ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία – Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Άρθρο του Χρίστου Χρίστου, Λειτουργός Ασφάλειας, Υγείας και Φυσικής Προστασίας CNP CYPRUS INSURANCE HOLDINGS

Η Ασφάλεια και Υγεία (Α&Υ) στην Εργασία, ως πρωταρχικό στόχο έχει την προστασία της Ασφάλειας, της Υγείας καθώς και της Ευημερίας των ανθρώπων στο εργασιακό τους περιβάλλον.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, της μείωσης των εργατικών ατυχημάτων ή/και των επαγγελματικών ασθενειών και της δημιουργίας κουλτούρας αναγνώρισης και πρόληψης των κινδύνων.

Σύμφωνα με ειδικές μελέτες, κάθε χρόνο στην Ευρώπη περίπου 160.000 εργαζόμενοι χάνουν τη ζωή τους λόγω επαγγελματικών ασθενειών και περισσότεροι από 2.000 εργαζόμενοι λόγω θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος. Επίσης, πάνω από 3 εκ. εργαζόμενοι υφίστανται κάποιο σοβαρό ατύχημα κατά την εργασία τους.

Στην Κύπρο έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι το 2020 που σχετίζονται με χώρους εργασίας, 5 το 2021 και 9 το 2022 . Ο αριθμός εργατικών ατυχημάτων που έχουν δηλωθεί το 2020 ήταν 1527, για το 2021 ήταν 1433 και για το 2022 ήταν 1335.

Όπως ορίζεται από τη σχετική Νομοθεσία, η παροχή ασφαλών χώρων εργασίας προϋποθέτει ότι οι Εργοδότες θα πρέπει να αξιολογούν τους κινδύνους στους χώρους εργασίας ανάλογα με το τομέα δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια επιβάλλεται να εφαρμόζουν μέτρα ελέγχου, ανάλογα με το επίπεδο του κινδύνου, τα οποία προέρχονται από την Εκτίμηση των Κινδύνων (Risk Assessment).

Εκτίμηση των Κινδύνων

Είναι η διαδικασία αξιολόγησης (μελέτη) των κινδύνων που αφορούν την Α&Υ των εργαζομένων σε κάθε χώρο εργασίας, και εξετάζει:

 Τι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή βλάβη και σε ποια άτομα (εργαζόμενους ή τρίτα άτομα.)
 Εάν μπορούν να μειωθούν ή αν είναι εφικτό ακόμη να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι σε σχέση με την εργασιακή δραστηριότητα.
 Ποια τα μέτρα πρόληψης και προστασίας που θα πρέπει να ληφθούν για τον έλεγχο των κινδύνων.

Περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα πολύ βασικά στάδια:
1. Προσδιορισμό των Επικίνδυνων Καταστάσεων.
2. Υπολογισμό του Κινδύνου.
3. Αξιολόγηση του Επιπέδου του Κινδύνου.

Πρόληψη των Κινδύνων

Η Πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων καθώς και των επαγγελματικών ασθενειών, είναι το βασικό συστατικό κάθε Συστήματος Διαχείρισης Α&Υ. Η εφαρμογή του, συστηματικά και σταθερά, οδηγεί σε μείωση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών και σε κάποιες περιπτώσεις στην πλήρη εξάλειψή τους.

Για αποτελεσματικό έλεγχο, οι εμπλεκόμενοι (εργοδότες, εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποι τους), χρειάζεται να γνωρίζουν και να κατανοούν τις πιο κάτω Βασικές Αρχές Πρόληψης, όπως καταγράφονται και στην Εθνική Νομοθεσία για την Α&Υ:

 αποφυγή των κινδύνων,
 εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν,
 καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους,
 αντικατάσταση αυτού που χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο από το μη επικίνδυνο, ή το λιγότερο επικίνδυνο,
 προσαρμογή της εργασίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαζόμενου,
 παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνικής
 προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας
 παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζόμενους.

Μέτρα ελέγχου των κινδύνων

H αξιολόγηση των κινδύνων για την Α&Υ, σκοπό έχει να καταδείξει αν απαιτούνται να αναληφθούν συγκεκριμένες ενέργειες από τον εργοδότη και ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν στο εργασιακό περιβάλλον.

Τα μέτρα ελέγχου των κινδύνων στοχεύουν στη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας. Αυτά μπορεί να είναι συλλογικά ή ομαδικά και χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες, τα Τεχνικά και τα Οργανωτικά μέτρα.

Πρόσθετα, μπορούν να εφαρμοστούν ατομικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την προσωπική ασφάλεια και υγεία τους, όπως η χρήση μάσκας προσώπου.

Άλλα μέτρα μπορεί να είναι το σχέδιο εκκένωσης ενός κτιρίου, τα συστήματα προστασίας (συναγερμοί, πυρανίχνευση, κ.α.), κ.α.

Η Ασφάλεια & Υγεία στους χώρους εργασίας

Οι εργοδότες θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους εργαζόμενους ή/και τους εκπροσώπους τους και να τους παρέχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε συζητήσεις, για όλα τα θέματα που αφορούν την Α&Υ στην εργασία και φυσικά να συμμετέχουν στη διαχείρισή τους.

Οι εργαζόμενοι και οι εκπρόσωποί τους για τα θέματα Α&Υ έχουν το δικαίωμα:

 να προτείνουν μέτρα ελέγχου του κίνδυνου
 να εκφράσουν απόψεις για υφιστάμενα μέτρα,
 να λαμβάνουν και να αξιολογούν εισηγήσεις συναδέλφων
 να συμβάλουν στη οργάνωση της εκπαίδευσης για την Α&Υ
 να απευθύνονται σε αρμόδιους Λειτουργούς εάν κρίνουν ότι τα μέτρα από τον εργοδότη είναι ανεπαρκή,
 να υποβάλλουν τις δικές τους παρατηρήσεις κατά τη διάρκεια των επισκέψεων ελέγχου από την αρμόδια αρχή.

Ανάλογα με το μέγεθός των επιχειρήσεων (αριθμό εργαζομένων), θα πρέπει να εκλέγονται ή να ορίζονται Αντιπρόσωποι Ασφάλειας και να συστήνονται Επιτροπές Α&Υ. Για την εφαρμογή των καθηκόντων τους τα μέλη των Επιτροπών και οι Αντιπρόσωποι θα πρέπει να λαμβάνουν σχετική εκπαίδευση.

Τέλος, η βελτίωση των πολιτικών και των πρακτικών για τα θέματα Α&Υ στο επίπεδο μιας επιχείρησης αλλά και του Κράτους έχει σημαντικά οφέλη:

 αύξηση της παραγωγικότητας
 μείωση των ποσών που προορίζονται για σκοπούς υγειονομικής περίθαλψης
 βελτίωση της αποδοτικότητας και των εργασιακών μεθόδων

Ως εργοδότης, η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια και υγεία τόσο των εργαζομένων, όσο και των επισκεπτών σε αυτή. Ακολουθώντας πιστά όλες τις οδηγίες, η Εταιρεία προβαίνει σε συχνή αξιολόγηση των κινδύνων, επιθεώρηση των μέτρων ελέγχου που ήδη λαμβάνονται αλλά και ανάλογη αναπροσαρμογή τους όπου και όταν αυτό απαιτείται.

H CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ αφουγκραζόμενη την σημαντικότητα της ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας, σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, όπως το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγείας Κύπρου, προγραμματίζει και διεξάγει ημερίδες, σεμινάρια, εκδηλώσεις και άλλα, με στόχο την ορθή ενημέρωση του κοινού.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Έπεσε από τον δεύτερο όροφο οικίας 56χρονος - Κρίσιμα στο Νοσοκομείο

Κεντρικές Φυλακές: «Τσάκωσαν» το κρατούμενο που είχε αποδράσει – Πού εντοπίστηκε  

Πασχαλινά αυγά από «χρυσάφι» - Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές του κακάο; Οι λόγοι, το ποσοστό και η νόσος του μαύρου λοβού

Δρόμος Πάφου-Πόλης: Έμεινε στα χαρτιά η ολοκλήρωση της Α’ φάσης λόγω καθυστερήσεων - Εν αναμονή αποφάσεων

Βόμβα σε club στον Πρωταρά: Στο κελί για 8 ημέρες ο 31χρονος – Οι κατηγορίες που τον βαραίνουν

Κατερίνα Στικούδη: «Κεκλεισμένων των θυρών» η βάφτιση του δεύτερου γιου τηςLIVE: «Το Ιράν δεν σχεδιάζει άμεσα αντίποινα εναντίον του Ισραήλ» - Ρίχνουν τους τόνους Τεχεράνη και Τελ Αβίβ

LIVE: «Το Ιράν δεν σχεδιάζει άμεσα αντίποινα εναντίον του Ισραήλ» - Ρίχνουν τους τόνους Τεχεράνη και Τελ Αβίβ

Νέος συναγερμός σήμανε σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές αμερικανικών ΜΜΕ για επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν με πυραύλους. Το ThemaOnline σας μεταφέρει τις εξελίξεις 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top