Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy ARJ Radio

Ελεγκτική Υπηρεσία: Εντοπίζει αδυναμία αρμοδίων για παρεμπόδιση παρανομίας σε περίπτωση εκμίσθωσης κρατικής γης

30.06.2021
20:03
Πολιτική

Αδυναμία, τόσο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, όσο και άλλων αρμόδιων Αρχών, να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά στην παρεμπόδιση μιας έκδηλης παρανομίας, καθώς και ανοχή εκ μέρους του ΤΚΧ σε παράνομη επέμβαση σε κρατική γη, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε ειδική έκθεση, που δίνει στη δημοσιότητα, υπό τον τίτλο Εκμίσθωση κρατικής γης σε εταιρείες για εκτροφή πουλερικών και ανέγερση πτηνοσφαγείου και παράνομη χρήση.

Στην έκθεσή της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι στο πλαίσιο ελέγχου συμμόρφωσης των πράξεων και αποφάσεων της εκτελεστικής εξουσίας, εξέτασε το θέμα της εκμίσθωσης τεμαχίων κρατικής γης στην εταιρεία «Α», με σκοπό την ανέγερση πτηνοσφαγείου και κατασκευή κατάλληλου βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων καθώς και την εκμίσθωση άλλων τεμαχίων κρατικής γης, για πτηνοτροφικούς σκοπούς, ορισμένα εκ των οποίων στη συνέχεια, μετά τη διάλυσή της, εκμισθώθηκαν στην εταιρεία «Β».

Επισημαίνεται επίσης ότι, η υπό διάλυση/εκκαθάριση εταιρεία «Α» οφείλει, μεταξύ άλλων, στην Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου ποσό ύψους €1,2 εκ. και σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμόδιου Επαρχιακού Δικαστηρίου, ημερ. 9.7.2020, το Δικαστήριο διέταξε τον «Στ», δηλαδή τον Διευθυντή και τον ένα εκ των δύο μετόχων της εταιρείας «Α» κατά την ίδρυσή της, ο οποίος κατηγορείτο, μεταξύ άλλων, για την έκδοση ακάλυπτων επιταγών, όπως υπογράψει εγγύηση ύψους €3.000 για να τηρεί τους Νόμους και Κανονισμούς της Δημοκρατίας, για περίοδο δύο χρόνων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με κατάσταση λογαριασμού του Τμήματος Φορολογίας, ημερ. 29.10.2020, η εταιρεία «Α» όφειλε στο εν λόγω Τμήμα συνολικό ποσό ύψους €1,18 εκ., ενώ, σύμφωνα με στοιχεία του Συστήματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ημερ. 2.11.2020, η εταιρεία «Α», καταδικάστηκε από το αρμόδιο Επαρχιακό Δικαστήριο στις 22.1.2016 και 8.7.2016, για παράλειψη πληρωμής εισφορών για την περίοδο 2.1.2012 – 2.2.2014 και πρόσθετου τέλους, συνολικού ποσού ύψους €509.670, για την είσπραξη του οποίου εκδόθηκαν δικαστικά εντάλματα, η εκτέλεση των οποίων ακόμα εκκρεμεί.

Σε σχέση με τα πιο σημαντικά ευρήματά της, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει ότι «για ακόμα μια φορά διαπιστώνουμε ότι ο τρόπος διαχείρισης της κρατικής γης, δεν διασφαλίζει την τήρηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης, προς διασφάλιση της διαχείρισης της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία εντοπίζει επίσης «αδυναμία, τόσο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), όσο και άλλων αρμόδιων Αρχών, να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά, ώστε να παρεμποδίσουν μια έκδηλη παρανομία σε σχέση με την κατοχή και χρήση κρατικής γης».

Επίσης, προστίθεται στην έκθεση, «δεν φαίνεται να προβλημάτισε η συνέχιση των δραστηριοτήτων πτηνοτροφίας της εταιρείας «Α» από την εταιρεία «Β», ενδεχομένως με σκοπό την αποφυγή ανάληψης των σημαντικών οικονομικών υποχρεώσεων της πρώτης προς το Κράτος».

Στα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνεται «προώθηση, από το ΤΚΧ, στο Υπουργικό Συμβούλιο, αιτημάτων που αφορούσαν σε έκδηλα παράνομες ενέργειες και παντελή απουσία κατάλληλου μηχανισμού που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, αφού, κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων από τις άλλες αρμόδιες Αρχές, το ΤΚΧ παράλειψε να αναφέρει την ήδη παράνομη κατοχή και χρήση της κρατικής γης από την εταιρεία «Β» και την ιδιάζουσα σχέση των δύο εταιρειών «Α» και «Β»».

Το ΤΚΧ, αναφέρεται στην έκθεση, «κατά την εξέταση των αιτημάτων της εταιρείας «Β», δεν έλαβε σοβαρά υπόψη την ένσταση της επηρεαζόμενης Κοινοτικής Αρχής».

Παράλληλα, σημειώνεται, «το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εκμίσθωση κρατικής γης στην εταιρεία «Β», την οποία ήδη χρησιμοποιούσε, για χρονική περίοδο πέραν των έξι χρόνων, παράνομα, επιβραβεύοντας, με αυτό τον τρόπο, αντί να τιμωρήσει, την παράνομη επέμβαση σε κρατική γη».

Η Υπηρεσία εντοπίζει επίσης ότι οι αρμόδιες Αρχές επέτρεψαν, στην εταιρεία «Β», τη χρήση κρατικής γης για κτηνοτροφικούς σκοπούς, σε αντίθεση με την εγκεκριμένη χρήση της, που ήταν γεωργική.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ιδιώτης Παραλήπτης Διαχειριστής της εταιρείας «Α», «παραβιάζει τις πρόνοιες των συμβάσεων μίσθωσης κρατικής γης που παραμένουν εγγεγραμμένες στην εταιρεία «Α», αφού επιτρέπει, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, τη χρήση της εκμισθωμένης γης από την εταιρεία «Β». Ανάλογα, η εταιρεία «Β» κατέχει και χρησιμοποιεί κρατική γη, χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη, δηλαδή παράνομα».

Η Υπηρεσία βρίσκει επίσης «αδυναμία συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και παντελής έλλειψη σχετικής συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ του ΤΚΧ και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών (ΚΥ), αφού οι ΚΥ μετέφεραν τον αριθμό εκμετάλλευσης, από την εταιρεία «Α», στην εταιρεία «Β», χωρίς να βεβαιωθούν, σε συνεννόηση με το ΤΚΧ, για τη νόμιμη χρήση της κρατικής γης».

«Επιστήσαμε την προσοχή του Διευθυντή του ΤΚΧ όπως, για διασφάλιση της νομιμότητας, προχωρήσει, χωρίς καθυστέρηση, στην άρση της υφιστάμενης παρανομίας», αναφέρεται.

Επίσης, προστίθεται, «συστήσαμε όπως το όλο θέμα απασχολήσει και τις υπόλοιπες αρμόδιες Αρχές. Όσον αφορά στις κτηνοτροφικές μονάδες και κτηνιατρικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός κρατικής γης, θα πρέπει να εξευρεθούν κανάλια επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης του ΤΚΧ και των ΚΥ».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε επίσης από τον Γενικό Εισαγγελέα, Γιώργο Σαββίδη, «όπως γνωμοδοτήσει κατά πόσο συντρέχουν λόγοι για επίκληση της άρσης του εταιρικού πέπλου των δύο εταιρειών, σε σχέση με τη διεκδίκηση των οφειλών της εταιρείας «Α» προς το Κράτος, από την εταιρεία «Β», η οποία ανέλαβε στην ουσία τις δραστηριότητές της». Αναφέρεται ότι σε σχετική γνωμάτευσή του, ο Γενικός Εισαγγελέας παρέθεσε τις περιπτώσεις όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί.

Στα γενικά συμπεράσματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας περιλαμβάνεται «αδυναμία, τόσο του ΤΚΧ, όσο και άλλων αρμόδιων Αρχών να αντιδράσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά στην παρεμπόδιση μιας έκδηλης παρανομίας, καθώς και την ανοχή που υπέδειξε το ΤΚΧ στην παράνομη επέμβαση σε κρατική γη».

Εντοπίζεται, επίσης, «προώθηση, από το ΤΚΧ, αιτημάτων που έκδηλα φανέρωναν παράνομες ενέργειες, καθώς και παντελής απουσία κατάλληλου μηχανισμού που να διασφαλίζει τη διαφάνεια, αφού το ΤΚΧ, κατά τη διαδικασία λήψης σχετικών απόψεων από τις αρμόδιες Αρχές, απέφυγε να αναφέρει την ήδη παράνομη κατοχή και χρήση της κρατική γης από την εταιρεία «Β» και την ιδιάζουσα σχέση των δύο εταιρειών».

Επιπρόσθετα, σημειώνεται, «το ΤΚΧ, κατά την εξέταση των αιτημάτων της εταιρείας «Β», δεν έλαβε σοβαρά υπόψη την ένσταση της Κοινοτικής Αρχής».

ΑΠΟ ΚΥΠΕ