ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θέλετε να κόψετε καυσόξυλα; Ποια η διαδικασία και ποιες άδειες πρέπει να κατέχετε – Όλες οι πληροφορίες

Θέλετε να κόψετε καυσόξυλα; Ποια η διαδικασία και ποιες άδειες πρέπει να κατέχετε – Όλες οι πληροφορίες

Στα καυσόξυλα φαίνεται να στρέφονται οι Κύπριοι, μετά και τις αυξήσεις που καταγράφηκαν λόγω ακρίβειας τόσο στο ρεύμα, όσο και στα καύσιμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι, η χρήση καυσόξυλων για τζάκι ή και ξυλόσομπα, θεωρείται ως ένας οικονομικός τρόπος να ζεσταθεί κανείς κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Παρ’ όλα αυτά, η κοπή ξύλων απαιτεί να πληρούνται συγκεκριμένες διαδικασίες καθώς και κατοχή ειδικής άδειας για τα άτομα που θέλουν να κόψουν καυσόξυλα και να τα πουλήσουν. Διευκρινίζεται ότι, τα άτομα που δεν είναι κάτοχοι της συγκεκριμένης άδειας, μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με πρόστιμο μέχρι και 40,000 ευρώ, είτε ποινή φυλάκισης μέχρι 2 έτη, είτε και τα δύο, αναλόγως του παραπτώματος.

Μιλώντας στο ThemaOnline ο Εκπρόσωπος Τύπου του Τμήματος Δασών, Γιώργος Κωνσταντίνου, ανέφερε πως, «αρχικά, να πούμε ότι από τις 29 Νοεμβρίου, 2013, βρίσκεται σε ισχύ ο περί του Ελέγχου της Εμπορίας Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας Νόμος (Ν.139(I)/2013), με τον οποίο η Κυπριακή Δημοκρατία εναρμονίζεται με τους Κανονισμούς της ΕΕ με αριθ. 995/2010, 363/2012 και 607/2012. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή του Νόμου είναι το Τμήμα Δασών. Ο Νόμος αυτός καθορίζει τις υποχρεώσεις των Εμπόρων Ξυλείας και Προϊόντων Ξυλείας, των Εμπόρων Καυσόξυλων, αλλά και του κάθε πολίτη που κατέχει και χρησιμοποιεί καυσόξυλα».

Ο Νόμος αυτός, συνέχισε, «απαιτεί από όλους όσους εμπορεύονται ξυλεία και καυσόξυλα να εξασφαλίζουν ετήσια άδεια εμπορίας από το Τμήμα Δασών και να τηρούν μητρώα στα οποία θα φαίνονται όλες οι αγορές και πωλήσεις τους κατά τη διάρκεια του έτους. Ειδικότερα και με βάση τον Νόμο, οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) εμπορεύεται τέτοια προϊόντα χωρίς τη σχετική άδεια, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές μαζί. Επίσης, οποιοδήποτε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) τοποθετεί στην αγορά παράνομα υλοτομημένη ξυλεία ή προϊόντα ξυλείας διαπράττει ποινικό αδίκημα το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και με πρόστιμο μέχρι €40.000».

«Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, η μεταφορά καυσόξυλων από έμπορο ή ιδιώτη πρέπει να συνοδεύεται πάντα από άδεια μεταφοράς ή δελτίο μεταφοράς», δήλωσε.

Ποια η διαδικασία για να γίνει κάποιος αδειούχος έμπορος καυσόξυλων

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντίνου, «αδειούχος έμπορος καυσόξυλων μπορεί να γίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατόπιν αιτήσεως στο Τμήμα Δασών. Μαζί με την αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται και τα ακόλουθα έγγραφα/πιστοποιητικά; αντίγραφο Πιστοποιητικού Εγγραφής Εταιρείας ή Δελτίο Ταυτότητας του αιτητή, τίτλος ιδιοκτησίας ή Ενοικιαστήριο Έγγραφο καθώς και κτηματικό σχέδιο για τους χώρους που θα δηλωθούν στην άδεια, ως αποθηκευτικοί χώροι των καυσόξυλων και πιστοποιητικό Εγγραφής Οχήματος για όλα τα οχήματα που θα δηλωθούν στην άδεια, ότι θα μεταφέρουν καυσόξυλα.

Οι αιτήσεις, πρόσθεσε, «γίνονται δεκτές από το Τμήμα Δασών καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Σημαντικό στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι η διάρκεια της άδειας ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος, δηλαδή από 1ην Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους ανεξάρτητα από το πότε υποβάλλεται η αίτηση. Το κόστος για κάθε άδεια είναι 100 ευρώ. Η άδεια ανανεώνεται κάθε χρόνο κατόπιν αιτήσεως του αδειούχου εμπόρου».

«Βάση Νόμου, ο κάθε έμπορος καυσόξυλων είναι υποχρεωμένος να τηρεί μητρώο σε σχέση με τα καυσόξυλα που αγόρασε, πώλησε ή βρίσκονται στην κατοχή του. Παράλληλα, στο μητρώο πρέπει να τηρούνται στοιχεία για τα ονόματα των φυσικών και νομικών προσώπων από τα οποία προμηθεύτηκε καυσόξυλα, την προέλευση των καυσόξυλων, τον χρόνο αγοράς, τα είδη και τις ποσότητες των καυσόξυλων, τα ονόματα των φυσικών και νομικών προσώπων στα οποία πώλησε καυσόξυλα και τους αριθμούς των Δελτίων Μεταφοράς, τις αποδείξεις αγοράς και πώλησης και την αξία των καυσόξυλων».

Ποιες είναι οι άδειες που πρέπει να εξασφαλίσει κάποιος για να είναι αδειούχος έμπορος

Επίσης, συνέχισε, «είναι πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι ο αδειούχος έμπορος πρέπει κατά τη μεταφορά καυσόξυλων, να έχει μαζί του την πρωτότυπη άδεια. Αντίγραφο της άδειας πρέπει να υπάρχει αναρτημένο στον χώρο αποθήκευσης / πώλησης των καυσόξυλων, ενώ σε τυχόν διαφήμιση για την πώληση καυσόξυλων, πρέπει απαραίτητα να αναγράφεται η φράση «Αδειούχος Έμπορος Καυσόξυλων» και ο αριθμός μητρώου που τηρείται στο Τμήμα Δασών και ο οποίος αναγράφεται στην Ετήσια Άδεια Εμπορίας Καυσόξυλων που του εκδίδεται».

«Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι, για κάθε διακίνηση καυσόξυλων ο πολίτης πρέπει να εξασφαλίζει εκ των προτέρων και ανάλογα με την περίπτωση ένα από τα ακόλουθα έγγραφα; άδεια Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 203) η οποία εκδίδεται από το Τμήμα Δασών, δελτίο Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Β) που εκδίδεται από τον Πρόεδρο Κοινοτικού Συμβουλίου, δελτίο Μεταφοράς (Έντυπο Τ.Δ. 224Α) που εκδίδεται από τον Αδειούχο Έμπορο Καυσόξυλων και αφορά μόνο καυσόξυλα τα οποία πωλούνται από την αποθήκη του», σημείωσε.

«Νοείται ότι, η μεταφορά καυσόξυλων τα οποία δεν υπερβαίνουν τα είκοσι πέντε κιλά (25Κg) και είναι τοποθετημένα σε σακούλες ή άλλα δοχεία και πωλούνται από περίπτερα, δύναται να γίνεται από τον αγοραστή χωρίς δελτίο μεταφοράς. Οποιοδήποτε πρόσωπο διακινεί καυσόξυλα χωρίς άδεια η δελτίο μεταφοράς, είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές», τόνισε ο κ. Κωνσταντίνου.

Με βάση τη σχετική Νομοθεσία, πρόσθεσε, «υποχρεώσεις έχει και ο κάθε ένας που χρησιμοποιεί και καίει καυσόξυλα. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι κατέχουν στα υποστατικά τους καυσόξυλα πρέπει για όσο χρόνο τα κατέχουν, να διατηρούν τέτοια στοιχεία που να αποδεικνύουν τη νομιμότητά τους. Τέτοια στοιχεία μπορεί να είναι άδεια μεταφοράς από το Τμήμα Δασών, απόδειξη είσπραξης από το Τμήμα Δασών, δελτίο μεταφοράς το οποίο εκδίδεται από κοινοτική Αρχή, απόδειξη ή Δελτίο μεταφοράς το οποίο εκδίδεται από αδειούχο έμπορο καυσόξυλων».

Όπως εξήγησε ο κ. Κωνσταντίνου, η μη τήρηση τέτοιων στοιχείων τιμωρείται με εξώδικο πρόστιμο το οποίο ανέρχεται μέχρι και τα €1000. Γι’ αυτό οι αγοραστές καυσόξυλων πρέπει να απαιτούν από τους αδειούχους εμπόρους την έκδοση σχετικής απόδειξης, καθώς και του σχετικού δελτίου μεταφοράς καυσόξυλων για κάθε αγορά που κάνουν.

Δείτε τις ποινές:

«Θα ήθελα να τονίσω ότι είναι ευθύνη όλων μας να προστατεύσουμε τον δασικό μας πλούτο και το περιβάλλον γενικότερα. Για τον λόγο αυτό το κοινό πρέπει να προμηθεύεται καυσόξυλα μόνο μέσω τον νόμιμων διαδικασιών. Με τον τρόπο αυτό συμβάλουν στη μείωση της παράνομης υλοτομίας. Ταυτόχρονα, προτρέπονται όλοι οι πολίτες και οι Τοπικές Αρχές να καταγγέλλουν στον πλησιέστερο δασικό ή αστυνομικό σταθμό περιστατικά κατοχής, διακίνησης και εμπορίας ξυλείας και καυσόξυλων για τα οποία υπάρχει εύλογη υπόνοια ότι διενεργούνται κατά παράβαση του σχετικού Νόμου. Για περισσότερες πληροφορίες, το κοινό άλλα και οι έμποροι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών ή να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22805583», κατέληξε ο κ. Κωνσταντίνου.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Δημοσκόπηση SIGMA: «Θρίλερ» για ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ - Οι επιδόσεις ΠτΔ και Κυβέρνησης - Ποιοι Υπουργοί πέρασαν την… βάση

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Έτσι θα βαθμολογούνται – Τα ιεραρχικά επίπεδα και τα κριτήρια αξιολόγησης

Διαρροή υγραερίου: 100 περιστατικά σε 5 χρόνια – 10 συμβουλές για το πως να προσέχουμε

Πότε έρχονται βροχές και σκόνη - Δείτε ζωντανά την εξέλιξη του καιρού

Νέες κυρώσεις των ΗΠΑ σε βάρος της Ρωσίας - Στο στόχαστρο πάνω από 500 οντότητεςΗ εικόνα της Κυβέρνησης ένα χρόνο μετά τις εκλογές - Η εκτίμηση του εκλογικού σώματος για το έργο του Νίκου Χριστοδουλίδη

Η εικόνα της Κυβέρνησης ένα χρόνο μετά τις εκλογές - Η εκτίμηση του εκλογικού σώματος για το έργο του Νίκου Χριστοδουλίδη

Μια εικόνα με πολλά μηνύματα για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη δίνει η πρώτη δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ η οποία καταγράφει στην ουσία την απογοήτευση που εκφράζουν οι πολίτες από την παρούσα κυβέρνηση σε ποσοστό 52%.  

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top