ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θέλει Συμβούλους αξιωματούχων με διδακτορικά και άλλα προσόντα το ΑΚΕΛ – Γιατί αντιδρά έντονα η Ελεγκτική Υπηρεσία

Θέλει Συμβούλους αξιωματούχων με διδακτορικά και άλλα προσόντα το ΑΚΕΛ – Γιατί αντιδρά έντονα η Ελεγκτική Υπηρεσία

Την ώρα που η Κυβέρνηση, σε συνεννόηση και συνεργασία με την Επίτροπο Νομοθεσίας, ετοιμάζει νομικό πλαίσιο που θα διέπει τους διορισμούς Συμβούλων και Συνεργατών για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς/Υφυπουργούς, το ΑΚΕΛ, δια του Κοινοβουλευτικού του Εκπροσώπου, Γιώργου Λουκαΐδη, προχώρησε στη κατάθεση σχετικής πρότασης νόμου στη Βουλή.

Μάλιστα, μεταξύ άλλων, η εν λόγω πρόταση νόμου θέτει μία σειρά από κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι Συνεργάτες/Σύμβουλοι, ανοίγοντας, ωστόσο, την βεντάλια προκειμένου να καλύπτονται ακόμη και πρόσωπα που προσλαμβάνονται ως γραμματείς ή ως χειριστές Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης (social media).

Η συμπερίληψη και αυτών των διορισμών στην πρόταση νόμου, πάντως, προκάλεσε ήδη την έντονη αντίδραση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία, μεταξύ άλλων, υποδεικνύει ότι «οι γραμματείς και το λοιπό μη επιστημονικό προσωπικό δεν είναι Σύμβουλοι και δεν μπορούν να τυγχάνουν χειρισμού ως πολιτικοί διορισμοί».

Το αιτιολογικό της πρότασης νόμου

Σύμφωνα, πάντως, με την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει την πρόταση νόμου, αυτή αποσκοπεί στη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου, το οποίο να διέπει την επιλογή συμβούλων ή άλλων συνεργατών από αξιωματούχους της Δημοκρατίας για την εξασφάλιση συμβουλευτικών, εξειδικευμένων ή άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, εφόσον τούτο κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο.

Η προτεινόμενη ρύθμιση, προστίθεται, αφορά ειδικότερα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τους Υπουργούς, τους Υφυπουργούς, τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο ή άλλους αξιωματούχους της Δημοκρατίας, οι οποίοι στο πλαίσιο πολιτικών διορισμών διορίζονται από τον ίδιο στην Προεδρία της Δημοκρατίας.

«Όπως είναι γνωστό, το ζήτημα της επιλογής συμβούλων ή συνεργατών για την παροχή συμβουλευτικών ή εξειδικευμένων ή άλλων υποστηρικτικών υπηρεσιών, τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και σε διοριζομένους από τον ίδιο, απασχολεί έντονα την κοινωνία, υπό την έννοια της ανάγκης διασφάλισης ότι τα επιλεγόμενα εκάστοτε πρόσωπα, θα έχουν τα κατάλληλα ακαδημαϊκά ή/και άλλα προσόντα, ανάλογα με το αντικείμενο της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του οικείου αξιωματούχου, να επιτελέσουν επάξια τον ρόλο και την αποστολή τους, παρέχοντας ποιοτικές και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, χωρίς ταυτόχρονα να παρατηρούνται φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας, τα οποία πλήττουν τον δημόσιο βίο», τονίζει ο εισηγητής της πρότασης νόμου.

Συνεπώς, υπογραμμίζει, κρίνεται αναγκαία η θέσπιση νομοθεσίας, η οποία να καθορίζει τα κριτήρια επιλογής τέτοιων προσώπων και στο πλαίσιο αυτό τα ελάχιστα αναγκαία ακαδημαϊκά ή άλλα επαγγελματικά προσόντα ή/και επαγγελματική πείρα, τα οποία θα λαμβάνονται υπόψη κατά την επιλογή τέτοιων προσώπων, έτσι που να αποτρέπονται φαινόμενα κατάχρησης και νεποτισμού και ταυτόχρονα να μη δημιουργείται υπαλληλική σχέση μεταξύ κρατικού αξιωματούχου και επιλεγέντος προσώπου και συνακόλουθα αξιώσεις απόδοσης μονίμου καθεστώτος εργοδότησης στη δημόσια υπηρεσία σε τέτοια πρόσωπα.

Τα κριτήρια και τα προσόντα

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις πρόνοιες της πρότασης νόμου, τα πρόσωπα που επιλέγονται ως Σύμβουλοι/Συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας, των Υπουργών, των Υφυπουργών και του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, θα πρέπει να πληρούν, κατ’ ελάχιστον, τα απαιτούμενα προσόντα, σε σχέση με ανάλογη θέση στη δημόσια υπηρεσία, για την οποία προβλέπονται ίδια ή ανάλογα καθήκοντα και ευθύνες:
• Για την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής φύσης, οι οποίες εμπίπτουν σε ειδικό γνωσιολογικό πεδίο επιστημονικής φύσεως της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του αξιωματούχου, τα κατ’ ελάχιστον απαιτούμενα αντίστοιχα ακαδημαϊκά προσόντα, ήτοι συναφή τίτλο σπουδών αναγνωρισμένο από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων (ΚΥΣΑΤΣ) και ευρεία γνώση της πολιτικής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στη Δημοκρατία. Νοείται ότι, στην περίπτωση επιλεγμένου για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένης επιστημονικής φύσης, τα αντίστοιχα προσόντα αυτού, δεν δύναται να είναι κατώτερα μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατά προτίμηση διδακτορικού, λαμβανομένου υπόψη ως κριτηρίου επιλογής και της αποδεδειγμένης επαγγελματικής πείρας ή/και της εγνωσμένης επιστημονικής αυθεντίας του επιλεγόμενου.
• Για την παροχή υπηρεσιών γραμματειακής ή/και άλλης υποστηρικτικής φύσεως και τηρουμένων των αναλογιών, τα απαιτούμενα, για αντίστοιχη θέση στη Δημόσια Υπηρεσία προσόντα ή τα, κατά το πρότυπο των πιστοποιημένων από την ΑνΑΔ επαγγελματικά προσόντα, σε συνδυασμό με αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα για υπηρεσίες αντίστοιχης φύσης.
• Για την παροχή υπηρεσιών σε θέματα επικοινωνίας ή δημόσιων σχέσεων, αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών σε συναφές πεδίο ή δίπλωμα στη δημοσιογραφία από εγγεγραμμένο στο οικείο Μητρώο του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης και αξιολογημένο/πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης ή άλλο επαγγελματικό τίτλο ή μακρά εγνωσμένη επαγγελματική πείρα σε θέματα δημοσιογραφίας, επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων ή χειρισμού ιστοσελίδας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης και επιπροσθέτως ευρεία γνώση των κυπριακών και ξένων μέσων μαζικής ενημέρωσης.
• Για την παροχή υπηρεσιών ειδικής επιτελικής ή/και οργανωτικής φύσεως, πέραν των απαιτούμενων ακαδημαϊκών προσόντων, αποδεδειγμένη επαγγελματική πείρα, ηγετικές ικανότητες και ικανότητα στρατηγικού σχεδιασμού και γνώσης του αντικειμένου.

Επιφυλασσόμενων των πιο πάνω, το αντίτιμο για την παροχή των υπηρεσιών σε καθορισμένο αξιωματούχο της Δημοκρατίας, δεν πρέπει να υπερβαίνει το, αντιστοίχως, καταβαλλόμενο ποσό ως αποζημίωση, απολαβές ή αντιμισθία σε πρόσωπο διοριζόμενο σε ανάλογη θέση της δημόσιας υπηρεσίας.

Επιπροσθέτως των πιο πάνω, κάθε επιλεγόμενος για διορισμό ως Συμβούλου/Συνεργάτη, θα πρέπει να πληροί και τα εξής κριτήρια/προϋποθέσεις:
• Να είναι πολίτης της Δημοκρατίας
• Να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας
• Να έχει λευκό ποινικό μητρώο
• Να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές (ισχύει για τους άνδρες)
• Να μην έχει συγγένεια εξ αίματος ή εξ αγχιστείας πρώτου βαθμού με τον οικείο αξιωματούχο της Δημοκρατίας ή με άλλο καθορισμένο αξιωματούχο της Δημοκρατίας
• Να μην έχει απολυθεί ή λόγω πειθαρχικού παραπτώματος, να έχουν τερματισθεί οι υπηρεσίες του από τη Δημόσια Υπηρεσία ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου στη Δημοκρατία ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου κράτους μέλους αυτής.

Κάθετη διαφωνία Ελεγκτικής Υπηρεσίας

Η πρόταση νόμου, παρότι ακόμη δεν έχει συζητηθεί στη Βουλή και παραμένει άγνωστο το κατά πόσον θα συζητηθεί ή όχι, μίας και η Κυβέρνηση ετοιμάζει αντίστοιχη νομοθεσία, εντούτοις, πρόνοιες της προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας.

Όπως αναφέρει σε χθεσινή (26/5) ανακοίνωσή της η Υπηρεσία, «αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη εργοδότησης ικανών και έμπιστων προσώπων για να πλαισιώνουν τους αξιωματούχους αυτούς, και ως εκ τούτου έχουμε συμφωνήσει με μία κατ’ εξαίρεση διαδικασία πολιτικών διορισμών τέτοιων συμβούλων/συνεργατών».

Ωστόσο, τονίζει, «διαφωνούμε κάθετα με τη διεύρυνση των περιπτώσεων που θα εμπίπτουν στις πιο πάνω εξαιρέσεις με τη συμπερίληψη γραμματειακού προσωπικού ή προσωπικού για χειρισμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή άλλου μη επιστημονικού προσωπικού», υποδεικνύοντας ότι «δεν μπορεί, κατά την άποψή μας, να καταλήξουμε ότι η στελέχωση της δημόσιας υπηρεσίας θα γίνεται με κομματικές και πολιτικές ταυτότητες».

Στη βάση των πιο πάνω, συνεχίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία, «είναι άποψη μας ότι οι γραμματείς και το λοιπό μη επιστημονικό προσωπικό δεν είναι Σύμβουλοι και δεν μπορούν να τυγχάνουν χειρισμού ως πολιτικοί διορισμοί».

«Η σπουδαιότητα τέτοιων θέσεων Συμβούλων του ΠτΔ και των Υπουργών τεκμαίρεται και από το γεγονός ότι η Επιτροπή GRECO του Συμβουλίου της Ευρώπης, αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεωρούν ότι η θέση του Συμβούλου αποτελεί θέση επιρροής και γι’ αυτό ζητούν όπως οι κάτοχοι τέτοιας θέσης προβαίνουν σε δηλώσεις πόθεν έσχες», αναφέρει περαιτέρω η Υπηρεσία.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Αυτός είναι ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης - Θέμα συζήτησης ο διορισμός του

Αυτός είναι ο πρώτος Υφυπουργός Μετανάστευσης - Θέμα συζήτησης ο διορισμός του

Την ερχόμενη Δευτέρα τίθεται σε ισχύ ο νόμος περί της ίδρυσης του Υφυπουργείου Μετανάστευσης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top