ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ιδού η νέα Στρατηγική Απασχόλησης Αλλοδαπών – Οι βασικές αρχές, τα κριτήρια και ο επιτρεπόμενος αριθμός

Ιδού η νέα Στρατηγική Απασχόλησης Αλλοδαπών – Οι βασικές αρχές, τα κριτήρια και ο επιτρεπόμενος αριθμός

Τη νέα Στρατηγική για την Απασχόληση Αλλοδαπού Εργατικού Δυναμικού, ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη τελευταία συνεδρία του την Τετάρτη (23/2).

Σύμφωνα με το έγγραφο (αυτούσιο εδώ), βασικές προϋποθέσεις για την απασχόληση αλλοδαπών εξακολουθεί να παραμένει η τεκμηριωμένη έλλειψη ντόπιου ή κοινοτικού εργατικού δυναμικού, που να είναι ικανοί και διαθέσιμοι για εργασία για να καλύψουν τις συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς εργασίας, όπως επίσης και η τεκμηριωμένη νομοταγής συμπεριφορά του συγκεκριμένου εργοδότη με τη συμμόρφωση του στην εργατική νομοθεσία και γενικότερα στο κανονιστικό εργασιακό πλαίσιο που διέπει τα εργασιακά θέματα.

Η Στρατηγική, αναφέρεται, αποτελεί μέτρο της πολιτικής απασχόλησης για ικανοποίηση των ελλείψεων της αγοράς εργασίας και εφαρμόζεται για την εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών με προσωρινή διαμονή, ενώ διευκρινίζεται πως «τρίτες χώρες» είναι όλα τα κράτη εκτός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου δηλ. της Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν και της Ελβετίας.

Αξίζει να σημειωθεί πως, η Στρατηγική δεν εφαρμόζεται στις πιο κάτω περιπτώσεις υπηκόων τρίτων χωρών:
• Που είναι σύζυγοι Κυπρίων ή Ευρωπαίων υπηκόων
• Που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο με καθεστώς αναγνωρισμένου πρόσφυγα ή που έχουν εξασφαλίσει καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας
• Που έχουν εξασφαλίσει άδεια μετανάστευσης
• Που έχουν εξασφαλίσει καθεστώς επί μακρόν διαμένοντος

Βασικές αρχές

Η Στρατηγική διέπεται από τις ακόλουθες βασικές αρχές:
• Τη διασφάλιση του δικαιώματος κάθε Κύπριου ή Ευρωπαίου πολίτη για πρόσβαση σε εργασία
• Την πλήρη αξιοποίηση του ντόπιου ανθρώπινου δυναμικού
• Τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης, της ποιοτικής εργασίας, των όρων που διέπουν την αμοιβή της εργασίας καθώς και του δικαιώματος συμμετοχής ή μη συμμετοχής σε συνδικαλιστική οργάνωση
• Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας και της εισαγωγής σύγχρονων μεθόδων εργασίας αλλά και εξειδικευμένου δυναμικού με δυνατότητα χρονικής απασχόλησης τους για ικανοποιητικό διάστημα σε σχέση με τις ανάγκες.
• Την εξυπηρέτηση των αναπτυξιακών στόχων της κυβερνητικής πολιτικής με βάση το Στρατηγικό Σχέδιο «Κύπρος το Αύριο».
• Τη συμπλήρωση των κενών θέσεων εργασίας που ανταποκρίνονται στις διαπιστωμένες ανάγκες των εργοδοτών για τη διασφάλιση της ομαλής και απρόσκοπτης λειτουργίας και βιωσιμότητας των επιχειρήσεων τους

Τα κριτήρια

Σύμφωνα με τη νέα Στρατηγική, κατά την εξέταση αιτήσεων για παραχώρηση αδειών για προσωρινή απασχόληση αλλοδαπών θα εφαρμόζονται κριτήρια, πρόνοιες και προϋποθέσεις, καθώς και διαδικασίες που έχουν ως στόχο την ικανοποίηση πιεστικών αναγκών σε εργατικό δυναμικό, αλλά και τη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας.

Βασική προϋπόθεση για παραχώρηση άδειας απασχόλησης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού, τονίζεται, είναι η μη ύπαρξη δυνατότητας ικανοποίησης των συγκεκριμένων αναγκών του εργοδότη από το εγχώριο ή κοινοτικό εργατικό δυναμικό, είτε γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί εγγεγραμμένοι άνεργοι για το συγκεκριμένο επάγγελμα, είτε γιατί υπάρχει απροθυμία των Κυπρίων ή Ευρωπαίων να εργοδοτηθούν στο συγκεκριμένο επάγγελμα/τομέα λόγω της φύσεως του επαγγέλματος ή του τομέα που θα διαπιστώνεται μετά από έρευνα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος εργοδότης δημοσιεύσει τις κενές θέσεις στον εγχώριο τύπο, καθώς και μέσω των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας για χρονικό διάστημα και με τον τρόπο που καθορίζεται από τον Υπουργό και δεν έχει θετική ανταπόκριση στην ικανοποίηση του αιτήματος του.

Η βασική φιλοσοφία των κριτηρίων για απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού είναι:
• Η ίση μεταχείριση των αλλοδαπών εργαζομένων με ημεδαπούς σε ότι αφορά τους όρους και τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση.
• Η τήρηση του πλαισίου της εργατικής νομοθεσίας και η μη απόλυση προσωπικού λόγω πλεονασμού σε αντίστοιχες ή παρόμοιες θέσεις εργασίας
• Ο σεβασμός στο θεσμό της τριμερούς συνεργασίας και του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Ποιοι εργοδότες ή επιχειρήσεις δικαιούνται να απασχολήσουν αλλοδαπούς

Για να δικαιούται ένας εργοδότης να υποβάλει αίτηση για να εργοδοτήσει αλλοδαπό θα πρέπει:

1/ Μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και με δικές του ενέργειες να επιδιώκει ενεργά για χρονικό διάστημα δύο (2) εβδομάδων να ικανοποιήσει τις ανάγκες του για εργατικό δυναμικό από την ντόπια και κοινοτική αγορά εργασίας.

Όταν ο έλεγχος της αγοράς εργασίας αποτύχει να ικανοποιήσει τη συγκεκριμένη ανάγκη εργασίας του στο αμέσως προηγούμενο διάστημα των 2 βδομάδων, τότε μπορεί να υποβάλλεται το αίτημα για εργοδότηση αλλοδαπού.

Νοείται ότι το αίτημα για εργοδότηση αλλοδαπού μπορεί να υποβάλλεται ταυτόχρονα και να συντρέχει με τη διαδικασία αναζήτησης εγχώριου/κοινοτικού εργατικού δυναμικού, ώστε η συνολική περίοδος για εξέταση του αιτήματος να περιορίζεται στις 2 βδομάδες.

Νοείται περαιτέρω ότι σε περίπτωση που οι θέσεις εργασίας για τις οποίες ζητείται η πλήρωση είναι πέραν των 5 συνολικά θέσεων, η συνολική περίοδος αναζήτησης προσωπικού που αναφέρεται ανωτέρω επεκτείνεται σε 4 βδομάδες αντί για 2 βδομάδες.

2/ Να είναι οργανωμένη επιχείρηση, εξαιρουμένων του τομέα της γεωργίας, της κτηνοτροφίας, της περισυλλογής σκυβάλων και των νοικοκυριών για απασχόληση οικιακών βοηθών, δηλαδή να είναι:
• Εγγεγραμμένη στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό μητρώου εργοδότη για σκοπούς καταβολής συνεισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στο Τμήμα Φορολογίας για σκοπούς καταβολής φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.
• Κατάλληλα στελεχωμένη με ντόπιο εργατικό δυναμικό, ποσοτικά και ποιοτικά, ανάλογα με το είδος των δραστηριοτήτων που διεξάγει.

3/ Να τηρεί την εργατική νομοθεσία και οποιοδήποτε άλλο Νόμο και Κανονισμό του Κράτους και να προσφέρει όρους εργοδότησης στα επίπεδα της αντίστοιχης κλαδικής (σύμβαση που να έχει υπογραφεί από όλους τους εργοδοτικούς συνδέσμους του κλάδου) ή επιχειρησιακής σύμβασης. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει κλαδική ή επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση να προσφέρονται όροι εργοδότησης ίδιοι για ημεδαπούς εργαζόμενους στην επιχείρηση.

4/ Να μην έχει απασχολήσει παράνομα αλλοδαπούς στη βάση διαπίστωσης από καταδίκη του ή από επιθεωρητές της Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους προηγούμενους 12 μήνες.

5/ Να μην απέλυσε προσωπικό τους τελευταίους οκτώ (8) μήνες εκτός για λόγους για τους οποίους προβλέπεται απόλυση άνευ προειδοποιήσεως στην περί Τερματισμού Απασχόλησης νομοθεσία. Νοείται ότι η πρόνοια αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο εργοδότης επαναπροσέλαβε το απολυθέν προσωπικό προ της περιόδου των οκτώ (8) μηνών.

6/ Να μην ανέστειλε τις εργασίες της επιχείρησης του τους τελευταίους 12 μήνες με εξαίρεση περιπτώσεις που υπάρχει ειδική πρόνοια σε συμφωνία, όπως π.χ. στην τουριστική βιομηχανία, ή με βάση Νομοθεσία ή Διάταγμα.

7/ Να διαθέτει κατάλληλο κατάλυμα για διαμονή των αλλοδαπών σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν καθοριστεί σε Ειδικό Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, στις περιπτώσεις όπου με βάση τη σύμβαση απασχόλησης παρέχεται διαμονή.

Ειδικοί Όροι

Πέραν των προαναφερθέντων, στην νέα Στρατηγική περιλαμβάνονται και οι εξής Ειδικοί Όροι:

1/ Σε περίπτωση πλεονασμού ή αναστολής εργασιών θα απολύονται πρώτα οι αλλοδαποί εργάτες εφόσον οι απολύσεις λόγω πλεονασμού αφορούν την ειδικότητα στην οποία απασχολούνται οι αλλοδαποί.

2/ Στις περιπτώσεις όπου η παροχή στέγασης περιλαμβάνεται στους όρους εργοδότησης, ο εργοδότης είναι υπόχρεος να παρέχει στέγη αποδεκτών επιπέδων και διευκολύνσεων στους αλλοδαπούς εργαζόμενους και δικαιούται να αποκόπτει από το μισθό τους ποσοστό μέχρι 10% για το κόστος στέγασης. Αν ο εργοδότης δεν παρέχει διατροφή, στην παρεχόμενη στέγη θα υπάρχουν διευκολύνσεις κουζίνας. Σε περίπτωση που ο εργοδότης θα προσφέρει δωρεάν διατροφή, δηλαδή 3 τουλάχιστον ημερήσια γεύματα αποδεκτής ποιότητας και ποσότητας, θα δικαιούται να αποκόπτει από το μισθό τους για το σκοπό αυτό πρόσθετο ποσό μέχρι 15%.

3/ Καμμιά άλλη μείωση του μισθού του αλλοδαπού δεν θα επιτρέπεται εκτός από εκείνες που προβλέπονται από την κυπριακή εργατική ή και άλλη Νομοθεσία ή από τους όρους της παρούσης διευθέτησης.

4/ Αποκοπή από το μισθό του αλλοδαπού εργοδοτούμενου για καταβολή τελών σε μεσάζοντες ή και σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος δεν επιτρέπεται.

5/ Τα έξοδα μεταφοράς των αλλοδαπών από τη χώρα προέλευσης τους μετ’ επιστροφής θα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον εργοδότη.

6/ Οι αλλοδαποί εργάτες θα έχουν όλα τα δικαιώματα που έχουν οι Κύπριοι εκτός εκείνων της αλλαγής εργοδότη/τόπου εργασίας/ειδικότητας εργασίας για τα οποία θα απαιτείται η άδεια της αρμόδιας Αρχής.

Επιτρεπόμενος αριθμός

Όπως αναφέρεται στη Στρατηγική, τηρουμένων των αρχών και προϋποθέσεων ανωτέρω, επιτρεπόμενος αριθμός αλλοδαπών εργαζομένων ανά είδος Επιχείρησης καθορίζεται ως ακολούθως:

1/ Για τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική νομοθεσία και οποιοδήποτε άλλο Νόμο και Κανονισμό του Κράτους δικαιούνται να εργοδοτήσουν αλλοδαπούς σε ποσοστό 30% του μέσου όρου του συνολικού αριθμού απασχολουμένων για την περίοδο των 12 μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης (εξαιρούνται διαστήματα αναστολής ή μερικής αναστολής εργασιών).

2/ Για τις επιχειρήσεις που τηρούν την εργατική νομοθεσία και οποιοδήποτε άλλο Νόμο και Κανονισμό του Κράτους και εφαρμόζουν συμφωνημένη συλλογική σύμβαση (κλαδική ή επιχειρησιακή) για τους όρους απασχόλησης του προσωπικού τους, δικαιούνται να εργοδοτήσουν αλλοδαπούς σε ποσοστό 50% του μέσου όρου του συνολικού αριθμού απασχολουμένων για την περίοδο των 12 μηνών που προηγούνται της υποβολής της αίτησης (εξαιρούνται διαστήματα αναστολής ή μερικής αναστολής εργασιών).

3/ Για τις επιχειρήσεις ή τα φυσικά άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας ο επιτρεπόμενος αριθμός αλλοδαπών εργαζομένων καθορίζεται από τις εκτάσεις και το είδος καλλιεργειών και τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων όπως και από άλλα σχετικά κριτήρια που θέτει το Υπουργείο Γεωργία, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και νοουμένου ότι οι επιχειρήσεις ή τα φυσικά άτομα τηρούν την εργατική νομοθεσία και οποιοδήποτε άλλο Νόμο και Κανονισμό του Κράτους και προσφέρουν όρους εργοδότησης στα επίπεδα της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Για τις επιχειρήσεις ή τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και συλλογής σκυβάλων δεν τίθεται ανώτατο ποσοστό για εργοδότηση αλλοδαπών πλην των ανωτέρω προϋποθέσεων σε σχέση με τις εκτάσεις και το είδος καλλιεργειών και τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων.

Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται να εγκρίνει και διαφορετικό ποσοστό για εξαιρετικές περιπτώσεις που αιτιολογούνται με βάση τα δεδομένα της εκάστοτε περίπτωσης και λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις κάθε περίπτωσης.

Νοείται περαιτέρω ότι σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που πρόσφατα έχουν αρχίσει την δραστηριοποίησή τους, για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων λαμβάνονται υπόψη οι εκτιμήσεις αναγκών για το επόμενο διάστημα και λαμβάνεται αιτιολογημένη απόφαση από τον Υπουργό.
Αξίζει να σημειωθεί πως, για τις επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν εγκρίσεις για απασχόληση αλλοδαπών και εμπίπτουν στις κατηγορίες 1 πιο πάνω, η ισχύς των εγκρίσεων έχει διάρκεια δύο (2) χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης.

Σημειώνεται, δε, πως για τις επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν εγκρίσεις για απασχόληση αλλοδαπών και εμπίπτουν στις κατηγορίες 2 πιο πάνω, η ισχύς των εγκρίσεων έχει διάρκεια τρία (3) χρόνια με δικαίωμα ανανέωσης, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση για ενδιάμεσο έλεγχο.


Τριμερείς Επιτροπή Παρακολούθησης της Εφαρμογής της Στρατηγικής

Με βάση, εξάλλου, τη νέα Στρατηγική, ο Υπουργός Εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη εισήγηση του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, διορίζει Τριμερή Τεχνική Επιτροπή, με τη συμμετοχή αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών και των κοινωνικών εταίρων.

Η επιτροπή έχει ρόλο συμβουλευτικό προς τον Υπουργό αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας Στρατηγικής και περιλαμβάνει επίσης και καταρχήν εξέταση παραπόνων αλλοδαπών για δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης ή για οποιαδήποτε παραβίαση εργασιακών δικαιωμάτων και ενημέρωση των αρμόδιων κυβερνητικών υπηρεσιών για περαιτέρω ενέργειες ή και επιθεώρηση εκεί και όπου εκ πρώτης όψεως διαπιστώνεται οποιαδήποτε απόκλιση από τη Στρατηγική ή την Εργατική Νομοθεσία.

Επισημαίνεται ότι, για σκοπούς παρακολούθησης της υλοποίησης της Στρατηγικής, οι Συντεχνίες εργαζομένων θα ενημερώνονται από τον Διευθυντή Τμήματος Εργασίας σε τακτά χρονικά διαστήματα για το συνολικό αριθμό αδειών απασχόλησης αλλοδαπών που έχουν εγκριθεί για κάθε εργοδότη.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:«Το ΑΚΕΛ είναι αποφασισμένο να δώσει τολμηρές λύσεις» - Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κεντρική Επιτροπή

«Το ΑΚΕΛ είναι αποφασισμένο να δώσει τολμηρές λύσεις» - Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κεντρική Επιτροπή

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συζήτησε σήμερα τα αποτελέσματα των εκλογών της 9ης Ιουνίου στις οποίες καταγράφηκε αφ’ ενός ένα αδιαμφισβήτητα αρνητικό αποτέλεσμα για το ΑΚΕΛ στις Ευρωεκλογές και αφετέρου μια σημαντική επιτυχία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top