ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελεγκτική Υπηρεσία: Πολύ μεγάλη η διάρκεια κάποιων αποσπάσεων στην Προεδρία

Ελεγκτική Υπηρεσία: Πολύ μεγάλη η διάρκεια κάποιων αποσπάσεων στην Προεδρία

Η χρονική διάρκεια κάποιων αποσπάσεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας είναι πολύ μεγάλη (μέχρι και 8 έτη) και εύλογα τίθεται το ερώτημα κατά πόσον οι οργανικές θέσεις που κατέχουν τα εν λόγω άτομα στα Υπουργεία/Τμήματά τους είναι απαραίτητες ή θα πρέπει να καταργηθούν, αναφέρεται στην ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Προεδρία και το Προεδρικό Μέγαρο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα.

Παράλληλα σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία συμφωνεί με την ανάγκη εργοδότησης ικανών και έμπιστων προσώπων για να πλαισιώνουν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τους Υπουργούς, έχει όμως την άποψη πως τούτο δεν αναιρεί την ευχέρεια ρύθμισης του θέματος.

Ακόμη, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει πως παρόλο που αντιλαμβάνεται τις ιδιαιτερότητες της Προεδρίας, "η γενική επίκληση του όρου `για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων` χωρίς αναφορά στα συγκεκριμένα ειδικά καθήκοντα που εκτελούνται από τους πιο πάνω λειτουργούς, δεν μας επιτρέπει να διαπιστώσουμε την αναγκαιότητα ή όχι των πιο πάνω αποσπάσεων".

Εκ πρώτης όψεως, φαίνεται ότι σύμφωνα με τις οργανικές θέσεις που κατέχουν κάποιοι αποσπασμένοι λειτουργοί, σε συνδυασμό με τα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί από την Προεδρία, ενδεχομένως θα μπορούσαν να εργάζονται στα αντίστοιχα Υπουργεία/Τμήματα και να υποβοηθούν τους αρμόδιους Υπουργούς, οι οποίοι μεταξύ άλλων υποβοηθούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην προώθηση της κυβερνητικής πολιτικής και στην επιτέλεση του έργου του, επισημαίνεται στην έκθεση.

Σύμφωνα με την έκθεση, στις 31 Δεκεμβρίου 2018 στην Προεδρία υπηρετούσαν 10 ειδικοί συνεργάτες στους οποίους καταβλήθηκε το συνολικό ποσό των 289 χιλιάδων 730 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Οι αμοιβές των Συμβούλων – Συνεργατών για το 2018 κυμαίνονται από 17.400 μέχρι 47.519 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Επίσης υπήρχαν οκτώ σύμβουλοι που παρείχαν τις υπηρεσίες τους αμισθί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τα σημαντικότερα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στην έκθεση, είναι: H μη ύπαρξη Κανονισμών αναφορικά με τους Συμβούλους/Συνεργάτες στην Προεδρία και τους Επιτρόπους, σε κάποιες περιπτώσεις αποσπάσεων στην Προεδρία για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων, οι Λειτουργοί μετακινούνται και απασχολούνται στην Προεδρία πριν από την έγκριση της απόσπασης τους από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας/ Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, η αγορά υπηρεσιών από τρία άτομα χωρίς την προκήρυξη προσφορών και χωρίς να συναφθούν συμβάσεις, η πρόνοια στον Προϋπολογισμό για το Κονδύλι «Συνέδρια, Σεμινάρια στο εξωτερικό» ήταν ύψους €252.000 και με έγκριση συμπληρωματικών πιστώσεων εκτοξεύτηκε στο €1.000.429 για το 2017 (€454.166 το 2016).

Επίσης η αγορά αεροπορικών εισιτηρίων χωρίς να ζητούνται προσφορές από διάφορα ταξιδιωτικά πρακτορεία, η ελλιπής ενημέρωση των Βιβλίων κίνησης οχημάτων, η χρήση υπηρεσιακού οχήματος για προσωπικούς σκοπούς από συγκεκριμένο πρόσωπο, η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις ελέγχου του χρόνου προσέλευσης των υπαλλήλων στην εργασία και αποχώρησης τους από αυτήν, η μη ετοιμασία Κεντρικού Μητρώου Κινητής Περιουσίας, η μη υποβολή πιστοποιητικού φυσικής καταμέτρησης στη Γενική Λογίστρια, με κοινοποίηση στην Ελεγκτική Υπηρεσία και η μη ασφαλής φύλαξη έργων τέχνης.

Για τις αποσπάσεις για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων και παραχώρηση υπηρεσιών, αναφέρεται ότι το θέμα των αποσπάσεων έχει σημειωθεί και στις επιστολές ελέγχου της Υπηρεσίας για τα έτη 2014 και 2016.

Στην Προεδρία, πέραν του μόνιμου, έκτακτου και ωρομίσθιου προσωπικού που υπηρετεί, έχουν αποσπαστεί 16 άτομα για εκτέλεση ειδικών καθηκόντων από άλλες Υπηρεσίες του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 47(1)(ε) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου 1/1990 και 2 άτομα δυνάμει του άρθρου 4(1)(β) του περί Απόσπασης Υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας και των Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου Νόμου (Ν.47(Ι)/2017). Επιπρόσθετα απασχολούνταν έξι εκπαιδευτικοί με παραχώρηση υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 38Α του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου 10/1969, σημειώνεται.

Όπως αναφέρεται στις 12.6.2019 ζητήθηκε από τον Προϊστάμενο Διοίκησης Προεδρίας κατάσταση των αποσπασμένων λειτουργών στην Προεδρία και Προεδρικό και στις 13.6.2019. Σύμφωνα με τις καταστάσεις που αποστάλησαν στην Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο απασχολούνται έξι εκπαιδευτικοί με παραχώρηση υπηρεσιών με βάση τις πρόνοιες του άρθρου 38Α του περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου 10/1969 και 22 λειτουργοί με απόσπαση δυνάμει των προνοιών του άρθρου 47(1)(ε) του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Σύμφωνα με την έκθεση, από τον έλεγχο παρατηρήθηκε ότι σε κάποιες περιπτώσεις οι Λειτουργοί μετακινούνται και απασχολούνται στην Προεδρία, είτε πριν από την έγκριση της απόσπασης τους από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας/Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Στην έκθεση γίνεται σύσταση να εξασφαλίζεται έγκαιρα η έγκριση απόσπασης των Λειτουργών στην Προεδρία πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, όπως και η έγκριση ανανέωσης της απόσπασης τους.

"Ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας μας ενημέρωσε ότι μετά την ενίσχυση του προσωπικού, η Διοίκηση Προεδρίας έχει λάβει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα αναθέτοντας σε συγκεκριμένο λειτουργό της την παρακολούθηση του όλου θέματος για σκοπούς έγκαιρης διεκπεραίωσης όλων των διαδικασιών προκειμένου οι σχετικές αποφάσεις να εξασφαλίζονται έγκαιρα και νομότυπα", σημειώνεται.

Στην έκθεση αναφέρεται επίσης, μεταξύ άλλων, πως στο κονδύλι για το 2017 περιλήφθηκε πρόνοια ύψους €252.000 και στη συνέχεια εγκρίθηκαν συμπληρωματικές πιστώσεις ύψους €748.500.

"Η πραγματική δαπάνη ανήλθε στο ποσό των €1.000.429 ενώ για το προηγούμενο έτος (2016) ανήλθε στις €454.166.Ποσό ύψους €277.137 αφορούσε δαπάνες για αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, ποσό €237.244 αφορούσε σε πληρωμές για ενοικίαση και ναύλωση πτήσεων, ποσό €462.467 για αποζημίωση για έξοδα συντήρησης εξωτερικού και €23.582 για ενοικίαση αιθουσών για συνεντεύξεις τύπου", αναφέρεται.

Σημειώνεται πως σε κάποιες περιπτώσεις για τις οποίες το συνολικό κόστος των εισιτηρίων υπερέβαινε το ποσό του ορίου των 5 χιλιάδων ευρώ δεν ζητήθηκε η υποβολή γραπτών ή προφορικών προσφορών και γίνεται σύσταση σε κάθε περίπτωση να ζητούνται προσφορές από τρία τουλάχιστον ταξιδιωτικά γραφεία τα οποία δεν θα είναι πάντοτε τα ίδια.

"Ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας μας πληροφόρησε ότι η Προεδρία ετοίμασε κατάλογο με παρόχους υπηρεσιών αγοράς αεροπορικών εισιτηρίων και ταξιδιωτικών υπηρεσιών, οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις ιδιάζουσες ανάγκες οι οποίες μπορεί να προκύψουν σε περιπτώσεις υπερατλαντικών πτήσεων ή άλλων σημαντικών/μεγάλων αποστολών, καλώντας τους να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε εκ περιτροπής βάση. ΄Οπου είναι εφικτό, γίνεται προσπάθεια ίσης κατανομής των χρηματικών ποσών μεταξύ των παρόχων", σημειώνεται.

Προστίθεται πως αναφέρθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία ότι η διαδικασία της εξασφάλισης προσφορών δεν είναι δυνατό να ακολουθείται απαρέγκλιτα όταν οι υπηρεσίες που αγοράζονται αφορούν τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λόγω των συχνών και συνήθως απρόβλεπτων αλλαγών που επιβάλλουν οι υποχρεώσεις του.

Επίσης, ο Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας μας ενημέρωσε ότι η Προεδρία έχει δημιουργήσει εταιρικό λογαριασμό σε συγκεκριμένη αεροπορική συμμαχία και παράλληλα έχει συνάψει ειδική συμφωνία με αεροπορική εταιρεία με σκοπό τη μείωση του κόστους των υπό αναφορά υπηρεσιών αλλά και την αξιοποίηση των βαθμών/μιλίων που μπορούν να εξασφαλίζονται για κάθε αεροπορικό ταξίδι που διενεργείται, επισημαίνεται.

ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Μήνυμα αισιοδοξίας για το Κυπριακό έστειλε ο Πρόεδρος από την ακριτική Αθηένου

Μήνυμα αισιοδοξίας για το Κυπριακό έστειλε ο Πρόεδρος από την ακριτική Αθηένου

Μήνυμα αισιοδοξίας, από την ακριτική Αθηένου έστειλε την Κυριακή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, διαβεβαιώνοντας ότι «παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε καθημερινά λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας, ποτέ μα ποτέ δεν πρόκειται να αποστρατευτούμε από την προσπάθεια για να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και να την επανενώσουμε».

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top