ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θετικές επιδόσεις για την Eurobank - Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α' τρίμηνο του 2024

Θετικές επιδόσεις για την Eurobank - Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α' τρίμηνο του 2024

Τα οικονομικά αποτελέσματα για το Α’ τρίμηνο του 2024 ανακοίνωσε η Eurobank.

Δείτε τα αναλυτικά:

Tα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 13,7% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 και διαμορφώθηκαν σε €571 εκατ., λόγω κυρίως των εσόδων από χορηγήσεις, ομόλογα και των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Το καθαρό περιθώριο επιτοκίου ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 34 μονάδες βάσης και ανήλθε σε 2,87%.

Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 4,9% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 και ανήλθαν σε €136 εκατ., κυρίως λόγω των εσόδων από τις εργασίες του Δικτύου και τη Διαχείριση Περιουσίας, αντιστοιχώντας σε 68 μονάδες βάσης επί του συνολικού ενεργητικού.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 11,9% σε ετήσια βάση σε €707 εκατ. Τα συνολικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 21,8% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €755 εκατ.

Οι λειτουργικές δαπάνες υποχώρησαν στην Ελλάδα κατά 2,1% σε ετήσια βάση, ενώ αυξήθηκαν σε επίπεδο Ομίλου κατά 3,3% στα €229 εκατ., λόγω των δραστηριοτήτων στο εξωτερικό. Σε συγκρίσιμη όμως βάση (εξαιρουμένης της BNP Bulgaria) διατηρήθηκαν αμετάβλητες. Τόσο ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων όσο και ο δείκτης κόστους- συνολικών εσόδων βελτιώθηκαν περαιτέρω σε 32,4% και 30,3% αντίστοιχα το Α΄ τρίμηνο 2024.

Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 16,5% σε ετήσια βάση στα €478 εκατ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 32,0% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023σε €526 εκατ.

Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων μειώθηκαν κατά 5,5% έναντι του Α΄ τριμήνου 2023 σε €71 εκατ. και αντιστοιχούσαν σε 68 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 21,4% σε ετήσια βάση το Α΄ τρίμηνο 2024 σε €407 εκατ.

Κερδοφόρες δραστηριότητες σε Κύπρο και Βουλγαρία
Σημειώνεται ότι οι δραστηριότητες στο εξωτερικό ήταν κερδοφόρες με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να ενισχύονται σε €145 εκατ., από €79 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2023 και να συνεισφέρουν κατά 37,7% στη συνολική κερδοφορία του Ομίλου. Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 34,4% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €143 εκατ. και τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 34,2% την ίδια περίοδο σε €128 εκατ. Οι λειτουργικές επιδόσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στη Βουλγαρία ενισχύθηκαν σημαντικά, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να διαμορφώνονται σε €92 εκατ. και €48 εκατ. αντίστοιχα το Α΄ τρίμηνο 2024.

Ο δείκτης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μειώθηκε σε 3,0% από 5,1% το Α΄ τρίμηνο 2023. Ο σχηματισμός νέων NPEs ήταν θετικός κατά €59 εκατ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Η κάλυψη των NPEs από τις σωρευτικές προβλέψεις ενισχύθηκε κατά 16,5 ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση και ανήλθε σε 92,6%.

Η κεφαλαιακή επάρκεια διατηρήθηκε σε ισχυρά επίπεδα, με τον δείκτη συνολικής επάρκειας (CAD) να αυξάνεται σε 20,2% από 18,4% και τον δείκτη κοινών μετοχών CET1 να ενισχύεται σε 17,2% , από 15,5% ένα χρόνο πριν.

Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €2,14 στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2024 και ήταν αυξημένα κατά 20,2% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου 2023, ενώ τo σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε €79,4 δισ. και το σταθμισμένο ενεργητικό σε €44,2δισ.

Τα ενήμερα δάνεια ενισχύθηκαν οργανικά κατά €0,4 δισ. το Α΄ τρίμηνο 2024. Τα συνολικά υπόλοιπα χορηγήσεων (προ προβλέψεων) διαμορφώθηκαν σε €42,7 δισ., περιλαμβανομένων των ομολόγων υψηλής και μέσης διαβάθμισης ύψους €4,3 δισ. Τα επιχειρηματικά δάνεια ανήλθαν σε €25,1 δισ., τα στεγαστικά σε €9,7δισ. και τα καταναλωτικά σε €3,5δισ.

Οι καταθέσεις πελατών μειώθηκαν κατά €0,1 δισ. το Α΄ τρίμηνο 2024 σε €57,3 δισ. Οι καταθέσεις ταμιευτηρίου και όψεως αποτελούν το 64% των συνολικών και οι προθεσμιακές το 36%. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 72,5% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 179,0% στο τέλος του Α΄ τριμήνου 2024. Η χρηματοδότηση από το ευρωσύστημα μειώθηκε κατά €5,3δισ. σε ετήσια βάση σε €3,0δισ. στο τέλος Μαρτίου 2024.

Βάσει σχεδιασμού προχωρούν οι στρατηγικές πρωτοβουλίες και η επένδυση στην Ελληνική
Από την πλευρά του ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank A.E., υπογράμμισε ότι οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου αποτελούν μια εξαιρετική αρχή για το έτος και ενισχύουν την πεποίθηση ότι το πλάνο για το 2024 θα επιτευχθεί, με απόδοση ενσώματης λογιστικής αξίας 15%.

«Πέραν των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων, όλες οι στρατηγικές μας πρωτοβουλίες, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο, εξελίσσονται σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας», είπε σχετικά. Σε ό,τι αφορά τη διανομή μερίσματος, η αίτηση στον εποπτικό μηχανισμό SSM έχει ήδη υποβληθεί με προτεινόμενο ποσοστό διανομής 30%, που αντιστοιχεί σε μέρισμα άνω των 9 σεντς ανά μετοχή. Η έγκριση αναμένεται τον Ιούνιο και η καταβολή μερίσματος θα γίνει αμέσως μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στα τέλη Ιουλίου. Οι τριμηνιαίες επιδόσεις της Eurobank παρέμειναν ισχυρές, πρόσθεσε ο κ. Καραβίας, με απόδοση 20%, η ενσώματη λογιστική αξία αυξήθηκε στα 2,14 ευρώ ανά μετοχή. Οι διεθνείς δραστηριότητες είχαν σημαντική συμβολή, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 145 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση άνω του 80% σε ετήσια βάση. Αξιοσημείωτη ήταν η πιστωτική επέκταση, με τα υπόλοιπα των ενήμερων δανείων να αυξάνονται κατά 0,4 δισ. ευρώ, επίδοση που επιβεβαιώνει ότι η πιστωτική επέκταση το 2024 θα είναι ισχυρότερη από πέρυσι, ειδικά στην Ελλάδα. «Το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει θετικότερο σε σχέση με την ευρωζώνη και στις τρεις βασικές αγορές μας. Ιδιαίτερα στην Ελλάδα, η πιστοληπτική προοπτική αναβαθμίστηκε πρόσφατα από τον οίκο αξιολόγησης S&P. Σε αυτό το περιβάλλον, η Eurobank βρίσκεται στη πλεονεκτική θέση ως προς την ανάπτυξη εργασιών, την επίτευξη ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων, την ανταμοιβή των μετόχων και τη συνεισφορά στην κοινωνία», σημείωσε καταληκτικά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank A.E.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Απειλητικά emails στάλθηκαν και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες - Τι αναφέρει η Αστυνομία

«Πρωτοβουλίες Νέων»: «Άδειασε» το ταμείο - Μεγάλος ο όγκος των αιτήσεων – Χρειάζεται ενίσχυση του κονδυλίου

Ξενοδοχεία: Έτσι κατέληξε χωρίς άδεια λειτουργίας το 93% - Οι λόγοι καθυστέρησης και οι εκτιμήσεις για τον τουρισμό φέτος το καλοκαίρι

Επεισοδιακή καταδίωξη στην Πάφο - Τον τσάκωσαν «φτιαγμένο» και με χιλιάδες ευρώ στην κατοχή του

Εντοπισμός ανθρώπινου ποδιού: Φαίνεται να ανήκει σε άνδρα και να ξεβράστηκε από τη θάλασσα - Επαναρχίζουν οι έρευνες

Ανάλυση Guardian: Η επόμενη δύσκολη μέρα για το Ιράν μετά τον θάνατο του ΡαϊσίΔυο ώρες διήρκησε η συνάντηση ΠτΔ με Κινέζο Πρέσβη για διαφορές με CPP Metron

Δυο ώρες διήρκησε η συνάντηση ΠτΔ με Κινέζο Πρέσβη για διαφορές με CPP Metron

Δύο ώρες διήρκησε η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Κινέζο Πρέσβη Λιου Γιαντάο αναφορικά με τις διαφορές μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της κοινοπραξίας CPP Metron για τα έργα που θα επιτρέψουν την έλευση του φυσικού αερίου στην Κύπρου. Στην συνάντηση συμμετείχε και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top