ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καταλύματα Airbnb: Αυτή είναι η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο - Πόσα έχουμε στην Κύπρο, τα είδη και οι προϋποθέσεις

Καταλύματα Airbnb: Αυτή είναι η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο - Πόσα έχουμε στην Κύπρο, τα είδη και οι προϋποθέσεις

Ολοένα και περισσότερη ανάπτυξη βλέπει ο κλάδος των αυτοεξυπηρετούμενων τουριστικών καταλυμάτων τύπου Airbnb στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε στο ThemaOnline ο Τουριστικός Λειτουργός του Υφυπουργείου Τουρισμού Μάριος Τσιανάκας, υπάρχουν μέχρι στιγμής 6.700 εγγεγραμμένα αυτοεξυπηρετούμενα τουριστικά καταλύματα τύπου Airbnb στην Κύπρο, με τις κλίνες να ξεπερνούν τις 30.000 χιλιάδες, ενώ εκκρεμούν ακόμα για εξέταση περίπου 1.500 αιτήσεις.

Όπως δήλωσε ο αρμόδιος λειτουργός, ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο.

«Η τάση με την χρήση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων αυξάνεται συνέχεια στην Κύπρο όπως και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα από τις νέες γενεές οι οποίες το βρίσκουν όχι μόνο πιο οικονομικό αλλά και πιο ευέλικτο μέσο για να μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα τις αποδράσεις τους», επεσήμανε.

Η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο - Τι έγγραφα χρειάζεσαι

Σύμφωνα με την νομοθεσία, για να είναι νόμιμη η λειτουργία και ενοικίαση ενός καταλύματος τύπου Airbnb, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

Με την εγγραφή του ενός καταλύματος στο μητρώο, ο διαχειριστής λαμβάνει άδεια εγγραφής και αριθμό μητρώου από το Υφυπουργείο Τουρισμού, ο οποίος θα πρέπει να αναγράφεται στη διαφήμιση και/ή στην προώθηση του καταλύματος, καθώς και σε όλες τις σχετικές συναλλαγές.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων στο μητρώο μπορεί να γίνει μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Για να γίνει εγγραφή στο μητρώο, ο διαχειριστής πρέπει να υποβάλει τα εξής έγγραφα:

1/ Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται ότι τηρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις του Νόμου όπως είναι η εγγραφή στο Τμήμα Φορολογίας (Αριθμός Φορολογικής Ταυτότητας του επιχειρηματία ή και ΦΠΑ όπου προβλέπεται βάσει της σχετικής νομοθεσίας), οι σχετικές λεπτομέρειες του ακίνητου και η ασφαλιστική κάλυψη του καταλύματος (τουλάχιστον για κατά παντός κινδύνου και ειδικά συμπεριλαμβανομένης πυρκαγιάς και αστικής ευθύνης)

2/ Άδεια Οικοδομής ή Πολεοδομική Άδεια του καταλύματος

3/ Λογαριασμός του καταλύματος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας στον οποίον παρουσιάζεται ο μοναδικός αριθμός υποστατικού (10ψήφιος)

Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας (και από τις 2 πλευρές) ή διαβατηρίου (η σελίδα με τα στοιχεία του φυσικού προσώπου), ανάλογα με το έγγραφο που έχει δηλωθεί στην αίτηση ή σε περίπτωση νομικού προσώπου, φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού σύστασης του νομικού προσώπου (π.χ. εταιρείας).

Αναφορικά με τα νενομισμένα τέλη εγγραφής που πρέπει να καταβληθούν, αυτά καθορίζονται με διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης, το Υφυπουργείο Τουρισμού εκδίδει ειδικό σήμα λειτουργίας και αριθμό μητρώου εγγραφής το οποίο θα πρέπει να αναρτιέται και να δηλώνεται σε όλες τις συναλλαγές.

Τονίζεται ότι η άδεια εγγραφής πρέπει να ανανεώνεται κάθε τρία έτη εντός τριών μηνών πριν από την λήξη της υφιστάμενης εγγραφής.

Οι ποινές που προνοούνται αν δεν έχεις άδεια εγγραφής

Πάντως αξίζει να επισημανθεί ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, οποιοσδήποτε διατηρεί ή λειτουργεί αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα χωρίς άδεια εγγραφής, ή η άδεια εγγραφής του έχει ανακληθεί είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εάν η παράβαση συνεχιστεί μετά την καταδίκη του, τότε είναι ένοχος περαιτέρω αδικήματος και υπόκειται σε περαιτέρω χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τα διακόσια ευρώ για κάθε μέρα συνέχισης της παράβασης.

Τα είδη των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων - Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούν

Σύμφωνα με την νομοθεσία, το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα θα πρέπει να φέρει τα χαρακτηριστικά και τις προδιαγραφές μεμονωμένης κατοικίας και/ή μεμονωμένης τουριστικής επιπλωμένης έπαυλης και/ή μεμονωμένου διαμερίσματος.

Δηλαδή:

1/ Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις: Έχουν ανεξάρτητη και άμεση εξωτερική προσπέλαση, ιδιωτικότητα και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου και κτίσματος, στις οποίες ανήκει αποκλειστικά και ο διαμορφωμένος κήπος.

2/ Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες: Βρίσκονται σε σειρά ή σε συγκρότημα μονοκατοικιών, οι οποίες έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ιδιωτική κοινόχρηστη ή δημόσια εξωτερική προσπέλαση και ιδιωτικότητα (χωρίς κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο).

3/ Διαμέρισμα: Μπορεί κατάλληλα και άνετα να τυγχάνει κατοχής και κάρπωσης ως πλήρης χωριστή και αυτοτελής μονάδα όπως δηλαδή καθορίζεται στις διατάξεις του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου, ως εκάστοτε ισχύει.

Πρέπει να επισημανθεί ότι μέγιστη δυναμικότητα ανά κατοικία ορίζονται τα 5 υπνοδωμάτια (10 άτομα).

Σημειώνεται ότι, καταλύματα που έχουν άδεια οικοδομής ως ξενοδοχείο ή τουριστικό κατάλυμα, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων.

Μέτρα ασφαλείας που πρέπει να ακολουθούνται

Για σκοπούς κάλυψης των βασικών ζητημάτων που συνδέονται με διάφορους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν κατά την διάρκεια της λειτουργίας ενός αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος, συστήνεται προς τους επιχειρηματίες, η διάθεση βασικού εξοπλισμού και πληροφόρησης εντός του καταλύματος.

Προς τον σκοπό αυτό, θα εκδίδεται από το Υφυπουργείο Τουρισμού μαζί με το ειδικό σήμα λειτουργίας και τον αριθμό μητρώου εγγραφής του καταλύματος και σχετικό ενημερωτικό έντυπο ασφάλειας το οποίο θα αναρτάται από τον επιχειρηματία σε περίοπτο χώρο εντός του αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος και στο οποίο θα αναγράφονται τα πιο κάτω:

Βασική πληροφόρηση:

- Τηλέφωνο Άμεσης Δράσης (112 – Αστυνομία, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Νοσοκομείο)

- Πλήρης Διεύθυνση του καταλύματος

- Τηλέφωνο επιχειρηματία του καταλύματος

Βασικός διαθέσιμος εξοπλισμός εντός του καταλύματος:

- Ένας πυροσβεστήρας γενικής χρήσης

- Μια κουβέρτα πυρόσβεσης

- Ένα κουτί πρώτων βοηθειών

Για την σωστή λειτουργία των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων πρέπει να ακολουθούνται σχετικές γενικές αρχές:

1/ Απαγορεύεται η εκμίσθωση οποιουδήποτε αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος εάν ο περιβάλλων χώρος του και η οποιοσδήποτε χώρος αυτού δεν έχουν αποπερατωθεί και συμπληρωθεί και/ή βρίσκονται υπό ανακατασκευή σε βαθμό που δεν επιτρέπεται η αυτοτελής χρήση του συγκεκριμένου αυτοεξυπηρετούμενου καταλύματος.

2/ Απαγορεύεται η δημοσίευση παραπλανητικών ή ψευδών πληροφοριών ή άλλου υλικού σχετικά με το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα.

3/ Το κατάλυμα εκμισθώνεται ως έπαυλη ή κατοικία ή μονάδα (διαμέρισμα) και όχι τμήμα αυτής. Δηλαδή στον πελάτη ενοικιάζεται ολόκληρη η έπαυλη, ή ολόκληρη η κατοικία, ή ολόκληρο το διαμέρισμα και όχι ενοικίαση π.χ. ενός υπνοδωματίου, πρακτική η οποία ρητώς απαγορεύεται.

4/ Τα δικαιολογητικά που έχουν ορισμένη χρονική ισχύ, ανανεώνονται στη λήξη τους με ευθύνη του αιτητή/ αιτήτριας.

5/ Οποιοδήποτε αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα ενοικιάζεται και/ ή εκμισθώνεται οφείλει να καταβάλει φόρο εισοδήματος ΦΠΑ στο Κράτος και τέλη διανυκτέρευσης στην Τοπική Αρχή, ανεξάρτητα του γεγονότος ότι, για την εγγραφή στο μητρώο των αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων παρέχεται χρονική περίοδος προσαρμογής δύο ετών.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Αντίποινα στο Ιράν αποφάσισε το Ισραήλ, κλειστά χαρτιά για το χρόνο επίθεσης

Αντίποινα στο Ιράν αποφάσισε το Ισραήλ, κλειστά χαρτιά για το χρόνο επίθεσης

Καζάνει που «βράζει» είναι η Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ σε αντίποινα για το φονικό χτύπημα του δεύτερου στο ιρανικό προξενείο στη Συρία. Ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει δεσμευτεί να απαντήσει στην Τεχεράνη και σταθμίζει τις επιλογές του για το τι θα κάνει. 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top