ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Π. Ιωάννου για εκποιήσεις: Με τη δήλωση ΥΠΟΙΚ καλύπτονται όλες οι κύριες κατοικίες «Εστία» και «Ενοικίου έναντι Δόσης»

Π. Ιωάννου για εκποιήσεις: Με τη δήλωση ΥΠΟΙΚ καλύπτονται όλες οι κύριες κατοικίες «Εστία» και «Ενοικίου έναντι Δόσης»

Με τη γραπτή δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, Κωνσταντίνου Πετρίδη, σε σχέση με τις εκποιήσεις, ημερομηνίας 2/2/2023, καλύπτονται όλες οι κύριες κατοικίες που σχετίζονται με το Σχέδιο Εστία και το Ενοίκιο έναντι Δόσης, αναφέρει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος, Παύλος Ιωάννου.

Σε ενημερωτικό του σημείωμα με αφορμή διάφορες δημόσιες συζητήσεις που τροφοδότησε η δήλωση του ΥΠΟΙΚ για τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει και τα διάφορα ερωτήματα και απορίες, οι οποίες, διαβιβάστηκαν στο Γραφείο του, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος σημειώνει τη δήλωση του ΥΠΟΙΚ ότι «ουδεμία διαδικασία εκποίησης θα κινηθεί είτε από Τραπεζικό Ίδρυμα, είτε από Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) το οποίο καλύπτεται, είτε από το Εστία, είτε από το σχέδιο δόσης έναντι ενοικίου» και ότι «σχετική είναι συνεννόηση που έγινε στο παρελθόν μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και του Συνδέσμου Τραπεζών».

Σύμφωνα με τον Επίτροπο, «αν και όπως προκύπτει από την πιο πάνω διατύπωση, η σχετική συνεννόηση έγινε με τον Σύνδεσμο Τραπεζών στον οποίον δεν υπάγονται οι ΕΕΠ, εντούτοις φρονώ ότι από τη δήλωση αυτή καλύπτονται όλες οι κύριες κατοικίες που σχετίζονται με το Σχέδιο Εστία και το Ενοίκιο έναντι Δόσης, διότι, απλούστατα, ο Υπουργός Οικονομικών έχει στη διάθεσή του αρκετά μέσα για να επιβάλει την ισχύ της πρόθεσής του αυτής, σε κάθε οντότητα, η οποία διαχειρίζεται δανειακές συμβάσεις, ενυποθήκως εξασφαλιζόμενες, με ακίνητο που αποτελεί κύρια κατοικία».

Επομένως, σύμφωνα με τον κ. Ιωάννου, η εν λόγω δήλωση του ΥΠΟΙΚ συνεπάγεται την προστασία στις κύριες κατοικίες μέχρι €350.000, για τις οποίες υπεβλήθη αίτηση ένταξης στο Σχέδιο Εστία και οι οποίες αιτήσεις απορρίφθηκαν, επειδή ο δανειολήπτης κρίθηκε μη βιώσιμος, καθώς και όλες τις κύριες κατοικίες αξίας μέχρι €250.000, για τις οποίες είτε υπεβλήθη αίτηση στο Σχέδιο Εστία είτε όχι, νοουμένου ότι ο ιδιοκτήτης τους ικανοποιεί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Σημειώνει ότι απ’ όσα είναι μέχρι σήμερα γνωστά, το κύριο εισοδηματικό κριτήριο συνίσταται στο να είναι ο δανειολήπτης λήπτης δημοσίου βοηθήματος.

Σε ό,τι αφορά στην υποχρέωση των Εταιρειών Εξαγοράς Πιστώσεων, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι στη δήλωση του Υπουργού Οικονομικών, συμπεριλαμβάνεται «μία εξαιρετική, σημαντική και απολύτως ορθή διατύπωση», σύμφωνα με την οποία «οι πρόνοιες του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου είναι σαφείς και δεσμευτικές για τα μέρη και επαρκείς για ανάληψη από τις ΕΕΠ όλων των υποχρεώσεων και διεκπεραίωση των ενεργειών που τους αναλογούν ως ο αγοραστής/νέος πιστωτής πιστωτικής διευκόλυνσης που έχει εγκριθεί στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ» και ότι «αυτή είναι και η θέση του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου η οποία εκφράστηκε μετά από σχετικό παράπονο και την οποία υιοθετώ πλήρως».

Η διατύπωση αυτή, σύμφωνα με τον Επίτροπο, καθώς και η δική του θέση, είναι απόρροια προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015 και συγκεκριμένα του άρθρου 18(2)(α), στο οποίο προνοείται ότι «οποιαδήποτε πιστωτική διευκόλυνση μεταβιβάζεται από πιστωτικό ίδρυμα, χρηματοδοτικό ίδρυμα ή εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων (εφεξής «ο εκχωρητής») προς οποιοδήποτε από τους προβλεπόμενους στο εδάφιο (1) του άρθρου 4 αγοραστές, θεωρείται ότι μεταβιβάζεται στον αγοραστή κατά το χρόνο της μεταβίβασης και όλα τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση πιστωτικής διευκόλυνσης του λογαριασμού που τοιουτοτρόπως μεταβιβάζεται, μεταβιβάζονται αυτόματα στη μεταξύ δανειολήπτη και αγοραστή σχέση και εξακολουθούν να είναι έγκυρα μεταξύ των δύο αυτών μερών».

Αναφέρει επίσης ότι ο άρθρο 18(5) του ίδιου νόμου, προνοεί ότι «όπου σε οποιοδήποτε έγγραφο, οποτεδήποτε και αν έγινε ή εκτελέστηκε, περιέχεται ή εξυπακούεται οποιαδήποτε αναφορά στον εκχωρητή, τότε, στο βαθμό που τέτοιο έγγραφο αφορά οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση μεταβιβάζεται στον αγοραστή των πιστωτικών διευκολύνσεων, τέτοια αναφορά διαβάζεται, ερμηνεύεται και ισχύει ως αναφορά στον αγοραστή κατά και μετά το χρόνο μεταφοράς, εκτός όπου το σχετικό κείμενο απαιτεί διαφορετικά».

Επιπλέον, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος αναφέρει ότι έχει παρατηρήσει πως «ορισμένες ΕΕΠ δεν συμπεριφέρονται, πάντοτε, ακολουθώντας πιστά το γράμμα και το πνεύμα του πιο πάνω Νόμου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται, παρανόμως, προβλήματα στον δανειολήπτη και σε άλλα εμπλεκόμενα στις δανειακές συμβάσεις πρόσωπα» και τονίζει ότι από τούδε και στο εξής, θα δημοσιοποιεί οποιανδήποτε τέτοια συμπεριφορά, εκ μέρους ΕΕΠ.

«Οι συνέπειες των πιο πάνω προνοιών του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015, δεν αφορούν, μόνο, στην υποχρέωση σχετικά με το Σχέδιο Εστία, αλλά και σε κάθε άλλη υποχρέωση την οποία ανέλαβε ο εκχωρητής της δανειακής σύμβασης προς τον δανειολήπτη ή οποιονδήποτε άλλον σχετικό πελάτη του, πριν από την πώληση της δανειακής σύμβασης, που, κατά το ανωτέρω, μεταβιβάζεται στις ΕΕΠ, οι οποίες, προφανώς, δεσμεύονται από την υποχρέωση αυτή», υπογραμμίζει.

Επίσης, ο Επίτροπος αναφέρει το γεγονός ότι «υπάρχουν περιπτώσεις ΕΕΠ, οι οποίες μετά από μία λιτή αλλά εμπεριστατωμένη επιστολή μου, ανασκεύασαν τη στάση τους και επανόρθωσαν πράξεις και/ή παραλείψεις τους, ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015».

Τέλος, ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος επισημαίνει πως ουδεμία σχέση έχει με τη διαμόρφωση των κριτηρίων του εν λόγω Σχεδίου, επειδή αυτό δεν εντάσσεται στις αρμοδιότητές του.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ σε νέους Πρέσβεις: «Δέσμευση για λύση στη βάση ΔΔΟ»

ΠτΔ σε νέους Πρέσβεις: «Δέσμευση για λύση στη βάση ΔΔΟ»

Τη δέσμευσή του για μια λύση στη βάση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως ορίζεται στα αντίστοιχα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κατά τις τελετές επίδοσης διαπιστευτηρίων Πρέσβεων ξένων χωρών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top