ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με φειδώ και υπό προϋποθέσεις η δημιουργία νέων θέσεων στο Δημόσιο το 2024 - Τι θα γίνει με τους αορίστου χρόνου

Με φειδώ και υπό προϋποθέσεις η δημιουργία νέων θέσεων στο Δημόσιο το 2024 - Τι θα γίνει με τους αορίστου χρόνου

Με φειδώ και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις θα δημιουργηθούν οι όποιες νέες μόνιμες θέσεις στο Δημόσιο το 2024, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών για την ετοιμασία του πρώτου προϋπολογισμού της Κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, η Πολιτική Απασχόλησης αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών, μέσω του εξορθολογισμού του κρατικού μισθολογίου, καθώς και της υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής για κάλυψη των αναγκών της δημόσιας υπηρεσίας σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ).

Παράλληλα, συνεχίζεται η προώθηση μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των οργανισμών της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και την περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Μόνιμο Προσωπικό

Σε ό,τι αφορά το μόνιμο προσωπικό, το 2024 θα συνεχιστεί η πολιτική μη δημιουργίας πρόσθετων μόνιμων θέσεων και μη αναβάθμισης θέσεων ή μισθοδοτικών κλιμάκων θέσεων σε προσωπική βάση, τόσο για τις υπαλληλικές θέσεις όσο και για τις θέσεις ωρομίσθιου προσωπικού, ενώ στις ελάχιστες εκείνες περιπτώσεις που θα κρίνεται ότι δικαιολογείται να προχωρήσει μία τέτοια διαδικασία, αυτή θα πρέπει πρώτα να εξασφαλίζει την σύμφωνο γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών.

Παρά τον περιορισμό, ωστόσο, η δημιουργία νέων θέσεων θα εξετάζεται μόνο νοουμένου ότι υποδεικνύονται ίσης αξίας καταργήσεις θέσεων από τις αρμόδιες αρχές ή σημείωσης με διπλό σταυρό (++) για κατάργηση με την κένωση τους ή/και μείωσης της πρόνοιας στον Προϋπολογισμό για την αγορά υπηρεσιών ή απασχόλησης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για κάλυψη σχετικών αναγκών, ώστε να μην προκύπτει κατά το δυνατό πρόσθετη δαπάνη. Το μέτρο ισχύει τόσο για τη Γενική Κυβέρνηση όσο και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Πάντως και προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, θα συνεχιστεί η πολιτική της αξιοποίησης των εργαλείων της κινητικότητας του ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού εντός και μεταξύ των Υπουργείων/ Υφυπουργείων και των Τμημάτων/ Υπηρεσιών τους, καθώς και της κινητικότητας των μόνιμων υπαλλήλων και εργοδοτούμενων αορίστου χρόνου στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Όχι σε άλλους εργοδοτούμενους αορίστου ή ορισμένου χρόνου

Όσον αφορά τους εργοδοτούμενους αορίστου και ορισμένου χρόνου, με βάση την εγκύκλιο, το 2024 θα συνεχιστεί και η πολιτική της κάλυψης των αναγκών που θα προκύπτουν σε προσωπικό μέσω της πλήρωσης μόνιμων θέσεων και όχι μέσω της πρόσληψης Εργοδοτούμενων Ορισμένου Χρόνου (ΕΟΧ).

Στο πλαίσιο αυτό, παρά τη διατήρηση στις πλείστες περιπτώσεις των οροφών για πρόσληψη/απασχόληση προσωπικού στις εξαιρέσεις που περιλαμβάνονται στο Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου, θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για σταδιακή μείωση των εν λόγω οροφών μέσω επόμενων Προϋπολογισμών σε συνάρτηση με την πλήρωση κενών μόνιμων θέσεων και τον τερματισμό της απασχόλησης εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου με τη λήξη των συμβολαίων τους πριν τη συμπλήρωση 30 μηνών συνολικής υπηρεσίας ώστε να μην μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου.

Γενικότερα, υποδεικνύεται, πως «θα πρέπει να μην υποβάλλονται αιτήματα για πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και γενικά αιτήματα που θα έχουν ως επακόλουθο την αύξηση της απασχόλησης στη δημόσια υπηρεσία. Επιπρόσθετα, δεν θα προωθείται αντικατάσταση ΕΟΧ, σε περίπτωση αποχώρησής τους από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις που καταγράφονται στο Άρθρο 16 του περί Προϋπολογισμού Νόμου».

Με βάση εξάλλου την εγκύκλιο, από την απαγόρευση προσλήψεων εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου και την απαγόρευση αντικατάστασης υπαλλήλων που αποχωρούν ή απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια απουσίας, εξαιρούνται μία σειρά από Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες που αναφέρονται πιο κάτω.

Μεταξύ άλλων, από την πιο πάνω απαγόρευση θα εξαιρούνται η Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο (προσωπικό για υποβοήθηση της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων και για σκοπούς εκταφής και ταυτοποίησης λειψάνων πεσόντων), η Δικαστική Υπηρεσία (Πρωτοκολλητές, Στενογράφοι Δικαστηρίου και εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου για εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων), η Νομική Υπηρεσία (Δικηγόροι της Δημοκρατίας) και η Ελεγκτική Υπηρεσία (Ελεγκτές), καθώς επίσης το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και τα Υπουργεία Γεωργίας, Δικαιοσύνης, Εργασίας, Εσωτερικών, Οικονομικών, Παιδείας και Μεταφορών.

Επισημαίνεται ότι, «η απασχόληση έκτακτου προσωπικού στο κάθε ένα από τα εν λόγω Υπουργεία/ Υφυπουργεία/ Τμήματα/ Υπηρεσίες το 2024, θα πρέπει να διατηρηθεί στα επίπεδα του 2023 και αν είναι δυνατόν να μειωθεί».

Σημειώνεται πως, εξαίρεση από την απαγόρευση πρόσληψης/απασχόλησης εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου, θα υφίσταται και στις περιπτώσεις ακύρωσης με δικαστική απόφαση του διορισμού υπαλλήλου σε μόνιμη θέση.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Αναφορικά με το εκπαιδευτικό προσωπικό, στην εγκύκλιο τονίζεται πως η στελέχωση σε μόνιμο και μη μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό για τη σχολική χρονιά 2023 – 2024, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την εγκεκριμένη στελέχωση της σχολικής χρόνιας 2022 – 2023, που ανέρχεται στους 13.946 εκπαιδευτικούς.

Επίσης, υποδεικνύεται ότι οι εκπαιδευτικοί που απουσιάζουν με άδεια ασθενείας ή μητρότητας ή για κάθε άλλο νόμιμο λόγο, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, θα αντικαθίστανται.

Ωρομίσθιο και εποχικό προσωπικό

Σε σχέση με το εποχικό ωρομίσθιο προσωπικό, το Υπουργείο Οικονομικών υπογραμμίζει ότι ο αριθμός τέτοιας κατηγορίας προσωπικού θα πρέπει να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2023.

Αναφορικά, δε, γενικά με το Ωρομίσθιο Προσωπικό, το 2024 το επίπεδο απασχόλησης ωρομίσθιου κυβερνητικού προσωπικού σε κάθε Υπουργείο/ Υφυπουργείο/ Τμήμα/ Ανεξάρτητη Υπηρεσία θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε όπου είναι δυνατόν να μειωθεί.

Προς τούτο, επισύρεται η προσοχή προς όλους για συμμόρφωση με τις εν λόγω υποδείξεις.

Σύσκεψη στο Προεδρικό: Ψάχνουν λύσεις για τους μετανάστες στη Χλώρακα - Τα γεγονότα που οδήγησαν στην «έκρηξη» της κατάστασης

Τα 30 χωριά της Κύπρου που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν - Ποια είναι και πόσους κατοίκους έχουν

Κοντά σε νέο ρεκόρ αφίξεων τουριστών η Κύπρος - Ξεπέρασαν τα 2 εκατομμύρια το επτάμηνο - Οι 10 top αγορές

Με φειδώ και υπό προϋποθέσεις η δημιουργία νέων θέσεων στο Δημόσιο το 2024 - Τι θα γίνει με τους αορίστου χρόνου

Στους 39 βαθμούς η θερμοκρασία σήμερα (21/08) - Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Απόπειρα φόνου στη Λευκωσία: Διασωληνωμένος ο 34χρονος - Συνεχίζονται οι έρευνες για εντοπισμό των δραστών

Μονή Αββακούμ: Την Παρασκευή η διαδικασία αίτησης των μοναχών για ακύρωση δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων

Υπουργείο Υγείας: Αυτές είναι οι συστάσεις προς το κοινό για προστασία από τη σκόνη

Αφορά χαμηλοσυνταξιούχους: Έρχεται αυξημένο το φετινό πασχαλινό επίδομα - Δείτε το ποσό

Στον αέρα η ανάπτυξη λιμανιού-μαρίνας Λάρνακας - «Το έργο θα γίνει» διαμηνύει ο ΒαφεάδηςΜεγάλη η πυρκαγιά στην Πάφο, δυσκολεύουν την κατάσβεση οι ισχυροί άνεμοι - Δείτε βίντεο

Μεγάλη η πυρκαγιά στην Πάφο, δυσκολεύουν την κατάσβεση οι ισχυροί άνεμοι - Δείτε βίντεο

Φωτιά ξέσπασε γύρω στις 20.00 την Τετάρτη στην περιοχή του «Aphrodite Hills», παρά την Πέτρα του Ρωμιού.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top