ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πήραν και επιπλέον λεφτά - Υπερπληρωμή €9,1 εκατ. στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία

Πήραν και επιπλέον λεφτά - Υπερπληρωμή €9,1 εκατ. στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα εντόπισε η Ελεγκτική Υπηρεσία

Υπερπληρωμή €9,1 εκ. διενεργήθηκε κατά την εξόφληση δανείων με κυβερνητική εγγύηση στη Συνεργατική Κεντρική Τράπεζα, αφού, παρά την υπόδειξη του Γενικού Λογιστηρίου για την ανάγκη ελέγχου πριν τη διενέργεια της πληρωμής, ο έλεγχος διενεργήθηκε μετά την εκτέλεσή της, σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Γενικό Λογιστήριο.

Στην έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή, φαίνεται ότι η τράπεζα, που μετονομάστηκε σε ΣΕΔΙΠΕΣ, βασιζόμενη σε γνωμάτευση των νομικών της συμβούλων, δεν αποδέχτηκε ότι υφίσταται υπερπληρωμή και το θέμα βρίσκεται ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας.

Επιπλέον, από τους ελέγχους της ΕΥ στο ΓΛ, διαπιστώθηκε ότι λογιστικές πολιτικές/χειρισμοί που εφαρμόζονται από το ΓΛ, κατά την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, δεν συνάδουν με τη λογιστική αρχή των πραγματικών εισπράξεων και πληρωμών, την οποία καθόρισε η Γενική Λογίστρια ως βάση ετοιμασίας τους.

Η ΕΥ εισηγήθηκε την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων στη βάση της αρχής την οποία έχει καθορίσει η Γενική Λογίστρια, ενώ, όπου προκύπτει αδήριτη ανάγκη για παρέκκλιση, θα πρέπει να περιλαμβάνεται σχετική πληροφόρηση στις οικονομικές καταστάσεις.

Ακόμα, η ΕΥ εντόπισε περιπτώσεις που δεν τηρήθηκαν πλήρως οι πρόνοιες των νομοθεσιών και οδηγιών/εγκυκλίων του ΓΛ, αναφορικά με την τεκμηρίωση και έλεγχο των εισπράξεων και πληρωμών και εισηγήθηκε την πλήρη τήρηση των νομοθεσιών και οδηγιών/εγκυκλίων ή την τροποποίησή τους, όπου κρίνεται αναγκαίο.

Διαπίστωσε επίσης, την απουσία μηχανισμού συμφιλίωσης ποσών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης (FIMAS), με επιμέρους μηχανογραφικά συστήματα και άλλες πηγές πληροφόρησης, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και η ορθότητα των επηρεαζόμενων εισπράξεων και πληρωμών. Επιπλέον, στην έκθεση αναφέρεται ότι δεν κατέστη δυνατή η επιβεβαίωση της ορθότητας/πληρότητας ορισμένων ποσών που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ακόμα, διαπιστώθηκαν αδυναμίες στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου.

Επίσης, η ΕΥ δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει την ταξινόμηση των μηνιαίων εισπράξεων του Τμήματος Φορολογίας στους διάφορους λογαριασμούς του FIMAS, ενώ οι εισπράξεις Φ.Π.Α. Κύπρου, μέσω των καθεστώτων One Stop Shop (ΟSS) και Ιmport One Stop Shop (IOSS), δεν έχουν καταχωριστεί ως εισπράξεις στο FIMAS, αλλά παραμένουν σε εκκρεμότητα στον σχετικό λογαριασμό καταθέσεων και συνεπώς δεν αναγνωρίστηκαν ως έσοδα στις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν αποδόθηκε ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. στο Τμήμα Φορολογίας, για νομικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το εξωτερικό.

Έσοδα από την πώληση φαρμάκων στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας ύψους €63εκ., πιστώθηκαν στο Κονδύλι δαπανών «αγορά φαρμάκων και εμβολίων» του Υπουργείου Υγείας, με αποτέλεσμα η δαπάνη να παρουσιάζεται μειωμένη κατά το ποσό αυτό και αντίστοιχα, να μην παρουσιάζονται τα σχετικά έσοδα, αναφέρει η έκθεση της ΕΥ.

"Διαπιστώσαμε ότι, για τα ποσά που αφορούν σε Φ.Π.Α. και εισφορές ΓεΣΥ, τα οποία εισπράχτηκαν από τρίτους και πληρώθηκαν σε τρίτους ή/και τυχόν υπόλοιπα στον Γενικό Κυβερνητικό Λογαριασμό κατά τη λήξη του οικονομικού έτους που αφορούν σε τρίτους, δεν έγινε ειδική αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις, ως η σύσταση του Διεθνούς Λογιστικού Προτύπου που ακολουθείται για την ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων", σημειώνεται.

Η ΕΥ διαπιστώνει ακόμα, ότι το ΓΛ δεν διενεργεί έλεγχο της ορθότητας των υπολογισμών της αντιμισθίας του προσωπικού που απασχολείται στα ειδικά ταμεία και πιστώνεται σε Κονδύλι εσόδου του ΓΛ. "Συστήσαμε όπως το ΓΛ προβαίνει σε έλεγχο των πιο πάνω υπολογισμών, τόσο ως προς την ορθότητα του ποσού που πιστώθηκε, όσο και ως προς τη συμμόρφωσή τους με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο", αναφέρει στην έκθεση.

Δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί η διαδικασία εκ νέου υπολογισμού των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων υπαλλήλων που αφυπηρέτησαν κατά την περίοδο 1.1.2013-8.12.2015 και στους οποίους διενεργήθηκαν αυξημένες πληρωμές, καθώς το ΓΛ λάμβανε υπόψη τον μέσο όρο των μηνιαίων απολαβών από την 1.4.1991, αντί από την ημερομηνία πρόσληψης, λόγω του ότι, πριν από αυτή την ημερομηνία δεν τηρούνταν στοιχεία ηλεκτρονικά.

Επιπλέον, όσον αφορά τον περί Ορισμένων Τυχερών Παιγνιδιών Νόμου, και ενώ έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από την ψήφισή του, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη οι διαδικασίες για την επιλογή του κατάλληλου παρόχου, με αποτέλεσμα μέχρι σήμερα να μην έχει συναφθεί σχετική σύμβαση. "Ως αποτέλεσμα, οι ετεροβαρείς πρόνοιες της διακρατικής Συμφωνίας για τη διεξαγωγή των παιγνιδιών του ΟΠΑΠ και/ή ο λανθασμένος τρόπος ερμηνείας της εξακολουθούν να οδηγούν σε σημαντικές απώλειες δημοσίων εσόδων", αναφέρει η ΕΥ.

Ακόμα, δεν θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία κατά την 1.1.2023, όπως είχε προγραμματιστεί, το νέο μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, το οποίο θα αντικαταστήσει τα υφιστάμενα λογιστικά συστήματα.

Η ΕΥ σημειώνει επίσης στα ευρήματά της, ότι η κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού και του Τελικού Απολογισμού του Κρατικού Προϋπολογισμού, δεν αντικατοπτρίζουν, σε όλες τις περιπτώσεις, τις πραγματικές εισπράξεις και πληρωμές, σε αντίθεση με τις πρόνοιες του Συντάγματος και της σχετικής νομοθεσίας.

Επίσης, οι νομοθεσίες για τις μνημονιακές αποκοπές δεν εφαρμόστηκαν στους μισθούς των Δικαστών που προσλήφθηκαν μετά την ψήφιση των νομοθεσιών αυτών, μέχρι και τον Αύγουστο του 2021.

Τέλος, από συμφιλίωση που διενέργησε η ΕΥ μεταξύ των λογαριασμών δανείων που τηρούνται «κάτω από τη γραμμή», για τα νέα δάνεια του Πίνακα 3.4 της Δημοσιονομικής Έκθεσης και των Κονδυλιών του Κρατικού Προϋπολογισμού, που σχετίζονται με τις εκδόσεις δανείων, εντοπίστηκαν επτά νέα δάνεια, τα οποία παραχωρήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών σε Δήμους, συνολικού ποσού €11,9 εκ., για τα οποία δεν ενημερώθηκε το ΓΛ.

"Συστήσαμε στο ΓΛ να διενεργεί συμφιλίωση των λογαριασμών δανείων και δανεισμού «κάτω από τη γραμμή» με τα αντίστοιχα Κονδύλια δαπανών και εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, τόσο για τα νέα δάνεια όσο και για τις αποπληρωμές και αναλήψεις και τυχόν διαφορές να διερευνώνται, ώστε να διασφαλίζεται η πληρότητα και ορθότητα των σχετικών Πινάκων της Δημοσιονομικής Έκθεσης", αναφέρει η ΕΥ στην έκθεση.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΟΗΕ: Δεν προγραμματίστηκε ταξίδι της Ολγκίν στην Κύπρο

ΟΗΕ: Δεν προγραμματίστηκε ταξίδι της Ολγκίν στην Κύπρο

Δεν έχει προγραμματιστεί ταξίδι της Προσωπικής Απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα για το Κυπριακό Μαρία Άνχελα Ολγκίν Κουεγιάρ στην Κύπρο, δήλωσε την Παρασκευή ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος του ΓΓ, Φαρχάν Χακ κατά τη διάρκεια της Ενημέρωσης Τύπου στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη, ενώ στις 19 Ιουνίου είχε αναφερθεί σε προσεχές ταξίδι της κ. Ολγκίν.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top