ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Έτσι θα βαθμολογούνται – Τα ιεραρχικά επίπεδα και τα κριτήρια αξιολόγησης

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Έτσι θα βαθμολογούνται – Τα ιεραρχικά επίπεδα και τα κριτήρια αξιολόγησης

Επιφυλακτικοί είναι ορισμένοι Δημόσιοι Υπάλληλοι με το νέο σύστημα αξιολόγησης, με το οποίο θα αξιολογηθούν για πρώτη φορά φέτος, κάτι το οποίο δημιουργεί αρκετό άγχος, αφού αυτό μπορεί να τους στοιχίσει μία προαγωγή αν μια άλλη Υπηρεσία έχει βαθμολογήσει με πιο επιεική τρόπο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, οι εργαζόμενοι που βρίσκονται κάτω από την κλίμακα Α13, που είναι το ιεραρχικό επίπεδο 2, θα αξιολογούνται αριθμητικά από το 1 μέχρι το 10, ενώ ο βαθμός θα πρέπει να συνοδεύεται με την ανάλογη αιτιολόγηση.

«Ο σκοπός της αριθμητικής βαθμολόγησης είναι γιατί η αξιολόγηση συνδέεται με την διαδικασία των προαγωγών σε αυτό το ιεραρχικό επίπεδο, όπου τα κριτήρια θα μοριοδοτούνται και θα προστίθενται στη συνολική βαθμολογία των υπόλοιπων κριτηρίων», εξήγησε η αρμόδια πηγή.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης αναμένεται να συμβάλει στην αποφυγή ισοπεδωτικών βαθμολογήσεων και στην ανάδειξη των υπαλλήλων που είναι κατάλληλοι για προαγωγή.

Οι προϊστάμενοι που θα βαθμολογούν θα πρέπει να διαβαθμίζουν ανάλογα την αξιολόγηση των εργαζόμενων, έτσι ώστε αυτή να είναι δίκαιη και αντικειμενική.

Ως προς την κλίμακα βαθμολόγησης σε κάποια σημεία αναγράφονται ανά δύο τα κριτήρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, «όταν για παράδειγμα έχουμε βαθμολογία 7 και 8 σημαίνει ότι οι υπάλληλοι έχουν πολύ καλές δεξιότητες και εργασιακές συμπεριφορές. Ένας προϊστάμενος μπορεί να διακρίνει μεταξύ των υπαλλήλων του ποιος είναι το 7 και ποιος το 8. Ορισμένοι μπορεί όντως να ξεχωρίζουν και έτσι δίνεται μια ευκαιρία στον προϊστάμενο να διαχωρίσει τους υπαλλήλους του και να δώσει ταυτόχρονα και κίνητρο βελτίωσης».

Η αριθμητική βαθμολογία που αναλογεί στους εργαζόμενους θα ισοδυναμεί ως εξής:

Βαθμό 1 – 2 θα λαμβάνει ο υπάλληλος που η απόδοση του έχει κριθεί εντελώς ανεπαρκής. Στους κανονισμούς προβλέπεται ότι θα πρέπει να εξεταστεί αν η τόσο χαμηλή βαθμολογία μπορεί να συνδέεται με πειθαρχικό λόγο και να ελεγχθεί και από πλευράς πειθαρχικής διαδικασίας.

Βαθμό 3-4 θα λαμβάνει ο υπάλληλος που η απόδοση του είναι κάτω από το αποδεκτό μέτρο.

Βαθμολογία μεταξύ 5-6 θα αποδίδεται στον υπάλληλο ο οποίος έχει επιδείξει καλές δεξιότητες και ικανότητες, εργασιακή συμπεριφορά και αξία αλλά για να ανταπεξέλθει στα καθήκοντα του χρειάζεται κατά κανόνα συνεχή καθοδήγηση και υποστήριξη.

Βαθμολογία 7 -8 θα λαμβάνει ο εργαζόμενος ο οποίος έχει επιδείξει πολύ ικανοποιητικές δεξιότητες, ικανότητες, εργασιακή συμπεριφορά και αξία.

Βαθμό 9 θα λαμβάνει ο εργαζόμενος ο οποίος έχει επιδείξει εξαιρετικές δεξιότητες, ικανότητες, εργασιακές συμπεριφορές και αξίες που τον διακρίνουν συγκριτικά με συναδέρφους του

Βαθμό 10 θα λαμβάνει ο εργαζόμενος που έχει επιδείξει καθόλα εξαιρετικές δεξιότητες, ικανότητες, εργασιακές συμπεριφορές και αξίες που τον διακρίνουν προδήλως συγκριτικά με συναδέρφους του.

Μεταξύ άλλων η αρμόδια πηγή ανέφερε ότι «αν περιορίζαμε το εύρος της αριθμητικής βαθμολογίας από το 1 μέχρι το 5, τότε θα υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος να οδηγηθούμε πάλι σε ισοπέδωση»

«Γίνεται μία προσπάθεια να φύγουμε από μία παγιωμένη κατάσταση πολλών ετών με προβλήματα», συμπλήρωσε.

Θέλοντας να εξηγήσει γιατί η βαθμολογία 9 και 10 είναι τόσο αυστηρή, σημείωσε ότι «υπάρχει σκοπιμότητα και για αυτό. Αν περιγραφόταν με πιο ήπιο τρόπο θα έπαιρναν όλοι 9 και 10»

Κριτήρια αξιολόγησης

Οι κυβερνητικοί υπάλληλοι θα κατατάσσονται για σκοπούς αξιολόγησης σε δύο ιεραρχικά επίπεδα.

Συγκεκριμένα, το ιεραρχικό επίπεδο 1 αφορά το διευθυντικό και μεσο-διευθυντικό προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται οι θέσεις με μισθολογικές κλίμακες Α13(ii) και άνω, ενώ το ιεραρχικό επίπεδο 2 αφορά το προσωπικό σε θέσεις εισδοχής και προσωπικό σε θέσεις μισθοδοτικού επιπέδου κατώτερου από αυτό της κλίμακας Α13(ii) για το οποίο αναφερθήκαμε πιο πάνω.

Στο νέο σύστημα προβλέπονται διαφορετικά κριτήρια αξιολόγησης, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο κάθε υπαλλήλου και αναλυτικό πλαίσιο δεξιοτήτων/ικανοτήτων, εργασιακών συμπεριφορών και αξιών για κάθε ένα από τα κριτήρια. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, θα πρέπει να υποβάλλονται εξαμηνιαίες και ετήσιες υπηρεσιακές εκθέσεις.

Πρώτο ιεραρχικό επίπεδο (διευθυντικό και μεσο-διευθυντικό προσωπικό)

Θα αξιολογούνται οι ηγετικές ικανότητες των εργαζομένων, η αφοσίωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων, ο προγραμματισμός, η  οργάνωση και εποπτεία εργασίας. Επιπρόσθετα, θα αξιολογείται η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση της εργασίας, η εισαγωγή καινοτομιών, η διαχείριση των αλλαγών καθώς και οι ικανότητες επικοινωνίας, επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες.

Για αυτό το επίπεδο η αξιολόγηση δεν θα μετρά για προαγωγή αλλά θα γίνεται για σκοπούς ανάπτυξης, δεδομένου ότι η διαδικασία για προαγωγή στις θέσεις των ανώτερων επιπέδων προβλέπει την εξέταση σε εξεταστικά κέντρα.

Δεύτερο ιεραρχικό επίπεδο

Σε αυτό το επίπεδο, θα αξιολογούνται με 7 κριτήρια, ενώ για το προσωπικό που έχει εποπτικά καθήκοντα θα λαμβάνονται υπόψη ακόμη τρία πρόσθετα κριτήρια.

Μεταξύ άλλων, θα εξετάζεται ο προγραμματισμός και η οργάνωση εργασίας, η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα στην εκτέλεση της εργασίας, η θετικότητα του εργαζομένου στις αλλαγές προς βελτίωση της υπηρεσίας, η εξυπηρέτηση του πολίτη, οι ικανότητες επικοινωνίας και οι επαγγελματικές σχέσεις και συνεργασίες.

Θα αξιολογείται και η ανάληψη πρωτοβουλιών στην εκτέλεση καθηκόντων, η συνέπεια, υπευθυνότητα και η συστηματικότητα κατά την εκτέλεση καθηκόντων. Τα πρόσθετα κριτήρια, θα αφορούν την εποπτεία της εργασίας, τη διεύθυνση απόδοσης υφισταμένων και την διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.

«Πρέπει να παρακολουθήσουμε το νέο αυτό σύστημα αξιολόγησης και όπου χρειάζονται βελτιώσεις  να προωθήσουμε αλλαγές», σημείωσε η αρμόδια πηγή.

«Η διαδικασία θα κριθεί εκ των υστέρων, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής των εκθέσεων στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας, κάτι το οποίο προβλέπεται μέσα στον Μάρτη», κατέληξε.

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Απειλητικά emails στάλθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες - Τι αναφέρει η Αστυνομία

«Πρωτοβουλίες Νέων»: «Άδειασε» το ταμείο - Μεγάλος ο όγκος των αιτήσεων – Χρειάζεται ενίσχυση του κονδυλίου

Ξενοδοχεία: Έτσι κατέληξε χωρίς άδεια λειτουργίας το 93% - Οι λόγοι καθυστέρησης και οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Πάφο - Τον τσάκωσαν «φτιαγμένο» και με χιλιάδες ευρώ στην κατοχή του

Εντοπισμός ανθρώπινου ποδιού: Φαίνεται να ανήκει σε άνδρα και να ξεβράστηκε από τη θάλασσα - Επαναρχίζουν οι έρευνες

Ανάλυση Guardian: Η επόμενη δύσκολη μέρα για το Ιράν μετά τον θάνατο του ΡαϊσίΙράν: Βρέθηκε η σορός του Εμπραχίμ Ραΐσι, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο - Σταματούν οι έρευνες

Ιράν: Βρέθηκε η σορός του Εμπραχίμ Ραΐσι, σύμφωνα με Ιρανό αξιωματούχο - Σταματούν οι έρευνες

Εντοπίστηκε η σορός του προέδρου του Ιράν, Εμπραίμ Ραϊσί και του υπουργού Εξωτερικών της χώρας Χουσέιν Αμιραμπντολαχιάν αλλά και των υπόλοιπων επιβαινόντων στο ελικόπτερο Bell 212 που συνετρίβη την Κυριακή (19/5).

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top