Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Απαντά το Υπ. Οικονομικών στην Ελεγκτική - Τι συνέβη με το κτίριο Nicosia City Centre - Η αιτιολόγηση για τον Συνεργατισμό

29.04.2022
15:19
Οικονομία

Τα ευρήματα ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών από την Ελεγκτική Υπηρεσία σχολιάζει το ίδιο το Υπουργείο.

Αναφορικά με τα ευρήματα και τις συστάσεις στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας, καθώς και τις θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών σημειώνονται τα ακόλουθα:

Σε ό,τι αφορά το θέμα της ύπαρξης διαθέσιμων πιστώσεων στον εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό, σημειώνεται ότι, περιλήφθηκαν πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας συνολικού ύψους €45 εκ. για το 2021 και €47 εκ. για το 2022, οι οποίες δύναται, με βάση τον σχετικό Νόμο και τους Κανονισμούς, να χρησιμοποιηθούν γι’ αυτό τον σκοπό.

Όσον αφορά στο θέμα της ανάγκης ετοιμασίας Σημειώματος Έργου/Μελέτης Βιωσιμότητας για τα δημόσια επενδυτικά έργα, επισημαίνεται ότι, η πρακτική αυτή τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, δηλαδή σε χρόνο μεταγενέστερο της Δημοσίευσης της Ανοικτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προς τον ιδιωτικό τομέα για απόκτηση κτιρίων, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στις 13.9.2019, μέσω της οποίας προτάθηκε και το συγκεκριμένο κτίριο. Σημειώνεται, σχετικά, ότι, η Πρόσκληση ετοιμάστηκε σε συνεργασία με το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας, ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα με τη σχετική νομοθεσία.

Αναφορικά με το θέμα της συνομολόγησης συμφωνίας για την απόκτηση του κτιρίου πριν την εξασφάλιση του πιστοποιητικού τελικής έγκρισης, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, η εν λόγω ενέργεια δεν συνάγεται ως μη νόμιμη, ενώ το όλο ζήτημα ρυθμίζεται στους όρους του κειμένου της συμφωνίας αγοράς.

Σε σχέση με τη διαπίστωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ότι η απόκτηση του κτιρίου τελείται σε ασύμφορη για τη Δημοκρατία τιμή, σημειώνεται ότι, η εκτίμηση του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας υπολογίστηκε στα €20.07 εκ. μειωμένη κατά 10%, λόγω του μεγέθους του κτιρίου, ενώ η αντίστοιχη εκτίμηση από τον ιδιώτη εκτιμητή ανέρχετο στα €24.54 εκ. Το συμφωνηθέν ποσό κατά τη διαδικασία της οικονομικής διαπραγμάτευσης οριστικοποιήθηκε στα €22.65 εκ.

Τονίζεται ότι, αποτελεί κυβερνητική πολιτική, η οποία ακολουθήθηκε και στην παρούσα διαδικασία, η εξέταση των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του δημοσίου σε συνάρτηση με το απαιτούμενο κόστος, το κόστος ευκαιρίας και τον χρόνο υλοποίησης, με σκοπό την επιλογή της καταλληλότερης, για τα συμφέροντα της Δημοκρατίας, διαδικασίας. Ως εκ τούτου, συνυπολογίζοντας όλα τα σχετικά δεδομένα, αξιολογήθηκε ότι, τη δεδομένη στιγμή η απόκτηση υφιστάμενων, διαθέσιμων στην αγορά κτιρίων είναι η προσφορότερη επιλογή για τα συμφέροντα της Δημοκρατίας. Προς τούτο, σημειώνεται ότι, το συνολικό επιπρόσθετο κόστος που θα κατέβαλλε η Δημοκρατία σε περίπτωση ανέγερσης αντίστοιχου ιδιόκτητου κτιρίου αναμένεται ότι θα ήταν της τάξεως των €7.79 εκ. για την επόμενη πενταετία.

Εν κατακλείδι, επισημαίνεται ότι, η Συμφωνία Αγοράς έχει τύχει νομοτεχνικού ελέγχου και έχουν τεθεί όλες οι ασφαλιστικές δικλίδες για σκοπούς διασφάλισης των συμφερόντων της Δημοκρατίας και της νομιμότητας της εν λόγω συναλλαγής, ενώ τονίζεται ότι δεν έχει υπογραφεί η συμφωνία αγοράς, εκκρεμούσης της διαδικασίας αποδέσμευσης των κονδυλίων.

Για την ανάθεση Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Νομικό Οίκο Freshfields σε σχέση με την πώληση της ΣΚΤ στην Ελληνική Τράπεζα

Αναφορικά με τα ευρήματα και τις συστάσεις στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας καθώς και τις θέσεις του Γενικού Εισαγγελέα και του Υπουργείου Οικονομικών σημειώνονται τα ακόλουθα:

Την περίοδο Μαρτίου 2018, το τραπεζικό σύστημα και κυρίως η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα (ΣΚΤ), αντιμετώπιζε μεγάλες πιέσεις με τις εκροές καταθέσεων να βρίσκονται στα ύψη, δημιουργώντας αστάθεια στο όλο σύστημα, με ανησυχητικές προεκτάσεις. Οι εκροές καταθέσεων μόνο από την ΣΚΤ υπερέβαιναν τα €100 εκ. την ημέρα.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης και τις ιδιάζουσες συνθήκες που επικρατούσαν, με την απόφαση του ημερομηνίας 14/3/2018, εξουσιοδοτούσε τη μίσθωση εξειδικευμένων υπηρεσιών για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναδεικνύονταν με το κόστος της ανάθεσης να αναλαμβάνεται από την ΣΚΤ στη βάση των σχετικών Διαταγμάτων για την ανακεφαλαιοποίηση της ΣΚΤ.

Η πιθανή κατάρρευση της ΣΚΤ, με αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κυπριακής Δημοκρατίας και στη φερεγγυότητα του κράτους, θα αποτελούσε πλήγμα στα ουσιώδη συμφέροντα της Δημοκρατίας. Συνεπώς, η εισήγηση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για την αναζήτηση προσφορών από περιορισμένο αριθμό προεπιλεγμένων νομικών οίκων δεν ήταν πρακτικά και ρεαλιστικά εφαρμόσιμη, καθώς η διαδικασία αυτή θα απαιτούσε αρκετά μεγαλύτερο χρόνο για ολοκλήρωσή της.

Η επιλογή της εταιρείας Freshfields Bruckhaus Deringe κρίθηκε ως προτιμητέα, καθώς είχε μακρά πείρα σε θέματα κρατικών ενισχύσεων και σχετική πείρα σε ανάλογες χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Σημειώνεται, επίσης, ότι, η εμπλοκή του επιλεχθέντος οίκου σε συναλλαγή αναδιάρθρωσης και ιδιωτικοποίησης που είχε ολοκληρωθεί την αμέσως προηγούμενη περίοδο στη Γερμανία, κρίθηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και σχετική. Αποδεδειγμένα, όλα τα μέλη της ομάδας που είχαν εμπλακεί στην εν λόγω συναλλαγή ήταν σε θέση να συνεισφέρουν προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Τράπεζα και της ΣΚΤ έφεραν στην Κύπρο δύο σημαντικά οφέλη. Πρώτον, έγινε κατορθωτό να βγουν εκτός χρηματοπιστωτικού συστήματος το 30% των κόκκινων δανείων που υπήρχαν στην Κύπρο, και δεύτερον ήταν ο λόγος που οι Οίκοι επανέφεραν τη χώρα στην επενδυτική βαθμίδα με την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Εν κατακλείδι, κρίνεται, εκ του αποτελέσματος, ότι, η επιλογή του Νομικού Οίκου Freshfields από το Υπουργείο Οικονομικών ήταν η καταλληλότερη υπό τις περιστάσεις, παρά την όποια κριτική μπορεί να ασκηθεί.