ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τι πρέπει να ξέρετε όταν αγοράζετε αυγά - Πώς να διαβάζετε σωστά τις ετικέτες

Τι πρέπει να ξέρετε όταν αγοράζετε αυγά - Πώς να διαβάζετε σωστά τις ετικέτες

Ανακοίνωση του Τμήματος Γεωργίας αναφορικά με τις προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά

Δεδομένου του αυξημένου ενδιαφέροντος του καταναλωτικού κοινού για τα αυγά, ενόψει και των ημερών του Πάσχα, το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, παρέχει πληροφόρηση σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για την τυποποίηση και εμπορία αυγών. Συναφώς αναφέρεται ότι σημαντικές πληροφορίες για την παραγωγή των αυγών αναγράφονται πάνω στο κέλυφός τους, όπως η χώρα παραγωγής (CY για αυγά παραγωγής Κύπρου), η μέθοδος εκτροφής των ορνίθων, η επαρχία εγκατάστασης της μονάδας παραγωγής κ.λπ. Οι πρόνοιες της Νομοθεσίας αναλυτικά περιγράφονται σε ενημερωτικό έντυπο που έχει ετοιμάσει το Τμήμα Γεωργίας και βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του.

Εξάλλου, το Τμήμα Γεωργίας, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και οι Υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν εκδώσει Κοινό Ενημερωτικό Έντυπο ως προς τις ενδείξεις που αναγράφονται υποχρεωτικά στις συσκευασίες αυγών Κατηγορίας Α οι οποίες διατίθενται προς πώληση στον καταναλωτή και το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Ως γνωστόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ενιαίο γεωγραφικό χώρο στον οποίο άνθρωποι, προϊόντα, υπηρεσίες και κεφάλαια διακινούνται ελεύθερα., για σκοπούς υγιούς ανταγωνισμού και προστασίας του καταναλωτή. Ομοειδή προϊόντα που διακινούνται στα κράτη μέλη της Ένωσης τυποποιούνται στη βάση ομοιόμορφων προδιαγραφών με σκοπό την εξασφάλιση ενός αποδεκτού επιπέδου ποιότητας για τον καταναλωτή. Έτσι, αυτός είναι σε θέση να συγκρίνει ομοειδή προϊόντα και να επιλέγει σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Οι προδιαγραφές εμπορίας που διέπουν την εμπορία των αυγών βασίζονται σε νομοθεσία η οποία έχει εναρμονιστεί με το κοινοτικό κεκτημένο και εφαρμόζεται από το Τμήμα Γεωργίας. Ο περί Προδιαγραφών Εμπορίας των Αυγών Νόμος του 2016 (Ν.103(Ι)/2016), έχει θεσμοθετηθεί για σκοπούς εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 και (ΕΚ) αριθ. 589/2008. Στον Νόμο περιέχονται οι ορισμοί, ο σκοπός, το αντικείμενο της Νομοθεσίας, τα όργανα εφαρμογής, οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες της Αρμόδιας Αρχής (Τμήμα Γεωργίας) και των Επιθεωρητών της. Περιέχονται επίσης, τα αδικήματα, οι διοικητικές κυρώσεις, τα πρόστιμα και οι ποινές για τους παραβάτες, όπως και πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία έγκρισης κέντρου συσκευασίας αυγών.

Πρόνοιες της Νομοθεσίας για την εκτροφή

Αντικείμενο του Ν.103(Ι)/2016 αποτελούν μόνο τα αυγά που παράγονται από όρνιθες που ανήκουν στο είδος Gallusgallus, δηλαδή τις κοινές κότες. Νοείται ότι το κέλυφος των αυγών δεν επιτρέπεται να είναι σπασμένο, ούτε να έχουν υποστεί επώαση ή βράσιμο και είναι κατάλληλα για άμεση ανθρώπινη κατανάλωση ή για παρασκευή προϊόντων με βάση τα αυγά. Ο Νόμος προνοεί για τη δυνατότητα ταξινόμησης, σήμανσης και εμπορίας αυγών που παράγονται σε εναλλακτικά συστήματα εκτροφής ορνίθων (αυγά αχυρώνα ή στρωμνής, αυγά ελεύθερης βοσκής και αυγά βιολογικής παραγωγής) και σε διευθετημένους κλωβούς.

Έγκριση κέντρου συσκευασίας αυγών

Οι εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται ωοσκόπηση, ταξινόμηση, σήμανση και συσκευασία αυγών, πρέπει να έχουν εκ των προτέρων εξασφαλίσει έγκριση κέντρου συσκευασίας αυγών από την Αρμόδια Αρχή, κατόπιν σχετικής αίτησης. Η αίτηση αξιολογείται και εκδίδεται έγκριση κέντρου συσκευασίας αυγών εφόσον διαπιστωθεί, μετά από σχετικό έλεγχο, ότι η εγκατάσταση έχει τον τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό χειρισμό των αυγών και έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα πιστοποιητικά που βεβαιώνουν την νομιμότητα λειτουργίας της επιχείρησης.

Στα εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας αυγών αποδίδεται κωδικός, ο οποίος αναγράφεται πάνω στις συσκευασίες των αυγών. Σε περίπτωση που οι προϋποθέσεις με βάση τις οποίες χορηγήθηκε η έγκριση ή οι όροι για τον απαραίτητο τεχνικό εξοπλισμό που απαιτείται για τον ορθό χειρισμό των αυγών δεν πληρούνται, η Αρμόδια Αρχή μπορεί να ανακαλέσει την έγκριση.

Πρόνοιες της Νομοθεσίας για την ταξινόμηση των αυγών

Τα αυγά ταξινομούνται ανάλογα με τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά στην κατηγορία Α ή στην κατηγορία Β. Τα αυγά της κατηγορίας Α μπορούν να διατεθούν στα σημεία λιανικής πώλησης και στις μονάδες ομαδικής εστίασης ενώ τα αυγά κατηγορίας Β προορίζονται μόνο για την βιομηχανία ειδών διατροφής και το μη διατροφικό κλάδο.

Τα αυγά της κατηγορίας Α πρέπει να έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ποιότητας:

α. το κέλυφος και η κελυφική μεμβράνη να έχουν κανονικό σχήμα και να είναι ανέπαφα,

β. ο αεροθάλαμος δεν πρέπει να έχει ύψος μεγαλύτερο των 6 mm ενώ για τα αυγά με την ένδειξη «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα» δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 4 mm,

γ. ο κρόκος πρέπει να είναι ορατός κατά την ωοσκόπηση μόνο υπό μορφή σκιάς, να μετακινείται ελαφρά κατά την περιστροφή του αυγού και να επανέρχεται στη θέση του,

δ. το ασπράδι να είναι φωτεινό και διαυγές,

ε. η ανάπτυξη του βλαστικού δίσκου να είναι ανεπαίσθητη,

στ. να μην έχουν ξένες ύλες,

ζ. να μην έχουν ξένες οσμές.

Τα αυγά κατηγορίας Α ταξινομούνται κατά βάρος στις ακόλουθες κατηγορίες:

S – μικρό: βάρος μικρότερο των 53g,

M – μεσαίο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 53g και μικρότερο των 63g,

L – μεγάλο: βάρος ίσο ή μεγαλύτερο των 63g και μικρότερο των 73g,

XL - πολύ μεγάλο: βάρος μεγαλύτερο των 73g.


Πρόνοιες της Νομοθεσίας για τη σήμανση

Πάνω στο κέλυφος των αυγών της κατηγορίας Α πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός παραγωγού που αποτελείται από 7 ομάδες ψηφίων στις οποίες παρεμβάλλονται οι λατινικοί χαρακτήρες CY (διακριτικά της Κύπρου) [(i)CY.(ii)(iii)(iv)(v).(vi)(vii)] οι οποίες έχουν την πιο κάτω κωδικοποίηση:

(i) Μέθοδος εκτροφής όπου:

0 = Βιολογικής παραγωγής

1 = Ελεύθερης βοσκής

2 = Αχυρώνα ή στρωμνής

3 = Κλωβοστοιχίας

(ii) Είδος εκτροφής όπου ο αριθμός 4 αναφέρεται στα βρώσιμα αυγά.

(iii) Επαρχία εγκατάστασης όπου:

1 = Λευκωσία

2 = Κερύνεια

3 = Αμμόχωστος

4 = Λάρνακα

5 = Λεμεσός

6 = Πάφος

(iv) και (v) Αύξων αριθμός κέντρου συσκευασίας αυγών

(vi) και (vii) Αριθμός ταυτοποίησης της μονάδας παραγωγής.


Τα αυγά κατηγορίας Α σημαίνονται, ταξινομούνται και συσκευάζονται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας.

Στην εξωτερική επιφάνεια των συσκευασιών των αυγών της κατηγορίας Α, που διατίθενται προς πώληση στους καταναλωτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς και ευανάγνωστα τα ακόλουθα:

(α) Ο κωδικός του κέντρου συσκευασίας,

(β) Η κατηγορία ποιότητας: «Κατηγορία Α» ή το γράμμα «Α» σε συνδυασμό ή όχι με τη φράση «φρέσκα αυγά». Όταν τα αυγά σημαίνονται, ταξινομούνται και συσκευάζονται εντός 4 ημερών από την ημερομηνία ωοτοκίας μπορούν να χρησιμοποιούνται οι εκφράσεις «εξαιρετικά» ή «εξαιρετικά φρέσκα» ως πρόσθετη ένδειξη ποιότητας. Αυτό επιτρέπεται έως την ένατη ημέρα μετά την ωοτοκία,

(γ) Ο αριθμός των αυγών,

(δ) Η κατηγορία βάρους με τα γράμματα «S/M/L/XL» με ή χωρίς τους προαναφερθέντες όρους ή στην περίπτωση που συσκευάζονται αυγά διαφορετικού μεγέθους, η ένδειξη «Αυγά διαφόρων μεγεθών» και το ελάχιστο καθαρό βάρος σε γραμμάρια.

(ε) Η ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας, η οποία ορίζεται σε 28 ημέρες κατ’ ανώτατο όριο μετά την ωοτοκία, η οποία αναγράφεται μετά από την ένδειξη «Ανάλωση κατά προτίμηση πριν από»,

(στ) Οι ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης με ένδειξη η οποία να συνιστά στους καταναλωτές να διατηρούν τα αυγά με απλή ψύξη μετά την αγορά,

(ζ) Η ένδειξη της μεθόδου εκτροφής,

(η) Η διευκρίνιση της έννοιας του κωδικού παραγωγού είτε στην εξωτερική είτε στην εσωτερική επιφάνεια της συσκευασίας.

Ευθύνες των παραγωγών, συσκευαστών, καταστηματαρχών και καταναλωτών

Οι παραγωγοί πρέπει να συμμορφώνονται με την Κτηνιατρική Νομοθεσία, να τηρούν καθημερινά μητρώα με τα στοιχεία που προβλέπει η Νομοθεσία και να παραδίδουν τα αυγά τους σε εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας αυγών. Πωλήσεις αυγών επιτρέπεται να γίνονται και απευθείας σε καταναλωτές που προμηθεύονται τα αυγά τους από τη μονάδα παραγωγής ή με κατ’ οίκον πώληση τους στην περιφέρεια παραγωγής.

Τα κέντρα συσκευασίας αυγών να εξασφαλίζουν έγκαιρα έγκριση από το Τμήμα Γεωργίας, να προμηθεύονται αυγά από μονάδες παραγωγής αυγών που είναι εγγεγραμμένες στο σχετικό μητρώο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και να τηρούν όλες τις πρόνοιες του Νόμου.

Τα σημεία λιανικής πώλησης και οι μονάδες ομαδικής εστίασης να προμηθεύονται αυγά μόνο από εγκεκριμένα κέντρα συσκευασίας αυγών. Επίσης, πρέπει να φροντίζουν ώστε τα αυγά να φυλάσσονται σε περιβάλλον που να μην προκαλεί την αλλοίωση τους (χωρίς όμως η θερμοκρασία του χώρου φύλαξης τους να είναι χαμηλότερη των +5 °C). Παράλληλα, στην περίπτωση πώλησης αυγών χύμα, το σημείο λιανικής πώλησης είναι υπεύθυνο να τοποθετεί σε ευδιάκριτο σημείο μπροστά από τα αυγά, σήμανση με τις ενδείξεις που αφορούν την ποιότητα των αυγών, την κατηγορία βάρους τους, τη μέθοδο εκτροφής, τη διευκρίνιση του κωδικού παραγωγού και την ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.

Οι καταναλωτές όταν προμηθεύονται αυγά από σημεία λιανικής πώλησης να διαβάζουν προσεκτικά τις ενδείξεις της σήμανσης των συσκευασιών τους για να διαπιστώνουν ότι αυτά προέρχονται από κέντρο συσκευασίας αυγών και να είναι σε θέση να επιλέγουν αυγά σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Προτρέπονται να επικοινωνούν με την Αρμόδια Αρχή όταν διαπιστώνουν παραβάσεις της Νομοθεσίας.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ: Προανήγγειλε ενίσχυση πολιτικών για πολύτεκνους - «Θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας»

ΠτΔ: Προανήγγειλε ενίσχυση πολιτικών για πολύτεκνους - «Θα είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας»

Την ενίσχυση πολιτικών για πολύτεκνους προανήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά την διάρκεια ομιλίας του στη Γιορτή της Πολύτεκνης Μάνας στη Λευκωσία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top