ΑΣΦΑΛΕΙΑ

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Οι προκλήσεις του κλάδου, οι κύριες δραστηριότητες και τα αιτήματα επιθεώρησης κινδύνων

CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Οι προκλήσεις του κλάδου, οι κύριες δραστηριότητες και τα αιτήματα επιθεώρησης κινδύνων

Τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο ασφαλιστικός κλάδος, οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος, αλλά και οι τρόποι με τους οποίους η CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ χειρίζεται τα αιτήματα επιθεώρησης που αφορούν πιο περίπλοκους κινδύνους, ανέλυσε σε συνέντευξή του στο ThemaOnline, o Προϊστάμενος του Τμήματος Επιθεώρησης Κινδύνων, Γιώργος Κυριάκου.

 

Ποιες είναι οι κύριες δραστηριότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Κινδύνων;

Οι δραστηριότητες του Τμήματος Επιθεώρησης Κινδύνων είναι ιδιαίτερα εξειδικευμένες. Συγκεκριμένα, οι κύριες δραστηριότητές μας αφορούν την επιθεώρηση ασφαλισμένων ή προς ασφάλιση εγκαταστάσεων, από όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας και η ετοιμασία εκθέσεων των ευρημάτων με σχόλια, απόψεις αλλά και εισηγήσεις ως προς τις αποφάσεις που θα κληθεί να πάρει το Τμήμα Αποδοχής Κινδύνων της Εταιρείας. Αυτό έχει να κάνει με την αποδοχή, συνέχιση ή/και διαφοροποίηση των παρεχόμενων ασφαλιστικών καλύψεων. Επίσης, το Τμήμα έχει την αρμοδιότητα να προβαίνει σε διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης περιστατικών που σχετίζονται με Ασφαλιστήρια Συμβόλαια της Εταιρείας, όπως εργατικά ατυχήματα, ατυχήματα σε τρίτα πρόσωπα, καθώς και άλλων περιστατικών που υποβάλλονται στο Τμήμα Απαιτήσεων της Εταιρείας όπως πυρκαγιές, κλοπές, πλημμύρες και ζημιές από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στο Τμήμα σας;

Το Τμήμα Επιθεώρησης Κινδύνων αντιμετωπίζει τρεις διαχρονικές προκλήσεις:
α) Την παροχή της πιο ορθής και ποιοτικότερης πληροφόρησης για την εικόνα και το επίπεδο του κινδύνου στους Αξιολογητές της Εταιρείας μας. Αυτό είναι κομβικό για τη λήψη των καλύτερων δυνατών αποφάσεων, με σκοπό τη διασφάλιση της επιχειρησιακής ακεραιότητας.
β) Την αναβάθμιση των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχουμε στους ασφαλισμένους μας, για βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και προστασίας των υποστατικών τους. Στο πλαίσιο αυτό υποστηρίζουμε τη διοργάνωση εκπαιδευτικών Ημερίδων και Σεμιναρίων που απευθύνονται ειδικά σ’ αυτούς, στην προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την κουλτούρα ασφάλειας, αλλά και την ανάγκη για προ-ενεργητική διαχείριση των κινδύνων στις επιχειρήσεις τους και
γ) Τη παροχή ορθής, άμεσης και τεκμηριωμένης πληροφόρησης στο Τμήμα Απαιτήσεων της Εταιρείας μας στα θέματα διερεύνησης των απαιτήσεων.

Ποιες είναι οι πιο συχνές ερωτήσεις που λαμβάνετε από πελάτες που επιθεωρείτε τα υποστατικά και τις εγκαταστάσεις τους;

Πολλοί πελάτες μας, ειδικά οι νέοι, μας ρωτούν εάν η επιθεώρηση που θα πραγματοποιήσουμε σχετίζεται ή είναι παρόμοιας φύσης και έκτασης με την επιθεώρηση που διεξάγουν οι Επιθεωρητές που εργάζονται στα Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας της Κυβέρνησης. Η δική μας δουλειά δεν περιορίζεται μόνο στο να βοηθούμε τους πελάτες να λάβουν μέτρα για τήρηση και εφαρμογή των προνοιών της Νομοθεσίας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που είναι και το κατ’ εξοχήν κύριο μέλημα των Επιθεωρητών που εργάζονται στα Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και στο να παρέχουμε στους πελάτες μας συμβουλές και καθοδήγηση στο πώς πρακτικά μπορούν να εφαρμόσουν τους Δεσμευτικούς Όρους που υπάρχουν στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια τους καθώς και πως καλές πρακτικές που εφάρμοσαν άλλοι πελάτες μας μπορούν να υιοθετηθούν και στα δικά τους υποστατικά για περαιτέρω μείωση των ασφαλισμένων κινδύνων στις εγκαταστάσεις τους.


Μια άλλη συχνή ερώτηση είναι κατά πόσο τα μέτρα μείωσης των κινδύνων που συζητούμε ή και θέτουμε γραπτώς στους πελάτες κατά την επιθεώρηση, δίνοντας και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα υλοποίησής τους, είναι δεσμευτικές για τους πελάτες και θα πρέπει να εφαρμοστούν. Τα όποια από τα εν λόγω μέτρα (τεχνικά ή διαδικαστικά) είναι καταγραμμένα και ενσωματωμένα στα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια των πελατών υπό μορφή Δεσμευτικών Όρων, είναι αυτά για τα οποία οι πελάτες πρέπει απαραιτήτως να διασφαλίζουν ότι τηρούνται και εφαρμόζονται, αφού η μη τήρηση τους θα δημιουργήσει προβλήματα κάλυψης σε ενδεχόμενη απαίτηση τους. Οι επιστολές που αποστέλλουμε στους πελάτες ως Τμήμα Επιθεώρησης και περιλαμβάνουν τις δικές μας συστάσεις και εισηγήσεις για διαχείριση των κινδύνων που έχουν επισημανθεί, δεν είναι δεσμευτικές προς υλοποίηση. Αυτές παρέχονται μέσα στα πλαίσια των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μας στους πελάτες της για μείωση του επιπέδου των κινδύνων στις επιχειρήσεις τους.

Ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για επιθεώρηση υποστατικών;

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη:
Αφού το Τμήμα Επιθεώρησης Κινδύνων παραλάβει από το Τμήμα Αποδοχής Κινδύνων, αίτημα επιθεώρησης υποστατικού με όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται, προχωρεί σε επικοινωνία με τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή / αρμόδιο συνάδελφο της Εταιρείας που εξυπηρετεί τον πελάτη και προβαίνει σε μια σειρά από ενέργειες διευθέτησης επίσκεψης για επιθεώρηση στο υποστατικό του πελάτη. Ακολούθως, ο Επιθεωρητής, με παρόντα τον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή, επισκέπτεται το υποστατικό του πελάτη και, στην παρουσία του ιδίου ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου του, διενεργείται η επιθεώρηση.

Πόσο χρόνο χρειάζεται για να προβείτε σε μια επιθεώρηση;

Αυτό εξαρτάται από την φύση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης αλλά και την έκταση καθώς και το εύρος των εργασιών.
Για παράδειγμα, για ένα τυπικό κατάστημα λιανικής πώλησης, είναι περίπου 30 λεπτά, για έναν τυπικό αποθηκευτικό χώρο, είναι γύρω στα 45 λεπτά, ενώ για μια βιομηχανία, εργαστήριο ή μια μονάδα μεταποίησης, η διάρκεια της επιθεώρησης είναι γύρω στην 1 ώρα και 30 λεπτά.
Υπάρχουν φυσικά και εγκαταστάσεις πολύ πιο «μεγάλες» και πολύπλοκες που η διάρκεια της επιθεώρησης μπορεί να φτάσει μέχρι και 3-4 ώρες. Αυτές όμως είναι μεμονωμένες περιπτώσεις.

Υπάρχει κάποιος ειδικός χειρισμός ως προς τα αιτήματα επιθεώρησης που αφορούν πιο περίπλοκους κινδύνους;

Δεν θα έλεγα ότι υπάρχει κάποιος ειδικός χειρισμός αφού η διαδικασία δεν διαφοροποιείται. Ανάλογα με την πολυπλοκότητα της φύσης των εργασιών της εν λόγω επιχείρησης, πιθανόν να ζητηθούν από τον πελάτη συγκεκριμένες τεχνικές πληροφορίες και έγγραφα τα οποία ο Επιθεωρητής θα μελετήσει ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένος και ενημερωμένος για τις δραστηριότητες της επιχείρησης και τη φύση των εργασιών που διεξάγει. Ειδικά αν πρόκειται για επιχείρηση που η κατανόηση των δραστηριοτήτων της απαιτεί εξειδικευμένες τεχνικές γνώσεις.

Ποια είναι τα πιο περίπλοκα αιτήματα που έχετε λάβει;

Τα αιτήματα επιθεώρησης εγκαταστάσεων που σχετίζονται με θέματα ενέργειας, καθώς και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη διαχείριση όλων των ειδών αποβλήτων, θεωρούνται περίπλοκα. Επίσης, περίπλοκα και «δύσκολα» στο χειρισμό ζητήματα περιλαμβάνουν τη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης τυχόν θανατηφόρων ατυχημάτων ή ακόμη καταστροφικών πυρκαγιών σε επιχειρήσεις των ασφαλισμένων.

Η ουσία είναι πως στη CNP ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ η ομάδα μας διαθέτει πολυετή, εξειδικευμένη τεχνογνωσία και μεγάλη εμπειρία στο χειρισμό κάθε αιτήματος, με γνώμονα πάντα την άρτια εξυπηρέτηση και ασφάλεια των πελατών μας.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:Συνεχίζονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - «Το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν»

Συνεχίζονται οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή - «Το Ισραήλ αποφάσισε να επιτεθεί στο Ιράν»

Στη μύτη των ποδιών του είναι ολόκληρος ο πλανήτης, καθώς το Ισραήλ αποφάσισε οτι θα ανταπαντήσει στο Ιράν, όπως δήλωσε ανώτατος κρατικός αξιωματούχος . Μια εκ νέου επίθεση στο Ιράν μετά την απάντηση του δεύτερου στο φονικό χτύπημα στο ιρανικό προξενείο στη Συρία,θα επιφέρει μεγάλες συνέπειες. Το ThemaOnline σας μεταφέρει τις εξελίξεις

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top