ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κομισιόν: Έγκριση έργων χωρίς σωστούς ελέγχους σε περιοχές Natura στην Κύπρο

Κομισιόν: Έγκριση έργων χωρίς σωστούς ελέγχους σε περιοχές Natura στην Κύπρο

Να προχωρήσει στη δέουσα εκτίμηση των έργων που μπορεί να επηρεάσουν περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπως στον Ακάμα, καλεί η ΕΕ την Κύπρο, μέσω αιτιολογημένης γνώμης, που περιλαμβάνεται στη δέσμη παραβάσεων για τοn μήνα Μάρτιο που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Τετάρτη.

Μάλιστα η Κομισιόν διαπιστώνει πως συνεχίζεται συστηματικά η πρακτική έγκρισης οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές Natura 2000 κατά τρόπο που δεν συνάδει με την οδηγία για τους οικότοπους. Η Κύπρος έχει δύο μήνες να συμμορφωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η Κομισιόν μπορεί να οδηγήσει την Κύπρο στο Δικαστήριο της ΕΕ.

Υπενθυμίζεται πως ήδη στο πακέτο των αποφάσεων για τον Μάρτιο περιλαμβάνεται και ξεχωριστή απόφαση παραπομπής της Κύπρου στο Δικαστήριο της ΕΕ για την ανεπαρκή προστασία των περιοχών του δικτύου Natura 2000.

Το πακέτο του Μαρτίου συμπεριλαμβάνει ακόμα αιτιολογημένη γνώμη για την Κύπρο και άλλες χώρες για τις υποχρεώσεις βάσει του σχετικού κανονισμού για την αντιμετώπιση του τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς και συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή για τις δικονομικές εγγυήσεις για ύποπτα ή κατηγορούμενα παιδιά στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών, και αιτιολογημένη γνώμη σε σχέση με τη χρήση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό.

Οι διαδικασίες επί παραβάσει αφορούν νομικές διαδικασίες κατά κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με ή που παραβιάζουν το δίκαιο της ΕΕ. Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας είναι η αποστολή προειδοποιητικής επιστολής, την οποία ακολουθεί η αποστολή αιτιολογημένης γνώμης αν το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί. Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας είναι η προσφυγή της Κομισιόν στο Δικαστήριο της ΕΕ, το οποίο μπορεί να επιβάλει χρηματικές κυρώσεις.

Στις πλείστες των περιπτώσεων η διαδικασία ολοκληρώνεται προτού η υπόθεση καταλήξει στο ΔΕΕ. Μεταξύ των 50 υποθέσεων που η Κομισιόν αποφάσισε να κλείσει τον Μάρτιο, τρεις αφορούσαν την Κύπρο, και ειδικότερα την οδηγία για τους ρυθμιζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς μη καραντίνας, την αναθεώρηση των σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού και Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας και την οδηγία για τα βασικά πρότυπα ασφάλειας στην ενέργεια.

Έργα σε περιοχές Natura 2000

H Κομισιόν απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, καθώς, όπως αναφέρει, δεν εκτίμησε δεόντως έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχές Natura 2000, όπως απαιτείται από την οδηγία για τους οικότοπους (οδηγία 92/43/EΟΚ) και την προστασία της βιοποικιλότητας.

Βάσει της οδηγίας για τους οικότοπους, τα σχέδια και τα έργα που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε περιοχές Natura 2000 πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση επιπτώσεών πριν από την έγκρισή τους. Τα σχέδια και τα έργα μπορούν να εγκρίνονται, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων, μόνον αν δεν βλάπτουν την ακεραιότητα της περιοχής.

Όπως σημειώνεται, η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο τον Νοέμβριο του 2019. Έκτοτε ωστόσο, συνεχίζει να λαμβάνει καταγγελίες από πολίτες σχετικά με την έγκριση νέων έργων.

Η Επιτροπή διαπίστωσε πως η πρακτική της έγκρισης οικονομικών δραστηριοτήτων σε περιοχές Natura 2000 χωρίς να υπάρχει συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικότοπους συνεχίζεται συστηματικά και συνεχώς, χωρίς να υπάρχει συμμόρφωση με την οδηγία για τους οικότοπους.

Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο, η οποία έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ.

Διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο

Ακόμα, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και τη Σλοβενία για μη συμμόρφωση με ορισμένες από τις υποχρεώσεις τους βάσει του κανονισμού σχετικά με τη διάδοση τρομοκρατικού περιεχομένου στο διαδίκτυο [κανονισμός (EΕ) 2021/784] ο οποίος εφαρμόζεται από τις 7 Ιουνίου 2022.

Ο κανονισμός προβλέπει την αφαίρεση τρομοκρατικού περιεχομένου από διαδικτυακές πλατφόρμες εντός μιας ώρας από την παραλαβή σχετικής εντολής από τις αρχές των κρατών μελών, με στόχο την αντιμετώπιση των εξτρεμιστικών ιδεολογιών, την πρόληψη των επιθέσεων και την αντιμετώπιση της ριζοσπαστικοποίησης, παράλληλα με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Η Επιτροπή κίνησε την πρώτη σειρά διαδικασιών επί παραβάσει τον Ιανουάριο του 2023, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 22 κράτη μέλη. Καθώς θεωρεί πως η Βουλγαρία, η Κύπρος και η Σλοβενία συνέχισαν να μη συμμορφώνονται με μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις τους, η Κομισιόν αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στις τρεις χώρες, οι οποίες έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τις υποθέσεις στο ΔΕΕ.

Δικονομικές διασφαλίσεις για παιδιά σε ποινικές διαδικασίες

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με προειδοποιητικές επιστολές στην Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και την Πολωνία, καθώς και συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο επειδή δεν μετέφεραν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο την οδηγία σχετικά με τις δικονομικές εγγυήσεις για τα παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών [οδηγία (ΕΕ) 2016/800].

Η οδηγία αποτελεί μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για θέσπιση κοινών ελάχιστων προτύπων για τα δικαιώματα δίκαιης δίκης υπόπτων ή κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες. Ειδικότερα, θεσπίζει κοινούς κανόνες για την προστασία των δικονομικών εγγυήσεων για τα παιδιά, όπως το δικαίωμα σε ατομική αξιολόγηση, το δικαίωμα σε ειδική μεταχείριση σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας (όπως η κράτηση χωριστά από ενήλικες κρατουμένους και η πρόσβαση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση) και το δικαίωμα συνοδείας από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Η Κύπρος έλαβε μια πρώτη αιτιολογημένη γνώμη τον Μάιο του 2020, επειδή δεν κοινοποίησε στην Επιτροπή τα μέτρα μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Μετά την απάντηση της Κύπρου, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα μέτρα που κοινοποιήθηκαν δεν πληρούν την απαίτηση της οδηγίας για τη διασφάλιση ειδικής μεταχείρισης των παιδιών σε περίπτωση στέρησης της ελευθερίας. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει συμπληρωματική αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο.

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να ανταποκριθούν και να άρουν τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν από την Επιτροπή. Η Επιτροπή, εάν δεν λάβει ικανοποιητική απάντηση, μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ισπανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο και στην Πολωνία, και να παραπέμψει την Κύπρο στο ΔΕΕ.

Χρήση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό

Τέλος, η Κομισιόν αποφάσισε να στείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Κύπρο  καθώς και στην Ισπανία, την Κροατία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία και τη Σλοβενία γιατί δεν κοινοποίησαν μέτρα για τη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων σχετικά με τη χρήση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές [οδηγία (EΕ) 2022/738].

Ο στόχος της εν λόγω οδηγίας είναι να βοηθήσει τις εταιρείες να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα της χρήσης μισθωμένων οχημάτων, για παράδειγμα επιτρέποντας τη χρήση οχημάτων που μισθώνονται σε άλλο κράτος μέλος. Μια τέτοια δυνατότητα μπορεί να διευκολύνει τις εταιρείες, ιδίως, να καλύπτουν βραχυπρόθεσμες, εποχικές ή προσωρινές κορυφώσεις της ζήτησης ή να αντικαθιστούν οχήματα ελαττωματικά ή με βλάβη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση με τις αναγκαίες απαιτήσεις ασφάλειας και κατάλληλες συνθήκες εργασίας για τους οδηγούς.

Τα κράτη μέλη έπρεπε να θεσπίσουν τα μέτρα έως τις 6 Αυγούστου 2023 για να συμμορφωθούν με τη νομοθεσία της ΕΕ. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στα κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο ΔΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή αναστατώνει όλο τον πλανήτη: Τι θα γίνει με αγορές, πετρέλαιο, επιτόκια

Με τι καιρό θα κάνουμε Πάσχα - Ερασιτέχνης μετεωρολόγος εξηγεί στο «Τ» πως προβλέπει τον καιρό μέσα από το φεγγάρι και την φύση

Πόσα ανήλικα παιδιά έλαβαν ΕΕΕ το 2023 - Τα εκατομμύρια που πλήρωσε το κράτος

Δύο νεκροί, έξι τραυματίες από πυροβολισμούς σε πάρτι σε γειτονιά του Μέμφις

Τον έψαχναν επτά μήνες: Έκλεψε μετασχηματιστή της ΑΗΚ στη Λάρνακα Τα στοιχεία που προέκυψαν εναντίον του

Αυτό είναι το καλύτερο αεροδρόμιο για το 2024: Τεράστια πισίνα, γυάλινες οροφές, σπα και τροπικοί κήποι - Δείτε βίντεοΣτον πυρετό των εκλογών: Οι στόχοι και η δυναμική των κομμάτων

Στον πυρετό των εκλογών: Οι στόχοι και η δυναμική των κομμάτων

Στην κούρσα των εκλογών έχουν επιδοθεί τα κόμματα όσο πλησιάζουμε την 9η Ιουνίου. Η κάθε πολιτική δύναμη επιλέγει τη δική της ατζέντα με την οποία θα αλιεύσει περισσότερες ψήφους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top