ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ελεγκτική: Συστηματικές οι παραλείψεις για διαχείριση Natura

Ελεγκτική: Συστηματικές οι παραλείψεις για διαχείριση Natura

Συστηματικές αδυναμίες και παραλείψεις, ως προς τη διαχείριση περιοχών του Δικτύου «Natura 2000», καθώς και άλλων περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών και μη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο, τόσο Τμημάτων/Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος (ΓΔΠ) όσο και συναρμόδιων Τμημάτων του Υπουργείου Εσωτερικών, αναδεικνύει η Ελεγκτική Υπηρεσία (ΕΥ) σε Ειδική Έκθεση με θέμα «Έλεγχος Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος» που αναρτήθηκε την Παρασκευή στην ιστοσελίδα της.

Αναφέρεται εξάλλου ότι με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου συμμόρφωσης, η ΕΥ καταλήγει στα γενικά συμπεράσματα που αφορούν ελλιπή συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων, Κανονισμών και Εγκυκλίων του Γενικού Λογιστηρίου που διέπουν τη διενέργεια πληρωμών και την είσπραξη εσόδων, αδυναμίες και παραλείψεις, ως προς τη λειτουργία των Τμημάτων/Υπηρεσιών της ΓΔΠ και ελλιπής συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει.

Η ΕΥ αναφέρει ότι όπως προκύπτει από τα συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα/αποκλίσεις που προέκυψαν αφορούσαν, κυρίως, στην έλλειψη εφαρμογής των θεσπισμένων διαδικασιών, καθώς και σε αδυναμίες στον σχεδιασμό των απαιτούμενων διαδικασιών/συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Για τον σκοπό αυτό, η ΕΥ αναφέρει ότι θα πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ώστε να καταστεί αξιόπιστο και να διασφαλίζει ότι όλες οι εισπράξεις και πληρωμές διενεργούνται σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τις διέπει, καθώς και την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και διαδικασιών και την παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας.

Επίσης, τα Τμήματα/Υπηρεσίες της ΓΔΠ, καθώς και τα συναρμόδια Τμήματα του Υπουργείου Εσωτερικών θα πρέπει, σύμφωνα με τις συστάσεις της ΕΥ,  να διασφαλίζουν τη συμμόρφωσή τους με το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει, ιδιαίτερα σε θέματα συναρμοδιοτήτων να θεσπιστούν διαδικασίες που να διασφαλίζουν και διαφυλάσσουν τις περιοχές του Δικτύου «Natura 2000», καθώς και άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

Ενδεικτικά στην πολυσέλιδη έκθεση δαπιστώνεται μεγάλη επέμβαση στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας (ΖΠΠ) και ανέγερση παράνομων οικοδομών σε περιβαλλοντικά ευαίσθητη και μεγάλης σημασίας περιοχή στον Άγιο Γεώργιο Αλαμάνου, στην Επαρχία Λεμεσού, παρανομίες σε αναπτύξεις στον Δήμο Σωτήρας της Επαρχίας Αμμοχώστου, συμφερόντων συγκεκριμένου πολιτικά εκτεθειμένου προσώπου, που αφορούν σε παραβάσεις ουσιωδών ορών πολεοδομικής άδειας σε Μικτή Τουριστική Ανάπτυξη και στην ανέγερση παραθεριστικών οικιών πριν την εξασφάλιση όλων των νενομισμένων αδειών και εγκρίσεων.

Γίνονται ακόμη αναφορές σε εκτίμηση ιδιωτικής ιδιοκτησίας με ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας στο Νέο Χωριό Πάφου με προχειρότητα και χωρίς να ληφθούν υπόψη σημαντικοί παράγοντες, σε πρόκληση περιβαλλοντικής ρύπανσης και οχληρίας από τη λειτουργία παράνομου βιολογικού σταθμού στον Καλοπαναγιώτη, σε ενδεχόμενη υπέρβαση εξουσίας από λειτουργούς της Πολεοδομικής Αρχής και το Δημοτικό Συμβούλιο  Σωτήρας και σε εμπλοκή του Κοινοτάρχη Νέου Χωριού Πάφου στη λήψη απόφασης για διέλευση δρόμου εντός προστατευόμενης περιοχής που ευνοεί σημαντικά την περιουσία του και που αντίκεται στις διατάξεις του περί των Γενικών Αρχών του Διοικητικού Δικαίου Νόμου.

Για τις πυρκαγιές που παρατηρήθηκαν επανειλημμένα σε Mονάδες ανακύκλωσης στη βιομηχανική ζώνη Γερίου – Ιδαλίου, η ΕΥ εκφράζει ανησυχία για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τη συσσώρευση μεγάλου αποθέματος αποβλήτων στον χώρο, καθώς και για το γεγονός ότι τα απόβλητα που καταστράφηκαν δεν έτυχαν κατάλληλης διαχείρισης, παρόλο που οι Μονάδες εισέπραξαν τα σχετικά τέλη.

Για την Υπηρεσία Μεταλλείων γίνεται ξανά σύσταση να προωθήσει το συντομότερο δυνατό ενέργειες για σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, οι οποίες να διασφαλίζουν τη διενέργεια επαρκών και κατάλληλων ελέγχων για την επαλήθευση της ορθότητας, πληρότητας και έγκαιρης είσπραξης των λατομικών δικαιωμάτων που καθίστανται οφειλόμενα προς την ΚΔ, βάσει των προνοιών της οικείας νομοθεσίας.

Σε σχέση με ενδεχόμενη διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων από Πρώτο Συντηρητή Δασών, η ΕΥ αναφέρει ότι εξέφρασε την άποψη ότι το κάθε Τμήμα θα πρέπει να λειτουργεί στο πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων, σεβόμενο την αρμοδιότητα και τεχνογνωσία των άλλων Υπηρεσιών/Τμημάτων της Κυβέρνησης και αποφεύγοντας παρεμβάσεις που κρίνονται από τα αρμόδια Τμήματα, ως ανεπίτρεπτες.

Για παράνομα κτηνοτροφικά υποστατικά εντός της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Γκρεμοί του Χανουτάρη – Πρόγραμμα «Ζωή με τους Γύπες», για παράτυπη προώθηση αιτημάτων της Κοινότητας Ίννιας στην περιοχή της Χερσονήσου Ακάμα και καταγγελία για αυθαίρετες και παράνομες κατασκευές από το ΤΔ, εντός περιοχής του Δικτύου Natura 2000, στο Μηλικούρι, αναφέρεται ότι ζητήθηκε πληροφόρηση αν έγινε αξιολόγηση της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της περιοχής λόγω της δραστηριότητας της εν λόγω κτηνοτροφικής μονάδας.

Ζήτησε επίσης πληρόφορηση κατά πόσο εξασφαλίστηκε η  απαιτούμενη από τον Νόμο, έγκριση της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών και κατά πόσο λήφθηκε υπόψη η επιφύλαξη ότι «καμιά άδεια δεν παρέχεται σε παραλίες που βρίσκονται σε περιοχές που κηρύσσονται σε περιοχές προστασίας της πανίδας και χλωρίδας».

Για τον 'Αγιο Γεώργιο Αλαμάνου αναφέρεται ότι η επαρχιακή διοίκηση τους πληροφόρησε, μεταξύ άλλων, ότι διαπίστωσε μεγάλης έκτασης επέμβαση στη Ζώνη Προστασίας της Παραλίας και ανέγερση παράνομων οικοδομών και, αφού δόθηκε προθεσμία ενός μηνός στους παρανομούντες για άρση της παρανομίας, χωρίς να συμμορφωθούν, λήφθηκαν δικαστικά μέτρα εναντίον τους.  

Η ΕΥ αναφέρει ότι θεωρεί ως εκ των ον ουκ άνευ την ανάγκη για άρση των πιο πάνω παρανομιών και επεμβάσεων, όπως και τη μελλοντική επίδειξη μηδενικής ανοχής σε τέτοια περιστατικά, σε μια τόσο περιβαλλοντικά ευαίσθητη και μεγάλης σημασίας περιοχή.   

Σε σχέση με διαπλάτυνση του δρόμου στο Νέο Χωριό Πάφου η ΕΥ αναφέρεται σε πληροφόρηση που έχει σύμφωνα με την οποία φαίνεται να υλοποιήθηκαν, κατά καιρούς, εκτός από τις βασικές εργασίες/καθαρίσματα, εργασίες βελτίωσης και διαπλάτυνσης και ότι ζήτησε τα σχόλια της επαρχιακής διοίκησης Πάφου.

Για τον παράνομο βιολογικό σταθμό στον Καλοπαναγιώτη αναφέρεται ότι σύμφωνα με ενημέρωση στις 29.3.2024, ο Γενικός Εισαγγελέας, με επιστολή του έδωσε οδηγίες στον Αρχηγό Αστυνομίας για διερεύνηση του ενδεχόμενου διάπραξης οποιουδήποτε ποινικού αδικήματος.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Προειδοποιητική σήμανση στους δρόμους: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε - Πού τοποθετήθηκαν μέχρι σήμερα

Μπορεί o εργοδότης να καθυστερεί την καταβολή του μισθού σε ένα εργοδοτούμενο; - Τι προνοεί ο Νόμος

Ήρθαν για διακοπές στην Κύπρο και έζησαν τον απόλυτο τρόμο - Μπούκαραν στο διαμέρισμα προτάσσοντας πιστόλια και τους ζήτησαν χρήματα

Χαμάς: Πατέρας και γιος ομολογούν πως βίασαν Ισραηλινή και μετά την εκτέλεσαν

Σύννεφα και βροχές στο «μενού» του καιρού - Αναλυτικά η πρόγνωση μέχρι την Τρίτη

Έτσι θα χάσουμε τα περιττά κιλά πριν το καλοκαίρι – Τα πέντε χρήσιμα tips -  Τι ισχύει για καρπούζι και παγωτό – Απαντά ειδικός στο «Τ»ΠτΔ για Κυπριακό: Στο περίμενε για επάνοδο Ολγκίν - Ενημερώθηκε από Μητσοτάκη για συνάντηση με Ερντογάν

ΠτΔ για Κυπριακό: Στο περίμενε για επάνοδο Ολγκίν - Ενημερώθηκε από Μητσοτάκη για συνάντηση με Ερντογάν

Σε δηλώσεις του μετά τα εγκαίνια έργων στην Πέγεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο Κυπριακό.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top