ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αυτό είναι το πρόγραμμα επιθεωρήσεων για το 2024 - Που θα επικεντρωθούν οι ελέγχοι

Αυτό είναι το πρόγραμμα επιθεωρήσεων για το 2024 - Που θα επικεντρωθούν οι ελέγχοι

Με έμφαση, μεταξύ άλλων, την επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της μεταποίησης, στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα, στις μονάδες παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών περιλαμβανομένου και του τομέα παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, στις νοσηλευτικές δραστηριότητες, καθώς και στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων έναντι της ορθοστασίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας θα προβεί κατά το 2024 σε επιθεωρήσεις.

Το Τμήμα ανακοίνωσε τη Δευτέρα τη σύνοψη του Προγράμματος Επιθεωρήσεων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία για το έτος 2024.

Όπως αναφέρεται, η διεξαγωγή επιθεωρήσεων είναι το βασικό εργαλείο ελέγχου και επιβολής της συμμόρφωσης με τις πρόνοιες της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας για την προστασία της ζωής, της αρτιμέλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία, καθώς και τη βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Σημειώνεται ότι το Πρόγραμμα ετοιμάζεται και εφαρμόζεται στο πλαίσιο υλοποίησης των Στρατηγικών στόχων του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη διασφάλιση της Ασφάλειας και της Υγείας στον εργασιακό χώρο και περιλαμβάνει συγκεκριμένους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους.

Σύμφωνα με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων του 2024-2025 έχει ειδικά προσαρμοστεί ώστε να λαμβάνει υπόψη την ανάγκη στόχευσης σε τομείς οικονομικής δραστηριότητας που παρουσιάζουν αυξητική τάση του δείκτη συχνότητας ατυχημάτων. Το 2024 δίνεται ιδιαίτερη έμφαση, μεταξύ άλλων, στην επιτήρηση της εφαρμογής της νομοθεσίας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία στον κατασκευαστικό τομέα, στον τομέα της μεταποίησης, στον ξενοδοχειακό και επισιτιστικό τομέα, στις μονάδες παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών περιλαμβανομένου και του τομέα παροχής νερού, επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης, στις νοσηλευτικές δραστηριότητες, καθώς και στην επιτήρηση της εφαρμογής των μέτρων έναντι της ορθοστασίας.

Όπως αναφέρεται, το 2024 θα συνεχιστεί η διεξαγωγή επιθεωρήσεων ελέγχου της διαχείρισης θεμάτων ασφάλειας και υγείας, της επιβολής όρων για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στο πλαίσιο διαβούλευσης με τις αρμόδιες Αρχές για έκδοση πολεοδομικής άδειας / άδειας οικοδομής / πιστοποιητικού έγκρισης και εξέτασης αιτήσεων έκδοσης βεβαίωσης εγγραφής υποστατικών, εγκαταστάσεων, επιχειρήσεων και χώρων εργασίας, καθώς και ελέγχου της ασφαλούς αποθήκευσης πετρελαιοειδών και της προστασίας των εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση.

Σε ό,τι αφορά τις ετήσιες δραστηριότητες επιθεώρησης, σημειώνεται ότι αυτές περιλαμβάνουν την επανεπιθεώρηση των χώρων εργασίας στους οποίους εστάλη επιστολή παραβάσεων ή εκδόθηκε Ειδοποίηση Βελτίωσης στο προηγούμενο ή στο τρέχον έτος, τον Έλεγχο Διαχείρισης Κινδύνων (Σύστημα Διαχείρισης Κινδύνων (ΣΔΚ), Γραπτή Εκτίμηση Κινδύνων (ΓΕΚ), Εφαρμογή μέτρων έναντι της Ορθοστασίας, Εξωτερικές και Εσωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ) Λειτουργοί Ασφάλειας, Προώθηση διαδραστικού εργαλείου Γραπτής Εκτίμησης των Κινδύνων OiRA), την εξέταση αιτήσεων για έκδοση Πολεοδομικής Άδειας / Άδειας Οικοδομής / Πιστοποιητικού Έγκρισης, την εξέταση αιτήσεων και επιθεώρηση για έκδοση Πιστοποιητικού / Βεβαίωσης Εγγραφής Υποστατικού / Εγκατάστασης, επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Αποθήκευση Πετρελαιοειδών, την εξέταση της ύπαρξης Έκθεσης Ελέγχου σε εγκαταστάσεις / αποθηκεύσεις Υγραερίου (χώροι εργασίας).

Οι εν λόγω δραστηριότητες περιλαμβάνουν επίσης την εξέταση της ύπαρξης Έκθεσης Ελέγχου Ανελκυστήρα, συμβολαίου συντήρησης, στοιχείων εγκεκριμένου συντηρητή και σήμανσης ελέγχου εντός του θαλάμου, την εξέταση της ύπαρξης Έκθεσης Ελέγχου Ανυψωτικού Μηχανήματος, την εξέταση της ύπαρξης Έκθεσης Ελέγχου Εξοπλισμού υπό Πίεση, επιθεωρήσεις σε μονάδες αποθήκευσης / χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών κατηγορίας «Seveso», επιθεωρήσεις για την εκστρατεία «Βελτίωση της πρόληψης των Εργατικών Ατυχημάτων» - Εκστρατεία Επιτροπής SLIC και επιθεωρήσεις στον Κατασκευαστικό Τομέα.

Αναφορικά με τις στοχευμένες εκστρατείες επιθεώρησης, το Τμήμα διευκρινίζει ότι αυτές διεξάγονται σε καθορισμένο χρονικό πλαίσιο και για αυτόν τον σκοπό ετοιμάζονται ερωτηματολόγια ελέγχου με τις ανάλογες επεξηγήσεις και οδηγίες με βάση τους συγκεκριμένους στόχους της κάθε εκστρατείας. Σημειώνεται επίσης ότι οι στόχοι, τα σημεία ελέγχου και οι σχετικές επεξηγήσεις για την κάθε εκστρατεία δημοσιοποιούνται μέσω Ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ αποστέλλονται επίσης ηλεκτρονικά στους εμπλεκόμενους φορείς και στους κοινωνικούς εταίρους.

Ειδικότερα, το χρονοδιάγραμμα των στοχευμένων εκστρατειών επιθεώρησης προβλέπει επιθεωρήσεις σε εργοτάξια τον Μάρτιο και το διάστημα μεταξύ Ιουλίου και Σεπτεμβρίου του 2024, επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, επεξεργασίας και αποθήκευσης χημικών ουσιών και σε χώρους επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης μεταξύ Μαρτίου και Απριλίου, επιθεωρήσεις σε υποστατικά της μεταποίησης σε βιομηχανικές ζώνες και βιοτεχνικές περιοχές τον Μάιο και τον Νοέμβριο, επιθεωρήσεις για την προστασία εργαζομένων από τη θερμική καταπόνηση (εργοτάξια, λιμάνια και λατομεία) μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου και επιθεωρήσεις σε ξενοδοχεία και εστιατόρια μεταξύ Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405601 και 22405623 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], καταλήγει η ανακοίνωση.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Βία στην οικογένεια, σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και υποθέσεις που συγκλονίζουν - «Τα παιδιά μας και τα μάτια μας»

Ξεπέρασε το επιτρεπτό όριο η σκόνη: Ο λόγος που «προτιμά» τη χώρα μας – «Αυξομειώσεις μέχρι τη Δευτέρα»

Πράξη ανθρωπιάς από Κύπριο: Νοικιάζει αφιλοκερδώς την οικία του σε μητέρα μονογονιό 5 ανήλικων παιδιών

Νέο θρίλερ με τον φαντάρο που βρέθηκε νεκρός στη Ρω το 2018 - «Τον δολοφόνησαν»

Νέο θρίλερ με τον φαντάρο που βρέθηκε νεκρός στη Ρω το 2018 - «Τον δολοφόνησαν»

Τατιάνα Μπλάτνικ: Οι σόλο εμφανίσεις που δεν υποψίασαν κανέναν για τον χωρισμό από τον ΝικόλαοΟ ΥΠΕΞ του Ιράν υποβαθμίζει το πλήγμα στην Ισφαχάν - Δεν το αποδίδει στο Ισραήλ

Ο ΥΠΕΞ του Ιράν υποβαθμίζει το πλήγμα στην Ισφαχάν - Δεν το αποδίδει στο Ισραήλ

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμίρ Αμπντολαχιάν υποβάθμισε το πλήγμα στην Ισφαχάν, παρομοιάζοντας τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν με «παιδικά παιχνίδια», ενώ δεν επέρριψε ευθύνη στο Ισραήλ.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top