ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Φοιτητική χορηγία: Τα «dos and don'ts» για να συμπληρώσεις την αίτηση – Τα συχνότερα λάθη, τα ποσά και τα κριτήρια

Φοιτητική χορηγία: Τα «dos and don'ts» για να συμπληρώσεις την αίτηση – Τα συχνότερα λάθη, τα ποσά και τα κριτήρια

Ξεκίνησε από την Δευτέρα (26/2) η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κρατική φοιτητική χορηγία για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024, με την τελευταία μέρα να έχει οριστεί η 29η Μαρτίου 2024.

Μιλώντας στο ThemaOnline ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Φοιτητικής Μέριμνας, Γαβριήλ Μύθιλλος, εξήγησε τα συχνότερα λάθη που κάνουν οι αιτητές καθώς και όσα πρέπει να προσέξουν.

Αναφορικά με τα συχνότερα λάθη, ο κ. Μύθιλλος αναφέρθηκε στα λανθασμένα ή ελλιπή στοιχεία στις αιτήσεις καθώς και στην έλλειψη υπογραφής.

«Δεν βάζουν όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα ή βάζουν λανθασμένα ενώ πολλές φορές δεν υπογράφουν τις αιτήσεις. Επίσης δεν υπογράφουν στο σημείο που πρέπει για εξουσιοδοτούν τις τράπεζες για να δίνουν στοιχεία», εξήγησε.

Παράλληλα, σημείωσε πως γίνονται αρκετά λάθη και με την υποβολή των εισοδημάτων.

«Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν βάζουν τα πραγματικά εισοδήματα. Επίσης σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να βάλουν τα πραγματικά αλλά να παραβλέψουν να βάλουν παραστατικά για τα εισοδήματα», πρόσθεσε.

Όπως τόνισε ο κ. Μύθιλλος, η αίτηση πρέπει να είναι σωστά συμπληρωμένη καθώς και να περιέχει όλα τα απαραίτητα παραστατικά.

«Ο κόσμος πρέπει να είναι προσεκτικός ενώ καλό θα ήταν να διαβάσουν και το ενημερωτικό έντυπο πριν προχωρήσουν την αίτηση. Να σημειώσω ότι στο τέλος της αίτησης φαίνεται τι χρειάζεται να υποβάλουν», επεσήμανε, τονίζοντας ότι όσοι συμπληρώνουν πρώτη φορά αίτηση υποβάλουν πολλά στοιχεία ενώ για τις υπόλοιπες χρονιές χρειάζονται λιγότερα.

«Για τις υπόλοιπες χρονιές χρειάζεται να υποβάλουν μόνο τα εισοδήματα και την εγγραφή. Επίσης πρέπει να υποβάλουν είναι αν θέλουν να αλλάξουν το IBAN», εξήγησε.

Την ίδια στιγμή, αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας και στα λάθη που προκαλούν καθυστέρηση στην εξέταση των αιτήσεων.

«Κάποιοι που δεν υποβάλουν για πρώτη φορά αίτηση, μπορεί να υποβάλουν όλα τα στοιχεία από την αρχή, κάτι που προκαλεί καθυστερήσεις. Επίσης πολλοί που ξέρουν ότι θα απορριφθεί η αίτηση τους, την υποβάλουν έτσι και αλλιώς. Αυτά όλα μας δυσκολεύουν και αναγκαζόμαστε να αποστέλλουμε επιστολές ενώ θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία», πρόσθεσε.

Σε μήνυμα του, ο κ. Μύθιλλος επεσήμανε ότι οι αιτητές είναι σημαντικό να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έγκαιρα πριν την λήξη της προθεσμίας, για να μην χρειάζεται να δοθεί παράταση.

Καταληκτικά, αναφορικά με τον αριθμό των αιτήσεων, ο κ. Μύθιλλος ανέφερε ότι είναι γύρω στις 20.000, ενώ κάθε χρόνο καταγράφονται πάνω από 2.000 απορρίψεις.

Για την αίτηση πατήστε ΕΔΩ, για το ενημερωτικό έντυπο ΕΔΩ και για όλα όσα πρέπει να ξέρετε ΕΔΩ.

Οι δικαιούχοι, τα ποσά και τα κριτήρια για την φοιτητική χορηγία

Σημειώνεται ότι η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι:

Εισοδηματικά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ) όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 (πενήντα εννιά χιλιάδες ευρώ), κατά €5.000 (πέντε χιλιάδες ευρώ) για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Περιουσιακά κριτήρια:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000 (ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ). Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη:

-τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και
-η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές της εκάστοτε εν ισχύ γενικής εκτίμησης του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Ύψος φοιτητικής χορηγίας:

Το ύψος της φοιτητικής χορηγίας που παραχωρείται στους δικαιούχους εξαρτάται από το συνολικό ύψος του οικογενειακού εισοδήματος, ως ακολούθως:

*Για τις οικογένειες με περισσότερα από 2 τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις πενήντα εννέα χιλιάδες ευρώ κατά πέντε χιλιάδες ευρώ για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Άλλες προϋποθέσεις:

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Παραχωρείται σε οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα (50) τουλάχιστον μηνών.

-Παραχωρείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών, στον κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών). Στην περίπτωση φοιτητή/φοιτήτριας, που θα αποκτήσει περισσότερους από ένα τίτλο σπουδών σε κάθε κύκλο, καταβάλλεται συνολικά φοιτητική χορηγία που αντιστοιχεί στη διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών, νοουμένου ότι ο τελευταίος τίτλος που θα αποκτήσει είναι ανωτέρου ακαδημαϊκού επιπέδου από τον προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει ήδη αποκτήσει στον ίδιο κύκλο σπουδών.

-Παραχωρείται εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά τακτικά σε πρόγραμμα σπουδών για την απόκτηση τίτλου σπουδών που απονέμεται από δημόσιο πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας, ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Δημοκρατίας, ή εκπαιδευτικά αξιολογημένο – πιστοποιημένο κλάδο σπουδών ιδιωτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Δημοκρατίας η οποία λειτουργεί στη Δημοκρατία και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο που προβλέπεται στους περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νόμους του 1996 έως 2013, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, ή πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται με τη μέθοδο της δικαιόχρησης ή πιστοποίησης, ή ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, που έχει τύχει αναγνώρισης ως ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης από τους αρμόδιους εθνικούς φορείς της χώρας στην οποία λειτουργεί,εφόσον ο/η φοιτητής/φοιτήτρια φοιτά σε κλάδο σπουδών που έχει διάρκεια τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους πλήρους φοίτησης.

Το μέγιστο ποσό φοιτητικής χορηγίας που μπορεί να παραχωρηθεί ανά ακαδημαϊκό έτος είναι αυτό που αντιστοιχεί σε πλήρη φοίτηση ενός ακαδημαϊκού έτους.

Στις περιπτώσεις μερικής φοίτησης το ύψος της φοιτητικής χορηγίας είναι ανάλογο με τον αριθμό των πιστωτικών μονάδων ή άλλων μονάδων μέτρησης σπουδών, που αντιστοιχούν στα μαθήματα, στα οποία έχει εγγραφεί ο/η φοιτητής/φοιτήτρια στο εκάστοτε ακαδημαϊκό έτος, και η φοιτητική χορηγία καταβάλλεται αφού συμπληρωθεί περίοδος σπουδών που αντιστοιχεί σε ένα (1) τουλάχιστον εξάμηνο πλήρους φοίτησης.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται Πάσχα: Πότε πρέπει να παραγγείλουμε το κρέας – Πόσα θα πληρώσουμε τη σούβλα

«Έκρηξη» εργαζομένων στην Κυβέρνηση: Οι τομείς και οι υπάλληλοι που απασχολήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2024

Συνελήφθη 44χρονος για τους εμπρησμούς δύο υποστατικών στη Λευκωσία - Συνεχίζονται οι εξετάσεις

Εμπρησμοί σε πρακτορεία στοιχημάτων: Χειροπέδες σε δύο πρόσωπα - Θα οδηγηθούν σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου

Βανδή: Αναβλήθηκε η εμφάνισή της στο Ντουμπάι-Η γεμάτη αγωνία ανάρτηση: «Ελπίζω να είστε ασφαλείς»Ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες - Οι επιδιώξεις της Λευκωσίας για μεταναστευτικό και Κυπριακό

Ξεκινούν οι εργασίες της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες - Οι επιδιώξεις της Λευκωσίας για μεταναστευτικό και Κυπριακό

Ενώ ολόκληρος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή αναμένοντας το χτύπημα του Ισραήλ στο Ιράν, στις Βρυξέλλες οι ηγέτες συνέρχονται σήμερα και την Τετάρτη κατά τη διάρκεια διήμερης συνόδου κορυφής, όπου ανάμεσα στα θέματα που θα συζητηθούν θα είναι η Μέση Ανατολή, ο Λίβανος, τα ευρωτουρκικά, τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με το κυπριακό και το μεταναστευτικό το οποίο είναι ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τη Λευκωσία.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top