΚΕΠ Λευκωσίας 1 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

4. ΚΕΠ Λευκωσίας 2 (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

5. ΚΕΠ Αμμοχώστου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

6. ΚΕΠ Λάρνακας (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

7. ΚΕΠ Πάφου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

8. ΚΕΠ Πελενδρίου (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

9. ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 17:00)

10. ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκωσίας, Προδρόμου 100, 2063, Στρόβολος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

11. ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λεμεσού, 16ης Ιουνίου 1943, 3022, Λεμεσός (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

12. ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Λάρνακας, Πλατεία Βασιλέως Παύλου, 6023, Λάρνακα (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

13. ΚΕΠΟ - Επαρχιακό Ταχυδρομικό Γραφείο Πάφου, Αριστοτέλη Σάββα 23, 8025, Πάφος (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

14. ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Αγρού, Γλαύκου Κληρίδη 30, 4860, Αγρός (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

15. ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' 20, 2800 Κακοπετριά (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30)

16. ΚΕΠΟ - Ταχυδρομικό Γραφείο Λευκάρων, Ανδρέα Παπανδρέου 2, 7700, Πάνω Λεύκαρα (ωράριο λειτουργίας 8:00 - 14:30).

Για καλύτερη εξυπηρέτηση και αποφυγή τυχόν ταλαιπωρίας, το ενδιαφερόμενο κοινό πρέπει να επικοινωνεί με τα ΚΕΠ ή ΚΕΠΟ και να διευθετεί ραντεβού.

Τονίζεται ότι για να προχωρήσει η διαδικασία τους επιβεβαίωσης τους γνησιότητας τους σφραγίδας και τους υπογραφής των διάφορων εγγράφων (APOSTILLE), πρέπει οι ενδιαφερόμενοι/ες:

α) να διασφαλίσουν ότι όλα τα απαιτούμενα έγγραφα φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα από την αρμόδια αρχή έκδοσής τους,

β) να εξασφαλίσουν για κάθε έγγραφο, χαρτόσημο αξίας €5 (πέντε) από το Ταχυδρομείο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1:  ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Γραφείο Διεύθυνσης Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, Λευκωσία

Γωνία Κίμωνος και Θουκυδίδου, Ακρόπολη, 1434, Κτίριο Α΄, Γραφείο 401

Τηλ.: 22800630 / 22800631

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λεμεσού

Λεωφόρος Φραγκλίνου Ρούσβελτ 126, 3011 Λεμεσός

Τ.Θ. 56061, 3304, Λεμεσός

Τηλ.: 25820882 / 25820883

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Λάρνακας - Αμμοχώστου

Λεωφ. Ελευθερίας 65, Ακίνητα Oικονόμου, 1ος Όροφος, Αραδίππου,

Τηλ. 24813239 / 24813247 / 24821379

Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας Πάφου

Νεόφυτου Νικολαΐδη, Επαρχιακά Κυβερνητικά Γραφεία, Κτίριο Δ΄, Γραφείο 221, Πάφος

Τηλ.: 26804530 / 26804527

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2:  ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΕΠ Λευκωσίας 1

Οδός Γεωργίου Σεφέρη, 2415 ΄Εγκωμη

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 22315141

email: [email protected]

ΚΕΠ Λευκωσίας 2

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 36, 1065 Λευκωσία

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 22419189

email: [email protected]

ΚΕΠ Λεμεσού

Οδός Σπύρου Αραούζου 21, 3036 Λεμεσός

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 25305033

email: [email protected]

ΚΕΠ Αμμοχώστου

Οδός Ελευθερίας 83, 5380 Δερύνεια

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 23300302

email: [email protected]

ΚΕΠ Λάρνακας

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 42, 6051 Λάρνακα

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 24815556

email: [email protected]

ΚΕΠ Πόλης Χρυσοχούς

Οδός Ευ. Παλλικαρίδη 1, 8820 Πόλη Χρυσοχούς

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 26821894

email: [email protected]

ΚΕΠ Πάφου

Λεωφ. Ελευθέριου Βενιζέλου 62, 8021 Πάφος

Τηλ.: 22309100  Φαξ: 26948686

email: [email protected]

ΚΕΠ Πελενδρίου

Οδός Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 70, 4878 Πελένδρι

Τηλ.: 22309100 Φαξ: 25813410

email: [email protected]

ΚΕΠ Κολοσσίου

Αμμοχώστου 67, 4636 Kολόσσι

Τηλ.: 22309100 Φαξ: 25824334

email: [email protected]

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3:  ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Οδός Αλκαίου 2, 1458 Λευκωσία

Τηλ.:22804304

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΦΟΥ

Οδός Νικοδήμου Μυλωνά 5, 8046 Πάφος

Τηλ.:26801144  Φαξ:26801204

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΜΕΣΟΥ

Λεωφ. Ανεξαρτησίας 159, 3040 Λεμεσός

Τηλ.:25806451  Φαξ.:25305057

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Οδός Σωτήρας 71, 5286 Παραλίμνι

Τηλ.:23200900  Φαξ.:23829102

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Οδός Ηνωμένων Εθνών, 6301 Λάρνακα

Τηλ.:24801877  Φαξ:24801833

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Ηνωμένων Εθνών 22, 6304 Λάρνακα

Τηλ.:24801002  Φαξ.:24304272

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΥΡΥΧΟΥ

Γρίβα Διγενή 11, 2831 Ευρύχου

Τηλ.: 22870569  Φαξ: 22932596

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οδός Μεγάρων 23, 2032, Στρόβολος, Ταχ. Θυρίδα 28777, 2082, Στρόβολος

Τηλ.22582900, Φαξ 22311288

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ: «Η ΚΔ δεν δέχεται από κανέναν μαθήματα διαχείρισης του θέματος των μεταναστών»

ΠτΔ: «Η ΚΔ δεν δέχεται από κανέναν μαθήματα διαχείρισης του θέματος των μεταναστών»

Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν δέχεται από κανέναν μαθήματα διαχείρισης του θέματος των μεταναστών, είπε το βράδυ της Παρασκευής ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του προσερχόμενος στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία για την παρουσίαση της Ολυμπιακής Ομάδας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top