Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Εμβολιάστηκες ή νόσησες με covid-19 στο εξωτερικό; - Έτσι θα αποκτήσεις Ψηφιακό Πιστοποιητικό και SafePass

27.07.2021
14:57
Κορωνοϊός

Έκδοση Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού και SafePass σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί ή διαγνωσθεί θετικοί στον ιό σε χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ ή στην Ελβετία

Για σκοπούς έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 (EUDCC) και SafePass για τους Κύπριους ή/και νόμιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί ή διαγνωσθεί θετικοί στον ιό σε χώρες άλλες από αυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ή την Ελβετία, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει τα ακόλουθα:

  • Πολίτες που έχουν εμβολιαστεί σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ ή την Ελβετία και επιθυμούν να εξασφαλίσουν το EUDCC ή το SafePass θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα το Έντυπο Α και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση vaccination@moh.gov.cy, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό.
  • Πολίτες που διαγνωσθεί θετικοί στον ιό σε τρίτες χώρες εκτός ΕΕ, ΕΟΧ ή την Ελβετία και επιθυμούν να εξασφαλίσουν το EUDCC ή το SafePass θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα το Έντυπο Β και να το αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση recovery@moh.gov.cy, επισυνάπτοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό.

Τονίζεται ότι για αποφυγή καθυστερήσεων και ταλαιπωρίας, οι αιτήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται πλήρως συμπληρωμένες με την προσκόμιση των απαραίτητων συνοδευτικών εγγράφων.

Υπενθυμίζεται πως πολίτες, οι οποίοι έτυχαν εμβολιασμού ή βρέθηκαν θετικοί στον ιό σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε κράτος του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) ή στην Ελβετία, για σκοπούς έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19, θα πρέπει να αποταθούν στις Αρχές της χώρας όπου τους χορηγήθηκε ο εμβολιασμός ή όπου έχουν διαγνωσθεί θετικοί στον ιό. Σε τέτοια περίπτωση, υπάρχει διαθέσιμο πληροφοριακό υλικό στον ιστοχώρο https://reopen.europa.eu αναφορικά με τη διαδικασία που θεσμοθετήθηκε σε κάθε χώρα για έκδοση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID.

Έντυπο A:

Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid και SafePass σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί σε χώρες εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ή στην Ελβετία

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

 

Αριθμός Κυπριακής Ταυτότητας / αριθμός Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού(ARC): ……………….

Τύπος εγγράφου: (Κυπριακή Ταυτότητα / Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού) : …………………………

Oνοματεπώνυμο ως εμφανίζεται στο έγγραφο ταυτοποίησης : ………………………………………

Hμερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ) : ………………………………………

Αριθμό κινητού τηλεφώνου μαζί με το διεθνή κωδικό κλήσης : ………………………………………

Εμπορική επωνυμία του εμβολίου που του έχει χορηγηθεί : ………………………………………

Ημερομηνία χορήγησης 1ης δόσης : ………………………………………

Χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί η 1η δόση : ………………………………………

Ημερομηνία χορήγησης 2ης δόσης : ………………………………………

Χώρα στην οποία έχει χορηγηθεί η 2η δόση : ………………………………………

Χώρα η οποία έχει εκδώσει το Πιστοποιητικό/ Κάρτα Εμβολιασμού : ………………………………………

 

MΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Δηλώνω υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση των προνοιών της νομοθεσίας ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και τα συνημμένα έγραφα είναι αυθεντικά. Στα πλαίσια αυτά, εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Υγείας να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας, με Οργανισμούς/Φορείς/Άλλα Κράτη όσα από τα στοιχεία της αίτησης μου κρίνουν απαραίτητο.

Εγώ ο πιο πάνω δηλώνω ότι:

1. Δίνω την παρούσα εξουσιοδότηση στα πλαίσια της αίτησης Εγγραφής στο Λογισμικό Εμβολιασμών για COVID 19.

2. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πιο πάνω πληροφορίες που με αφορούν και η πιο πάνω ενημέρωση προς το Υπουργείο Υγείας είναι απαραίτητη, για να καταστεί δυνατή η εξέταση αίτησης έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής, υποχρεώνομαι να ενημερώσω άμεσα τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙl: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου διέπεται από τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν.125(Ι)/2018)».

 

ΜΕΡΟΣ ΙV: Υποβολή

Θα πρέπει να αποσταλεί μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση eudcc.vaccination@moh.gov.cy που να περιλαμβάνει:

1. το παρόν έγγραφο κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο

2. φωτογραφία εμβολιαστικής σας κάρτας

3. φωτογραφία εγγράφου πιστοποίησης της αυθεντικότητας του εγγράφου που αναφέρεται στο σημείο 2. Σημειώνεται πως αποδεκτά έγγραφα, για τον σκοπό αυτό, είναι η διπλωματική πιστοποίηση (apostile) ή πιστοποίηση εγκυρότητας η οποία έχει εκδοθεί από την Πρεσβεία της χώρας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Ονοματεπώνυμο αιτητή : …………………………………….. Υπογραφή: ………………………..

 

Hμερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης : ………………………………………

 

Έντυπο B: 

Αίτηση έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid και SafePass σε άτομα που έχουν διαγνωσθεί θετικοί στον ιό σε χώρες άλλες από αυτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) ή στην Ελβετία

 

ΜΕΡΟΣ Ι: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΤΗ

 

Αριθμό Κυπριακής Ταυτότητάς / αριθμό Δελτίου Εγγραφής Αλλοδαπού(ARC) : …………………

Τύπος εγγράφου (i) (Κυπριακή Ταυτότητά / Δελτίο Εγγραφής Αλλοδαπού) : ………………………

Ονοματεπώνυμο ως εμφανίζεται στο έγγραφο ταυτοποίησης : ………………………………………

Ημερομηνία γέννησης (ΗΗ/ΜΜ/ΧΧΧΧ) : ………………………………………

Αριθμό κινητού τηλεφώνου μαζί με το διεθνή κωδικό κλήσης : …………………………………

Ημερομηνία δειγματοληψίας 1ου θετικού αποτελέσματος : ………………………………………

Χώρα στην οποία έχει γίνει η διάγνωση : ………………………………………

Χώρα η οποία έχει εκδώσει το πιστοποιητικό : ………………………………………

 

MΕΡΟΣ ΙΙ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Δηλώνω υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση των προνοιών της νομοθεσίας ότι τα πιο πάνω στοιχεία είναι αληθή και τα συνημμένα έγραφα είναι αυθεντικά. Στα πλαίσια αυτά, εξουσιοδοτώ το Υπουργείο Υγείας να επαληθεύσει σε συνεργασία με άλλες αρμόδιες Αρχές της Δημοκρατίας, με Οργανισμούς/Φορείς/Άλλα Κράτη όσα από τα στοιχεία της αίτησης μου κρίνουν απαραίτητο.

Εγώ ο πιο πάνω δηλώνω ότι:

1. Δίνω την παρούσα εξουσιοδότηση στα πλαίσια της αίτησης Εγγραφής στο Λογισμικό καταχώρησης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID 19.

2. Αντιλαμβάνομαι ότι οι πιο πάνω πληροφορίες που με αφορούν και η πιο πάνω ενημέρωση προς το Υπουργείο Υγείας είναι απαραίτητη, για να καταστεί δυνατή η εξέταση αίτησης έκδοσης Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πιστοποιητικού Covid.

3. Σε περίπτωση ανάκλησης της εξουσιοδότησης αυτής, υποχρεώνομαι να ενημερώσω άμεσα τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας.

 

ΜΕΡΟΣ ΙΙl: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου διέπεται από τις πρόνοιες του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και για την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και του «Ο περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Ν.125(Ι)/2018)».

 

ΜΕΡΟΣ ΙV: Υποβολή

Θα πρέπει να αποσταλεί μήνυμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση eudcc.recovery@moh.gov.cy που να περιλαμβάνει:

1. το παρόν έγγραφο κατάλληλα συμπληρωμένο και υπογραμμένο

2. φωτογραφία του εγγράφου εργαστηριακής εξέτασης με θετικό αποτέλεσμα της νόσησης

3. φωτογραφία του εγγράφου πιστοποίηση της νόσησης από Αρμόδια Αρχή (π.χ. Υπουργείο Υγείας)

4. φωτογραφία εγγράφου πιστοποίησης της αυθεντικότητας των εγγράφων που αναφέρονται στα σημεία 2 και 3. Σημειώνεται πως αποδεκτά έγγραφα, για τον σκοπό αυτό, είναι η διπλωματική πιστοποίηση (apostile) ή πιστοποίηση εγκυρότητας η οποία έχει εκδοθεί από την πρεσβεία της χώρας στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Ονοματεπώνυμο αιτητή : …………………………………….. Υπογραφή: ………………………..

 

Hμερομηνία συμπλήρωσης της αίτησης : ………………………………………