ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μεταξύ 1-13 Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις

Μεταξύ 1-13 Μαρτίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2023 για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, αρχίζει την Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ.

1. Περίοδος υποβολής Αιτήσεων

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (ΠΕΠ) 2023 για εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Κύπρου, στις Στρατιωτικές Σχολές και στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) της Ελλάδας, αρχίζει την Τετάρτη, 1η Μαρτίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ. και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2023 και ώρα 6:00 μ.μ.

Διευκρινίζεται ότι, κατά την πιο πάνω χρονική περίοδο, οι υποψήφιοι θα μπορούν να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, να δημιουργήσουν την αίτησή τους, να την επεξεργαστούν, να την τροποποιήσουν όσες φορές επιθυμούν και να την υποβάλουν.

Την ευθύνη για τυχόν λάθη, αβλεψίες ή παραλείψεις, φέρει αποκλειστικά ο/η ίδιος/α ο/η υποψήφιος/α.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τις ΠΕΠ 2023 θα βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων (http://www.moec.gov.cy/ypexams) και η είσοδος σε αυτήν θα μπορεί να γίνεται από οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, δεδομένου ότι υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.

2. Τέλη για συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης (Π.Ε.Π.) 2023

Οι υποψήφιοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις ΠΕΠ 2023 θα πρέπει να καταβάλουν τα απαιτούμενα τέλη.

Τα τέλη εξέτασης όλων των μαθημάτων Πρόσβασης καθώς και των Ειδικών Εξετάσεων ανέρχονται στα €25.00, εκτός από τα τέλη εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας τα οποία ανέρχονται στα €50.00

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της περιόδου υποβολής των αιτήσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα προβεί στη διεξαγωγή όλων των αναγκαίων ηλεκτρονικών ελέγχων και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η περίοδος και η διαδικασία πληρωμής των εξεταστικών τελών. Η πληρωμή των εξεταστικών τελών θα γίνεται ηλεκτρονικά με τη χρήση χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

3. Εξαίρεση συγκεκριμένων ομάδων υποψηφίων από την υποχρέωση καταβολής των τελών συμμετοχής στις Π.Ε.Π. 2023

Σύμφωνα με εγκύκλιο του ΥΠΑΝ (ypp15146) ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023 (http://enimerosi.moec.gov.cy/ypp15146), συγκεκριμένες ομάδες υποψηφίων εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής των τελών για συμμετοχή στις ΠΕΠ 2023.

Οι υποψήφιοι/ες οι οποίοι/ες προτίθενται να παρακαθίσουν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 και οι οποίοι/ες εμπίπτουν στις συγκεκριμένες κατηγορίες, καλούνται όπως εξασφαλίσουν άμεσα τα απαραίτητα επικαιροποιημένα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις του τρέχοντος έτους (2023) τα οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Στην περίπτωση των πολυτέκνων, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ταυτότητα πολυτέκνων της τρέχουσας χρονιάς (2023), η οποία εκδίδεται από την Παγκύπρια Οργάνωση Πολυτέκνων.

Συγκεκριμένα, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών συμμετοχής στις ΠΕΠ 2023 οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων:

1. των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες (ή οι ίδιοι/ες οι υποψήφιοι/ες) λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κατά το τρέχον έτος (2023).

2. των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες (ή οι ίδιοι/ες οι υποψήφιοι/ες) λαμβάνουν Δημόσιο Βοήθημα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας κατά το τρέχον έτος (2023), σύμφωνα με τον περί Δημόσιων Βοηθημάτων και Υπηρεσιών Νόμο του 2006 έως 2013.

3. οι οποίοι/ες είναι παιδιά εγκλωβισμένων.

4. των οποίων τουλάχιστον ο ένας εκ των δύο γονέων/κηδεμόνων είναι λήπτης επιδόματος ανεργίας κατά το τρέχον έτος (2023).

5. οι οποίοι/ες είναι λήπτες επιδόματος ορφάνιας (από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων) κατά το τρέχον έτος (2023).

6. οι οποίοι/ες προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες.

Τέλη συμμετοχής στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023 δεν καταβάλλουν και οι απόφοιτοι/ες προηγούμενων χρόνων Δημόσιων ή Ιδιωτικών Σχολείων οι οποίοι/ες εμπίπτουν στις κατηγορίες 1, 2 και 3 πιο πάνω.

Οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, σε περίπτωση που εμπίπτουν στις ομάδες που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών, θα πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα (Βλέπε παράγραφος 8) και τα σχετικά επικαιροποιημένα πρωτότυπα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις τα οποία εκδίδονται από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ή πιστά αντίγραφα αυτών.

4. Αίτηση για παροχή διευκολύνσεων σε άτομα με ειδικές ανάγκες

Οι υποψήφιοι που ανήκουν στην κατηγορία των ατόμων με ειδικές ανάγκες και επιθυμούν να διεκδικήσουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις στις ΠΕΠ 2023, θα πρέπει να συμπληρώσουν κατάλληλα τα σχετικά πεδία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι τελειόφοιτοι μαθητές Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων οι οποίοι συμμετέχουν στις ΠΕΠ 2023, θα πρέπει να εκτυπώσουν την Αίτηση Διευκολύνσεων, να επισυνάψουν τα σχετικά δικαιολογητικά (π.χ. Απόφαση Επαρχιακής Επιτροπής Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, Ιατρικά πιστοποιητικά, άλλες αξιολογήσεις κλπ) και να τα παραδώσουν στον καθηγητή Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του σχολείου τους.

Οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, σε περίπτωση που θα υποβάλουν αίτηση για παροχή διευκολύνσεων, θα πρέπει να αποστείλουν στην Υπηρεσία Εξετάσεων, μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα (Βλέπε παράγραφος 8) και τα απαραίτητα ιατρικά ή άλλα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά που υποστηρίζουν την αίτησή τους.

Στις περιπτώσεις που η Ειδική Επιτροπή Παροχής Διευκολύνσεων εγκρίνει την παροχή συγκεκριμένων διευκολύνσεων, η Υπηρεσία Εξετάσεων ενημερώνει τον/την υποψήφιο/α καθώς και την αρμόδια Επιτροπή του Εξεταστικού Κέντρου, η οποία και θα μεριμνήσει για την εφαρμογή τους κατά τις Π.Ε.Π. 2023.

5. Εξέταση Πρακτικής Δοκιμασίας

Οι υποψήφιοι της Εξέτασης της Πρακτικής Δοκιμασίας για σκοπούς εισδοχής στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Πλαίσιο 9), αλλά και οι υποψήφιοι που θα αιτηθούν πριμοδότηση ως διακριθέντες αθλητές, καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2023 (Τόμος Α΄, σελ. 71-79) και να αποστείλουν έγκαιρα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

6. Αιτήσεις για Στρατιωτικές Σχολές

Οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣΕΙ) και στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) της Ελλάδας, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να την εκτυπώσουν και να την αποστείλουν στο Υπουργείο Άμυνας μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά. Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στους υποψήφιους για τις Στρατιωτικές Σχολές βρίσκονται στον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης 2023 (Τόμος Α΄, σελ. 124-139).

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να παρακολουθούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας για πλήρη ενημέρωσή τους σχετικά με τις απαιτούμενες από το Υπουργείο Άμυνας Εξετάσεις (υγειονομική εξέταση, αθλητική και ψυχοτεχνική δοκιμασία).

7. Διεκδίκηση θέσης για τα ΑΑΕΙ Ελλάδας

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει εκδώσει για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2022-23, στην κατηγορία αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάγονται οι απόφοιτοι/ες σχολείων για τους/τις οποίους/ες συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει Ελληνική καταγωγή,

β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις τελευταίες δύο τάξεις του Λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να εισαχθούν στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης, με την κατηγορία αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι Κυπριακών Σχολείων, οι οποίοι δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις (π.χ. των οποίων και οι δύο γονείς έχουν Ελληνική καταγωγή), δεν δικαιούνται να εισαχθούν στα ΑΑΕΙ της Ελλάδας μέσω των Παγκύπριων Εξετάσεων Πρόσβασης. Δύνανται να εισαχθούν στα Ελληνικά ΑΑΕΙ με ξεχωριστές διαδικασίες (π.χ. εξετάσεις Ελλήνων του εξωτερικού), οι οποίες αποφασίζονται και ανακοινώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας.

8. Απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων και άτομα τα οποία διαμένουν στο εξωτερικό

Όλοι οι απόφοιτοι προηγούμενων χρόνων, καθώς και άτομα τα οποία διαμένουν στο εξωτερικό και επιθυμούν να συμμετέχουν στις ΠΕΠ 2023, αφού υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά, θα πρέπει να εκτυπώσουν και να αποστείλουν ταχυδρομικώς στην Υπηρεσία Εξετάσεων (Ταχ. Θυρίδα: 28777, 2082, Στρόβολος, Λευκωσία) τα πιο κάτω έγγραφα, μέχρι και την Τρίτη, 14 Μαρτίου 2023 (ημερομηνία με ευκρινή σφραγίδα ταχυδρομείου):

α) Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις ΠΕΠ 2023,

β) Αντίγραφο και των δύο όψεων του επίσημου εγγράφου (Κυπριακή ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο),

γ) Αποδεικτικό Απόλυσης ή αντίγραφο του Απολυτηρίου τους πιστοποιημένο από τον Διευθυντή του Σχολείου αποφοίτησής τους ή, στην περίπτωση που είναι τελειόφοιτοι μαθητές σε Σχολείο του εξωτερικού, βεβαίωση ατομικών στοιχείων από το Σχολείο τους,

δ) Απαραίτητα ιατρικά ή άλλα δικαιολογητικά/πιστοποιητικά σε περίπτωση που έχουν αιτηθεί παροχή διευκολύνσεων (Παράγραφος 4),

ε) Σχετικά επικαιροποιημένα πρωτότυπα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις ή πιστά αντίγραφα αυτών, στην περίπτωση που εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τελών (Παράγραφος 3).

9. Πρόσβαση σε πληροφορίες και άλλο σχετικό υλικό

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στις Παγκύπριες Εξετάσεις Πρόσβασης 2023, βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων (https://panexams.moec.gov.cy/index.php/el/).

Η Υπηρεσία Εξετάσεων κατά την περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ήτοι από 1 - 13 Μαρτίου 2023, καθημερινά, συμπεριλαμβανομένων και Σαββατοκύριακων, μεταξύ των ωρών 9:00 π.μ. και 7:00 μ.μ., θα λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο (Τηλ.: 22582933 / 22582934) για υποστήριξη των ενδιαφερομένων σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Οι υποψήφιοι καλούνται επίσης να απευθύνονται στον/την καθηγητή/τρια Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής (ΣΕΑ) του Σχολείου τους ή στα Κεντρικά Γραφεία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής του ΥΠΑΝ (Τηλ. 22800931) ή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής σε εργάσιμες μέρες και ώρες για παροχή Συμβουλευτικής/Καθοδήγησης όσον αφορά στις επιλογές κλάδων σπουδών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Έτσι θα γίνει η τελετή διαβεβαίωσης του νέου Υπουργικού υπό τον Νίκο Χριστοδουλίδη – Όλες οι λεπτομέρειες

Καύσιμα: Άλλα πάνω, άλλα κάτω - Πώς διαμορφώθηκαν οι τιμές - Δείτε τα φθηνότερα πρατήρια

Παρελθόν το «καλάθι της νοικοκυράς» - Έρχεται application για παρακολούθηση των τιμών – Πότε θα το έχουμε στο κινητό μας

Αναστασιάδης: Θα παραστεί στη τελετή εγκατάστασης Χριστοδουλίδη και ακολούθως θα του παραδώσει τα κλειδιά του Προεδρικού

Ιδού το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα – Πότε τίθεται σε εφαρμογή – Χάρτες

Το «Μεσημέρι και κάτι» προσπάθησε να…πετάξει - «Έκλαψε» ο Μιχάλαρος με την έκπληξη – Βίντεο

Γέμισε χαμόγελα το Μακάρειο Νοσοκομείο - Ο Βασιλιάς του Καρναβαλιού επισκέφθηκε το Ογκολογικό - Φωτογραφία

 

 

 

Ειδήσεις σήμερα:«Το ΑΚΕΛ είναι αποφασισμένο να δώσει τολμηρές λύσεις» - Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κεντρική Επιτροπή

«Το ΑΚΕΛ είναι αποφασισμένο να δώσει τολμηρές λύσεις» - Συζητήθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Κεντρική Επιτροπή

Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ συζήτησε σήμερα τα αποτελέσματα των εκλογών της 9ης Ιουνίου στις οποίες καταγράφηκε αφ’ ενός ένα αδιαμφισβήτητα αρνητικό αποτέλεσμα για το ΑΚΕΛ στις Ευρωεκλογές και αφετέρου μια σημαντική επιτυχία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top