ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Είστε πρόσφυγες και ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση για τα στεγαστικά σχέδια; - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είστε πρόσφυγες και ενδιαφέρεστε να κάνετε αίτηση για τα στεγαστικά σχέδια; - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

«Σανίδα σωτηρίας», μπορούν να αποτελέσουν τα στεγαστικά προγράμματα/σχέδια της Υπηρεσίας Μερίμνης Αποκαταστάσεως Εκτοπισθέντων (ΥΜΑΠΕ), σε εκτοπισθέντες που ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας είτε για αυτοστέγαση σε ιδιόκτητο οικόπεδο, είτε για αγορά διαμερίσματος/ κατοικίας.

Σε κάθε περίπτωση, «κλειδί» αποτελεί η κατοχή προσφυγικής ταυτότητας ενώ παράλληλα, αναλόγως του σχεδίου που αφορά τους ενδιαφερόμενους, υπάρχουν ορισμένες προδιαγραφές οι οποίες απαιτείται να πληρούνται ούτως ώστε να μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους.

Το ThemaOnline ανέτρεξε στην ιστοσελίδα της ΥΜΑΠΕ, και σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να ξέρετε προτού υποβάλετε την αίτησή σας.

1/ Για αιτήσεις για τα στεγαστικά σχέδια αγορά διαμερίσματος/κατοικίας

Δείτε τον πίνακα με τα ποσά

Προδιαγραφές

- Έγκυρη αγορά διαμερίσματος/κατοικίας θεωρείται, η αγορά η οποία πραγματοποιείται βάσει χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, αποκλειστικά στο όνομα του εκτοπισμένου αιτητή ή /και στο όνομα του άλλου μέλους του ζεύγους.

- Στην περίπτωση που δεν έχει προηγηθεί σύναψη αγοραπωλητηρίου εγγράφου, δύναται να προσκομισθεί τίτλος ιδιοκτησίας, ενώ στην περίπτωση που συνήφθηκε αρχικά αγοραπωλητήριο έγγραφο και στη συνέχεια ακολούθησε μεταβίβαση του τίτλου ιδιοκτησίας, ως ημερομηνία απόκτησης του ακινήτου θεωρείται η ημερομηνία σύναψης του αγοραπωλητηρίου εγγράφου, ασχέτως εάν η ανέγερση του αποκτηθέντος ακινήτου δεν έχει ολοκληρωθεί.

- Μαζί με τα προαναφερόμενα έγγραφα ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει:

(α) Άδεια Οικοδομής του αγορασθέντος διαμερίσματος/οικίας,

(β) Τοπογραφικό Σχέδιο,

(γ) Βεβαίωση από την ΑΗΚ Μόνιμης Σύνδεσης του ακινήτου στο όνομα του αιτητή ή/και του άλλου μέλους τους ζεύγους,

(δ) Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας στη μορφή εντύπου που καθορίζεται από την ΥΜΑΠΕ,και

(ε) τεκμηρίωση πληρωμής του κόστους αγοράς ή στην περίπτωση που δεν έχει ολοκληρωθεί η αγορά, τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για κάλυψη του προϋπολογισθέντος κόστους απόκτησης της κατοικίας/διαμερίσματος. Δηλαδή, αντίγραφο έγκρισης εξασφάλισης δανειοδότησης ή και αντίγραφο προ-συμβατικής συμφωνίας με Χρηματοδοτικό Οργανισμό και για το μέρος του κόστους που αφορά σε ιδίους χρηματικούς πόρους, τεκμηρίωση καταθέσεων με βεβαίωση από χρηματοδοτικό οργανισμό

- Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου ή ολόκληρης της κατοικίας/διαμερίσματος δια δωρεάς δεν απαιτείται η προσκόμιση χαρτοσημασμένου αγοραπωλητηρίου εγγράφου κατατεθειμένου στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας και η απαίτηση που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) πιο πάνω.

- Στην περίπτωση που η αγορά έχει πραγματοποιηθεί πριν την υποβολή της αίτησης και εντός 1 έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 100% της στεγαστικής βοήθειας και εντός 1ου και 2ου έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 50% της στεγαστικής βοήθειας, νοουμένου ότι πληρούνται οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις. Εξυπακούεται ότι για αγορά/απόκτηση που πραγματοποιήθηκε πέραν των 2 ετών πριν την ημερομηνία υποβολής αιτήσεως δεν παραχωρείται στεγαστική βοήθεια.

- Στις περιπτώσεις μεταβίβασης μεριδίου ή ολόκληρης της κατοικίας/διαμερίσματος δια αγοράς ή δωρεάς, συμπεριλαμβανομένου και της μεταβίβασης οικίας αυτοστέγασης ή οικίας κυβερνητικού οικισμού, από τα ακόλουθα συγγενικά πρόσωπα:

- Παιδιά

- Γονείς

- Πεθερικά

- Παππούδες/γιαγιάδες,

παραχωρείται το 50% της ισχύουσας βοήθειας.

- Η οικονομική βοήθεια, αφαιρουμένων οποιονδήποτε μειώσεων/αποκοπών, καταβάλλεται εφόσον η κατοικία είναι έτοιμη προς χρήση (και επί τούτου προσκομίζεται Βεβαίωση από την ΑΗΚ), εφάπαξ σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά στο όνομα του αιτητή ή σε κοινό λογαριασμό με το άλλο μέλος του ζεύγους, από το Λογιστήριο του οικείου Επάρχου αφού προηγηθεί υπογραφή Συμφωνίας με τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπο του. Εξαίρεση αποτελεί η αγορά οικιστικής μονάδας από τον ΚΟΑΓ όπου δύναται να καταβληθεί η χορηγία σε λογαριασμό του ΚΟΑΓ κατόπιν υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης του αιτητή.

2/ Για αιτήσεις για ανέγερση κατοικίας σε ιδιόκτητο οικόπεδο

Δείτε τον πίνακα με τα ποσά

Ο αιτητής οφείλει να προσκομίσει:

i. Άδεια Οικοδομής,

ii. Κάτοψη Αρχιτεκτονικών Σχεδίων σε κλίμακα της οικιστικής μονάδας σφραγισμένα από την Αρμόδια Οικοδομική Αρχή,

iii. Τοπογραφικό Σχέδιο,

iv. Βεβαίωση από την ΑΗΚ, Πρώτης Μόνιμης Σύνδεσης του ακινήτου με το δίκτυο της ΑΗΚ στο όνομα του αιτητή ή/και του άλλου μέλους του ζεύγους,

v. Βεβαίωση Ιδιώτη Μελετητή για το εμβαδόν της οικιστικής μονάδας στη μορφή εντύπου που καθορίζεται από την ΥΜΑΠΕ,

vi. αναλυτική κατάσταση και κοστολόγιο προτεινόμενης κατοικίας από Ιδιώτη Μελετητή, και

vii. τεκμηρίωση διαθεσιμότητας ικανοποιητικών χρηματικών πόρων για κάλυψη του προϋπολογισθέντος κόστους ανέγερσης της κατοικίας. Δηλαδή, αντίγραφο έγκρισης εξασφάλισης δανειοδότησης ή και αντίγραφο προ-συμβατικής συμφωνίας με Χρηματοδοτικό Οργανισμό και για το μέρος του κόστους που αφορά σε ιδίους χρηματικούς πόρους, τεκμηρίωση καταθέσεων με βεβαίωση από χρηματοδοτικό οργανισμό.

- Αίτηση μπορεί να υποβληθεί προτού ολοκληρωθεί η ανέγερση της οικοδομής και συνδεθεί μόνιμα με το δίκτυο της ΑΗΚ και στην περίπτωση έγκρισης παρέχεται χρονικό περιθώριο 2 ετών για την ολοκλήρωση της ανέγερσης, ενώ η ισχύς της έγκρισης δύναται να παραταθεί μέχρι και 1 επιπρόσθετο έτος(σύνολο 3 χρόνια) για την ολοκλήρωση της οικοδομής και μόνιμης σύνδεσης με το δίκτυο της ΑΗΚ. Εάν η οικοδομή δεν ολοκληρωθεί και συνδεθεί με το δίκτυο ΑΗΚ εντός 3 ετών από την αρχική έγκριση, η έγκριση τερματίζεται αυτόματα και ουδεμία περαιτέρω χρηματική βοήθεια παραχωρείται.

- Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η οικοδομή ανεγέρθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ πριν την υποβολή της αίτησης και εντός 1 έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 100% της στεγαστικής βοήθειας και εντός 1ου και 2ου έτους πριν από την ημερομηνία υποβολής αίτησης παραχωρείται το 50% της στεγαστικής βοήθειας, νοουμένου ότι πληρούνται οι υπόλοιποι όροι και προϋποθέσεις.

- Εξυπακούεται ότι για κατοικία που ανεγέρθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ πέραν των 2 ετών πριν υποβολή της αίτησης δεν παραχωρείται καμία στεγαστική βοήθεια.

- Το οικόπεδο /τεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί η κατοικία μπορεί να ανήκει στον αιτητή ή/και στο άλλο μέλος του ζεύγους ή στους γονείς ή στα πεθερικά ή ακόμη να προσκομισθεί αγοραπωλητήριο έγγραφο με τρίτο πρόσωπο.

- Η οικονομική βοήθεια, αφαιρουμένων οποιονδήποτε μειώσεων/αποκοπών, καταβάλλεται σε 2 ισόποσες δόσεις σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά στο όνομα του αιτητή ή σε κοινό λογαριασμό με το άλλο μέλος του ζεύγους, από το Λογιστήριο του οικείου Επάρχου αφού προηγηθεί υπογραφή Συμφωνίας με τον οικείο Έπαρχο ή εκπρόσωπο του.

- Η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υπογραφή της Συμφωνίας αφού προσκομισθούν τα απαραίτητα στοιχεία και αφού ολοκληρωθεί η κατασκευή του σκελετού (όχι τοιχοποιία) με βάση Πιστοποιητικό που ετοιμάζει ο Πολιτικός Μηχανικός του έργου.

- Η δεύτερη δόση καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της οικοδομής και μόνιμης σύνδεσης με το δίκτυο της ΑΗΚ.

- Για κατοικία της οποίας η ανέγερση ολοκληρώθηκε πριν την υποβολή της αίτησης ή από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι και την ημερομηνία εξέτασης από την ΕΣΒ ή/και υπογραφή της Συμφωνίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση της και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ, το ποσό της στεγαστικής βοήθειας καταβάλλεται εφάπαξ.

Την αίτηση για τα στεγαστικά σχέδια μπορείτε να την βρείτε εδώ.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Ανάλυση - Απειλές Χεζμπολάχ: Πώς μια πολεμική σύρραξη θα μας επηρεάσει οικονομικά - Οι πτυχές και τα ακραία σενάρια

Κατακλυσμός 2024: Όλες οι εκδηλώσεις της Κύπρου – Αυτοί είναι οι τραγουδιστές –έκπληξη- που θα έρθουν στο νησί

«Χρυσό» το καρπούζι: Αυτός είναι ο λόγος που πήραν «φωτιά» οι τιμές - Αναμένεται νέα άνοδος και σε άλλα προϊόντα

Μετεκλογικό… ξύλο: Επιτέθηκαν κατά στελέχους του επιτελείου του Φ. Φαίδωνος για μια… ανάρτηση

Τεράστια απερισκεψία - Έδωσαν λάθος γραπτό σε μαθητές – Έκαναν παρατήρηση στη μαθήτρια που το εντόπισε

Αγγελική Ηλιάδη: Άγνωστος της επιτέθηκε στο δρόμο ενώ δίπλα της βρισκόταν ο γιος της - ΒίντεοΣτελέχη κομμάτων του κέντρου πετάνε το γάντι στις ηγεσίες τους - Στο στόχαστρο η συνεργασία με την Κυβέρνηση

Στελέχη κομμάτων του κέντρου πετάνε το γάντι στις ηγεσίες τους - Στο στόχαστρο η συνεργασία με την Κυβέρνηση

Σε μία προσπάθεια να ξανασυστηθούν στους πολίτες που τους γύρισαν την πλάτη, βρίσκονται οι πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες μέσα από τα συλλογικά όργανα προβαίνουν σε απολογισμό του αποτελέσματος των εκλογών της 9ης Ιουνίου. Μπορεί για τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ οι απώλειες σε ψήφους να ήταν μεγάλες, όμως όπως έχουμε γράψει ξανά, το καθένα από τα δύο μεγάλα κόμματα κρύφτηκαν προς το παρόν πίσω από τις «νίκες» τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top