ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τραβάει το αυτί στη Βουλή ο Πρόεδρος για τις Τουρκοκυπριακές Περιουσίες – «Δημιουργείται νομικά, πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα»

Τραβάει το αυτί στη Βουλή ο Πρόεδρος για τις Τουρκοκυπριακές Περιουσίες – «Δημιουργείται νομικά, πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα»

Για τον κίνδυνο δημιουργίας νομικών, πρακτικών και ουσιαστικών προβλημάτων, τόσο μεταξύ των δικαιούχων όσο και της Εκτελεστικής Εξουσίας, προειδοποιεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος προχώρησε στην αναπομπή δύο νομοθετημάτων που ψήφισε η Βουλή στις 2 Δεκεμβρίου και μέσω των οποίων επιχειρείται η αναδρομική κληρονομική διαδοχή και απόδοση οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς, οι οποίες οικιστικές μονάδες, βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, έχουν ήδη παραχωρηθεί σε άλλους δικαιούχους.

Ειδικότερα, σε επιστολή που συνοδεύει τον υπό αναπομπή Νόμο που τιτλοφορείται ως ο «περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2022», σκοπός του εν λόγω νόμου, είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής σύμβασης μίσθωσης τουρκοκυπριακής ακίνητης ιδιοκτησίας μεταξύ του Κηδεμόνα ως εκμισθωτή και εκτοπισθέντος προσώπου ως μισθωτή, για σκοπούς αυτοστέγασης ή στέγασης του και να αποτελεί η εν λόγω ακίνητη ιδιοκτησία, αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής, ανεξάρτητα από το χρόνο που απεβίωσε ο μισθωτής.

Επισημαίνεται ότι, με τον υπό αναπομπή Νόμο, η Νομοθετική Εξουσία επεμβαίνει στον τομέα αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Εξουσίας, κατά παράβαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών, αφού, όπως τονίζει ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, ο υπό αναπομπή Νόμος, όπως θεσπίστηκε, εμπεριέχει στοιχεία διοικητικής λειτουργίας και, ως εκ τούτου, καταστρατηγεί τη συνταγματική αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

Σύμφωνα με το άρθρο 7 των «περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων του 1991 έως 2022», εξηγεί, ο Υπουργός Εσωτερικών, ως ο Κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών, κατά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, μεριμνά για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων, παράλληλα με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιοκτητών των εν λόγω περιουσιών, με βάση καθορισμένα κριτήρια, ως ο μόνος αρμόδιος και δεν δύναται η Νομοθετική Εξουσία, όπως παρεμβαίνει στο έργο αυτό, της Εκτελεστικής Εξουσίας.

Παράλληλα και αφού επισημαίνει ότι στις 23 Νοεμβρίου 2022 κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων τροποποιητικό νομοσχέδιο του «περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου», καθώς και σχετικό προσχέδιο Κανονισμών, το οποίο ρύθμιζε τον σκοπό του υπό αναπομπή Νόμου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας υποδεικνύει πως, με την ψήφιση του υπό αναπομπή Νόμου, η Βουλή των Αντιπροσώπων επέμβηκε και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Εξουσίας, ασκώντας η ίδια διοικητική λειτουργία, κατά παράβαση της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών.

Επιπρόσθετα, τονίζει, ο υπό αναπομπή νόμος συγκρούεται με τον ορισμό του όρου «δικαιούχος μίσθωσης» όπως αυτός ορίζεται στον κανονισμό 2 των «περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και Άλλα Πρόσωπα (Ειδικών) Κανονισμών του 2016», καθώς και με τον ορισμό του όρου «δικαιούχος» όπως ορίζεται στον Κανονισμό 2 του «περί της Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και Άλλα Πρόσωπα (Ειδικών Κανονισμών) του 2022», όπως το προσχέδιο Κανονισμών, κατατέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση του στις 23 Νοεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο υπό αναπομπή Νόμος, συγκρούεται και με το γράμμα και το πνεύμα του βασικού νόμου, εφόσον σκοπός του βασικού νόμου σε συνδυασμό με τους «περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θ) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 1991 έως 2022», είναι η παραχώρηση πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους, οι οποίοι βρίσκονται εν ζωή κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006, ανεξάρτητα από το πού τοποθετείται η οικιστική μονάδα.

«Αντίθετα με την εκφρασμένη πολιτική της Εκτελεστικής Εξουσίας, όπως αυτή μετουσιώθηκε στον βασικό νόμο και στους ‘περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμους του 1991 έως 2022’ ο υπό αναπομπή Νόμος επεκτείνει την παραχώρηση πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους οικιστικών μονάδων, οι οποίες βρίσκονται σε κυβερνητικούς οικισμούς, επεμβαίνοντας ουσιαστικά τόσο στη διοικητική λειτουργία όσο και στο γράμμα και πνεύμα του βασικού νόμου. Δημιουργεί ουσιαστικά κληρονομικό δικαίωμα και στους δικαιούχους οικιστικής μονάδας σε κυβερνητικούς οικισμούς, στους οποίους δόθηκε οικιστική μονάδα μεταξύ της χρονικής περιόδου 20/07/1974 μέχρι 07/04/2006 και οι οποίοι απεβίωσαν πριν τις 07/04/2006», υπογραμμίζει.

Σύμφωνα με την εφαρμογή των δύο βασικών νόμων από την Εκτελεστική Εξουσία, εξηγεί περαιτέρω ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος απεβίωσε πριν τις 7 Απριλίου 2006, η οικιστική μονάδα ανακτάται. «Οι ανακτηθείσες οικιστικές μονάδες σε κυβερνητικούς οικισμούς, παραχωρούνται σε άλλους δικαιούχους, κατ’ εφαρμογή της υφιστάμενης κείμενης νομοθεσίας. Τυχόν εφαρμογή του υπό αναπομπή Νόμου, σημαίνει την αναδρομική κληρονομική διαδοχή και απόδοση οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς, οι οποίες οικιστικές μονάδες, βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, έχουν ήδη παραχωρηθεί σε άλλους δικαιούχους. Η αναδρομική αυτή κληρονομική διαδοχή, θα δημιουργήσει νομικά, πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα, τόσο μεταξύ των δικαιούχων όσο και της Εκτελεστικής Εξουσίας», υπογραμμίζει.

Τι προνοεί ο δεύτερος υπό αναπομπή Νόμος

Σε ό,τι αφορά τον δεύτερο υπό αναπομπή Νόμο, ο οποίος τιτλοφορείται ως ο «περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2022», ο Πρόεδρος Αναστασιάδης αναφέρει ότι, σκοπός του υπό αναπομπή νόμου, είναι η τροποποίηση του βασικού νόμου, ώστε σύμβαση μίσθωσης οικιστικής μονάδας επί τουρκοκυπριακής περιουσίας που παραχωρήθηκε σε εκτοπισθέντα ή παθόντα ή τουρκόπληκτο, ο οποίος απεβίωσε πριν από την 7η Απριλίου 2006 και ο οποίος κατείχε την οικιστική μονάδα κατά την ημερομηνία του θανάτου του, να αποτελεί μέρος της περιουσίας του και αντικείμενο κληρονομικής διαδοχής.

Επισημαίνει και σε αυτή την περίπτωση ότι, με τον υπό αναπομπή Νόμο, η Νομοθετική Εξουσία επεμβαίνει στον τομέα αρμοδιότητας της Εκτελεστικής Εξουσίας, κατά παράβαση της αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών. Συγκεκριμένα, εξηγεί, ο υπό αναπομπή Νόμος, όπως θεσπίστηκε, εμπεριέχει στοιχεία διοικητικής λειτουργίας και, ως εκ τούτου, καταστρατηγεί τη συνταγματική αρχή της Διάκρισης των Εξουσιών.

«Σύμφωνα με το άρθρο 7 των ‘περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμων του 1991 έως 2022’, ο Υπουργός Εσωτερικών, ως ο Κηδεμόνας των τουρκοκυπριακών περιουσιών, κατά τη διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, μεριμνά για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων, παράλληλα με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιοκτητών των εν λόγω περιουσιών, με βάση καθορισμένα κριτήρια, ως ο μόνος αρμόδιος και δεν δύναται η Νομοθετική Εξουσία, όπως παρεμβαίνει στο έργο αυτό, της Εκτελεστικής Εξουσίας», συνεχίζει υποδεικνύοντας, εκ νέου, πως στις 23 Νοεμβρίου 2022 κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων προσχέδιο Κανονισμών, το οποίο τιτλοφορείται ως «οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και Άλλα Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2022» και το οποίο ρυθμίζει το σκοπό του υπό αναπομπή Νόμου.

«Με την ψήφιση του υπό αναπομπή Νόμου, η Βουλή των Αντιπροσώπων επέμβηκε και στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της Εκτελεστικής Εξουσίας, ασκώντας η ίδια διοικητική λειτουργία, κατά παράβαση της Αρχής της Διάκρισης των Εξουσιών», αναφέρει περαιτέρω.

Όπως εξηγεί, ακόμη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο υπό αναπομπή Νόμος, εισάγει, στο άρθρο 7Α(2) αυτού, ορισμούς των όρων «δικαιούχος μίσθωσης», «εκτοπισθείς», «οικιστική μονάδα», «παθών» και «τουρκόπληκτος». Οι όροι αυτοί, τονίζει, έχουν τύχει ερμηνείας στους «περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και Άλλα Πρόσωπα) Κανονισμούς του 2009», ενώ το δε προσχέδιο Κανονισμών το οποίο τιτλοφορείται ως «Οι περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Παραχώρηση Συμβάσεων Μίσθωσης σε Εκτοπισθέντες και Άλλα Πρόσωπα) Κανονισμοί του 2022», το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, προβλέπει την αντικατάσταση των ορισμών των όρων «δικαιούχος μίσθωσης» και «οικιστική μονάδα».

Ως εκ τούτου, υποδεικνύει, εφόσον οι όροι αυτοί ορίζονται σε Κανονισμούς, δέον όπως αυτοί αντικατασταθούν με Κανονισμούς και όχι με Νόμο, εφόσον αυτό δεν είναι νομοτεχνικά ορθό. Δηλαδή, οι ορισμοί όπως περιλαμβάνονται στον υπό αναπομπή Νόμο, συγκρούονται τόσο με τους υφιστάμενους Κανονισμούς του 2009 όσο και με το προσχέδιο τροποποιητικών Κανονισμών του 2022.

Επιπρόσθετα, σημειώνει, η εισαγωγή ορισμών όρων, σε νόμο, που είναι αντίθετοι με υφιστάμενους Κανονισμούς, χωρίς οποιαδήποτε σχετική τροποποίηση των υφιστάμενων Κανονισμών, δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου ως προς ποιος ορισμός ισχύει, έστω και εάν βάσει της ιεράρχησης των κανόνων δικαίου, ο νόμος υπερισχύει των Κανονισμών.

Ο υπό αναπομπή Νόμος, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συγκρούεται και με το γράμμα και το πνεύμα του βασικού νόμου, εφόσον σκοπός του βασικού νόμου, είναι η παραχώρηση πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους, οι οποίοι βρίσκονται εν ζωή, κατά ή μετά την 7η Απριλίου 2006, ανεξάρτητα από το που τοποθετείται η οικιστική μονάδα. «Αντίθετα με την εκφρασμένη πολιτική της Εκτελεστικής Εξουσίας, όπως αυτή μετουσιώθηκε στον βασικό νόμο, ο υπό αναπομπή Νόμος, επεκτείνει την παραχώρηση πιστοποιητικών μίσθωσης σε δικαιούχους οικιστικών μονάδων, οι οποίες βρίσκονται σε κυβερνητικούς οικισμούς, επεμβαίνοντας ουσιαστικά τόσο στη διοικητική λειτουργία όσο και στο γράμμα και πνεύμα του βασικού νόμου. Δημιουργεί ουσιαστικά κληρονομικό δικαίωμα και στους δικαιούχους οικιστικής μονάδας σε κυβερνητικούς οικισμούς, στους οποίους δόθηκε οικιστική μονάδα μεταξύ της χρονικής περιόδου 20 Ιουλίου 1974 μέχρι 7 Απριλίου 2006 και οι οποίοι απεβίωσαν πριν τις 7 Απριλίου 2006», συμπληρώνει.

«Σύμφωνα με την εφαρμογή των δύο βασικών νόμων από την Εκτελεστική Εξουσία, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαιούχος απεβίωσε πριν τις 7 Απριλίου 2006, η οικιστική μονάδα ανακτάται. Οι ανακτηθείσες οικιστικές μονάδες σε κυβερνητικούς οικισμούς, παραχωρούνται σε άλλους δικαιούχους, κατ’ εφαρμογή της υφιστάμενης κείμενης νομοθεσίας. Τυχόν εφαρμογή του υπό αναπομπή Νόμου, σημαίνει την αναδρομική κληρονομική διαδοχή και απόδοση οικιστικών μονάδων σε κυβερνητικούς οικισμούς, οι οποίες οικιστικές μονάδες, βάσει των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, έχουν ήδη παραχωρηθεί σε άλλους δικαιούχους. Η αναδρομική αυτή κληρονομική διαδοχή, θα δημιουργήσει νομικά, πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα, τόσο μεταξύ των δικαιούχων όσο και της Εκτελεστικής Εξουσίας», καταλήγει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Με βάση τα προαναφερθέντα, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης εισηγείται όπως η Βουλή των Αντιπροσώπων μη εμμείνει στην απόφασή της, αποδεχόμενη την αναπομπή και παρακαλεί την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, να ακούσει σχετικά τον Γενικό Εισαγγελέα και τον Υπουργό Εσωτερικών.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Υπό εξαήμερη κράτηση ο 26χρονος που φέρεται να κατέγραφε γυναίκες στις παραλίες - Στις 6 οι καταγγελίες

Τροχαίο ατύχημα στον αυτοκινητόδρομο – Συγκρούστηκαν δύο οχήματα – Δείτε βίντεο

EURO 2024: Σόκ στο Πολωνία-Αυστρία - Οπαδός έπεσε στο κενό...

Άρχισαν να πέφτουν βροχές στα ορεινά - Σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση - Δείτε βίντεο

Ανησυχούν τα αυξημένα περιστατικά κοκκύτη και ιλαρά στο Μακάρειο – Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς

22 χρόνια χρήστης και 2 καθαρός - Η ιστορία του Γιάννη πριν και μετά τα ναρκωτικά – «Είχα σώμα, αλλά δεν είχα ψυχή»Σε εγρήγορση η Λευκωσία: Ενεργοποιήθηκαν κανάλια επικοινωνίας μετά τις απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ στην Κύπρο

Σε εγρήγορση η Λευκωσία: Ενεργοποιήθηκαν κανάλια επικοινωνίας μετά τις απειλές του ηγέτη της Χεζμπολάχ στην Κύπρο

Κανάλια επικοινωνίας ενεργοποιήθηκαν μετά τις πρόσφατες αναφορές του ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, που αφορούσαν την Κύπρο και οι τοποθετήσεις έχουν πλέον καταστεί κατά πολύ ηπιότερες, όπως ανέφεραν στο ΡΙΚ αρμόδιες πηγές. Παράλληλα, συνέχιζαν οι ίδιες πηγές, δημοσιεύματα μέσων που βρίσκονται κοντά στη Χεζμπολάχ, υποβαθμίζουν πια το θέμα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top