Google Play Store Apple Store
World News Media Themasports Socialista lifenewscy

Η απάντηση της CYTA προς τον Γενικό Ελεγκτή και τα ευρήματα της έκθεσής του

15.02.2019
18:35
Οικονομία

H CYTA με σχετική ανακοίνωσή της απαντά στα όσα ανέφερε ο Γενικός Ελεγκτής στην Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με τα ευρήματά του στην έκθεση για τον Οργανισμό για το 2017και τη διαχείρηση του δημόσιου χρήματος από τον οργανισμό μέχρι και τον Ιούνιο του 2018.

Συγκεκριμένα η ανακοίνωση αναφέρει: 

Σχετικά με τη συζήτηση της ετήσιας έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας για τη Cyta για το έτος 2017 στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Ανάπτυξης και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών και τις επακόλουθες αναφορές σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ο Οργανισμός διευκρινίζει τα ακόλουθα:
 

  1. Oι αναφορές σε αριθμό εκθέσεων για το Ταμείο Συντάξεων που παραπέμφθηκαν στο Γενικό Εισαγγελέα για διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης ποινικών αδικημάτων, αφορούν αποκλειστικά επενδύσεις που έγιναν την περίοδο 2009-2013.  Έκτοτε το Ταμείο λειτουργεί σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας και συμμόρφωσης με τους νόμους και κανονισμούς, υπό την αυστηρή εποπτεία του Εφόρου Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι από κοινού προσπάθειες της Cyta και του Ταμείου για απεμπλοκή από τις πιο πάνω επενδύσεις, ήδη απέδωσαν καρπούς εντός του 2017 με την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων αναφορικά με την επένδυση για το Nicosia Mall, ως αποτέλεσμα της οποίας βελτιώθηκε η καθαρή θέση του Ταμείου κατά €22,3εκ. για το 2017.  Η ουσιαστική αυτή εξέλιξη συνέτεινε στη συνολική βελτίωση του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου κατά €44εκ., σε συνέχεια της οποίας η Cyta και το Ταμείο έλαβαν από κοινού την ιδιαίτερα σημαντική απόφαση για ταχύτερη κάλυψη του αναλογιστικού ελλείμματος του Ταμείου, μειώνοντας για πρώτη φορά την περίοδο αποπληρωμής στα 7,5 χρόνια (από τα 10 χρόνια που ίσχυε προηγουμένως).

  1. Στο θέμα πρόσληψης προσωπικού από θυγατρική εταιρεία της Cyta διευκρινίζεται ότι, με βάση σειρά αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού που λήφθηκαν το Μάρτιο και Απρίλιο 2018, όταν τέθηκε ενώπιόν του σχετική πρόταση, η διαδικασία που εφαρμόζεται από τη θυγατρική εταιρεία για πρόσληψη προσωπικού της είναι απόλυτα διαφανής.  Συγκεκριμένα, η διαδικασία έκτοτε περιλαμβάνει την προκήρυξη των θέσεων στο διαδίκτυο, την προεπιλογή υποψηφίων στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων όπως ακαδημαϊκά προσόντα και επαγγελματική πείρα, τη διεξαγωγή γραπτής εξέτασης (με βαρύτητα 50%) και την προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.  Όλα τα στάδια της διαδικασίας διενεργούνται από εξαμελείς επιτροπές.  Διευκρινίζεται επίσης ότι η επιλογή των θεμάτων της γραπτής εξέτασης γίνεται από τριμελή επιτροπή και ότι η ακεραιότητα της όλης διαδικασίας εποπτεύεται από υψηλόβαθμη τριμελή επιτροπή.
  2. Ως προς το θέμα της διαχείρισης 60 παλαιών οχημάτων διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

(α) η διαδικασία ανακύκλωσής τους εφαρμόστηκε κατόπιν διαγωνισμού στον οποίο κλήθηκαν επτά εγκεκριμένοι ανακυκλωτές, συμμετείχαν τρείς και επιλέχθηκε ο πλειοδότης.Ο έλεγχος της καταστροφής των οχημάτων έγινε με την εμπλοκή αρμόδιων Κρατικών υπηρεσιών που εξέδωσαν πιστοποιητικό καταστροφής για όλα τα οχήματα.
(β) Η απόφαση για ανακύκλωση των οχημάτων είχε κριθεί υπηρεσιακά ως η πλέον συμφέρουσα αξιολογώντας όλες τις παραμέτρους, περιλαμβανομένων των ιδιαιτεροτήτων των οχημάτων που χρησιμοποιούνται από τεχνικά συνεργεία, της ηλικίας και της κατάστασής τους, καθώς και του γεγονότος ότι τα περισσότερα οχήματα (συνολικά 52 από τα 60) είχαν αγοραστεί προ πολλού αφορολόγητα στη βάση της τότε ισχύουσας νομοθεσίας και, ως εκ τούτου, η πώλησή τους συνεπάγετο την πληρωμή του απαραίτητου δασμού από τον αγοραστή.

  1. Τα θέματα προσωπικού τυγχάνουν διαχείρισης στη βάση νόμων ή κανονισμών προσωπικού και καθορίζονται στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Οι συνεπαγόμενες δαπάνες προνοούνται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού κάθε έτους.
  2. Το 2017 ο Οργανισμός πέτυχε για έκτη συνεχόμενη χρονιά μείωση των λειτουργικών του εξόδων, ως αποτέλεσμα των συστηματικών μέτρων που λαμβάνονται για βέλτιστη διαχείριση του κόστους και της αποτελεσματικότητας ανά δραστηριότητα.
  3. Τα οικονομικά αποτελέσματα του Οργανισμού για το 2017 αντικατοπτρίζουν την οικονομική του ευρωστία,  παρά το έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί. Η Cyta συνέχισε τη θετική της συνεισφορά στα κρατικά ταμεία με την καταβολή στην Πολιτεία μερίσματος €26,4εκ. από τα κέρδη του 2016 και €28,6εκ. από τα κέρδη του 2017.  Ως αποτέλεσμα, το συσσωρευμένο μέρισμα που έχει κατατεθεί μέχρι σήμερα στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας από τη Cyta είναι της τάξης των €800εκ.
  4. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για το 2018, το μετά φόρων πλεόνασμα υπολογίζεται σε περίπου €60εκ., που ξεπερνά σημαντικά το αντίστοιχο πλεόνασμα των €43,6εκ. για το 2017 και βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας επταετίας.

 
Η Cyta προχωρά δυναμικά στην αναπτυξιακή της πορεία με προσήλωση στην υιοθέτηση κανόνων χρηστής διοίκησης και αρχών εταιρικής διακυβέρνησης.  Στο πλαίσιο αυτό, οι συστάσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας και της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής αποτελούν πολύτιμα εργαλεία και αξιολογούνται στη συνεχή προσπάθεια του Οργανισμού για βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας και της επιχειρησιακής του αποτελεσματικότητας, καθώς και τη μεγιστοποίηση της αξίας του.