ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παίρνει θέση η Αστυνομία και απαντά στην Ελεγκτική με τρία σημεία

Παίρνει θέση η Αστυνομία και απαντά στην Ελεγκτική με τρία σημεία

Για την αποκατάσταση των πραγματικών δεδομένων, μετά την δημοσίευση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για την Αστυνομία, η Αστυνομία Κύπρου επιβάλλεται όπως δώσει τις δικές της απαντήσεις, με σκοπό πάντα την διαφάνεια, την διαφύλαξη του κύρους της, αλλά και του ρόλου, που καλείται από το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να επιτελέσει, διαφυλάσσοντας τη νομιμότητα, την ασφάλεια και την ισονομία στη χώρα μας.

Υπηρεσιακά οχήματα

Όπως ήδη έχει τονιστεί στην Ελεγκτική Υπηρεσία από τον Αρχηγό Αστυνομίας, μέσω απαντητικής επιστολής, δεν θα ήταν ορθή η δημοσιοποίηση ευαίσθητων θεμάτων ασφάλειας. Σε σχέση με την ασφάλεια και μεταφορά σε αστυνομικά οχήματα των παιδιών του Προέδρου της Δημοκρατίας, αυτό επιτρέπεται στη βάση σχετικής Αστυνομικής Διάταξης.

Μεταξύ άλλων, στη συγκεκριμένη Αστυνομική Διάταξη αναφέρεται ότι, επιτρέπεται να μεταφέρονται σε αστυνομικά οχήματα, πρόσωπα τα οποία κινδυνεύουν από οποιαδήποτε αιτία, με σκοπό την προστασία τους.

Σύμφωνα με νομολογία του Ανώτατου Δικαστηρίου, οι Αστυνομικές Διατάξεις θεσπίζονται δυνάμει Νόμου και αποτελούν δευτερογενή νομοθεσία και έχουν την ίδια ισχύ με τις Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις και σε καμία περίπτωση, όπως αναφέρεται στην σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, τίθεται θέμα κατάχρησης εξουσίας.

Πάγια θέση της Αστυνομίας είναι η μη δημοσιοποίηση ευαίσθητων θεμάτων και ιδιαίτερα θεμάτων που άπτονται της ασφάλειας προσώπων.

Για το σκοπό αυτό, ο ίδιος ο Αρχηγός Αστυνομίας κάλεσε σε συνάντηση λειτουργούς της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για να συζητήσουν και να ενημερωθούν για τα συγκεκριμένα θέματα ασφάλειας, ωστόσο αυτή η συνάντηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ αφού δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Όσον αφορά τη διαδικασία, για καταλογισμούς του κόστους αποκατάστασης των ζημιών που προξενήθηκαν σε αστυνομικά οχήματα, από δυστυχήματα την ευθύνη των οποίων είχαν τα μέλη μας, από τη μελέτη των οδικών συγκρούσεων, δεν είχε διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε οδική τροχαία σύγκρουση προκλήθηκε από αλόγιστη, απερίσκεπτη ή επικίνδυνη οδήγηση από μέρους του μέλους της Αστυνομίας, ούτως ώστε να ενεργοποιηθούν οι πρόνοιες της εγκυκλίου του Γενικού Εισαγγελέα, ημερομηνίας 21/02/2012.

Οι πλείστες των περιπτώσεων αφορούσαν συνήθεις οδικές συγκρούσεις από αυτές που συμβαίνουν καθημερινά στους δρόμους, οι οποίες προκλήθηκαν από στιγμιαία απροσεξία ή αμέλεια. Κάποιες άλλες περιπτώσεις συνέβησαν στο πλαίσιο των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών μας, για εκπλήρωση των βασικών σκοπών της αποστολής τους, που είναι η πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος αλλά και η διαφύλαξη της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Όλες οι τροχαίες συγκρούσεις που εμπλέκονται αστυνομικά οχήματα, διαβιβάζονται στην Τροχαία Αρχηγείου για μελέτη και τελικές οδηγίες, ως προς τον παραπέρα χειρισμό του. Εκεί και όπου κρίνεται αναγκαίο, οι υποθέσεις προωθούνται στη Νομική Υπηρεσία για οδηγίες.

Αναφορικά με το Σύστημα Φωτοεπισήμανσης, για το 2022, ο Λειτουργός Φωτοεπισήμανσης (Διευθυντής Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου) προχώρησε στην ποινική δίωξη 94 περιπτώσεων που αφορούσαν οχήματα διαφόρων Κρατικών Υπηρεσιών (που δυνατό να τύχουν εξαίρεσης) εκ των οποίων οι 41 περιπτώσεις αφορούν οδηγούς αστυνομικών οχημάτων.

Εξώδικα πρόστιμα

Για το θέμα των εξωδίκων προστίμων και ανεκτέλεστων ενταλμάτων, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε θετικά σε όλα τα αιτήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, παρά τις πολλές και συνεχείς εναλλαγές στο περιεχόμενο των αιτημάτων αυτών.

Όσον αφορά στα ονομαστικά στοιχεία στον κατάλογο των εξωδίκων προστίμων, η απόφαση για μη παροχή των στοιχείων αυτών, βασίστηκε τόσο στη σχετική γνωμάτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα, όσο και στην συμμόρφωση προς τη νομοθεσία Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Παρόλα αυτά, μετά την εκ νέου διαφοροποίηση του σχετικού αιτήματος από πλευράς Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε θετικά και παρέδωσε κατάλογο τέτοιων εξωδίκων προστίμων, χωρίς ονομαστική αναφορά.

Οπλισμός/Πυρομαχικά

Αναφορικά με το θέμα της παραχώρησης οπλισμού σε ιδιώτες, για λόγους ασφάλειας, όπως επεξήγησε η Αστυνομία και γραπτώς σε σχετική επιστολή της με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου 2023, προς το Γενικό Ελεγκτή, λόγοι δημόσιας τάξης και ασφάλειας, επέβαλλαν και επιβάλλουν, τη μη παραχώρηση των στοιχείων των προσώπων που κατέχουν τέτοιες άδειες οπλοφορίας, καθώς και των λόγων για τους οποίους τους παραχωρήθηκε τέτοια άδεια. Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατό να παραχωρηθούν τόσο τα στοιχεία κατόχων, όσο και η αξιολόγηση κινδύνου, όπως και οι αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου.

Αντ’ αυτού η Ελεγκτική Υπηρεσία ενημερώθηκε, ότι θα μπορούσε να της παραχωρηθεί ο κατάλογος με τους αύξοντες αριθμούς των όπλων, καθώς και ότι λειτουργοί της θα μπορούσαν να ταυτοποιήσουν με φυσικό έλεγχο, τα όπλα αυτά, στα γραφεία της Αστυνομίας, χωρίς αναφορά στα πρόσωπα που τα κατέχουν. Ο Γενικός Ελεγκτής δεν ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Αρχηγού για επιθεώρηση των συγκεκριμένων όπλων.

Σε σχέση με ποσότητα πυρομαχικών που κρίθηκε ως ακατάλληλη για χρήση και αποθήκευση, αλλά παρέμεινε εντός αποθήκης οπλισμού/πυρομαχικών, (303,000 κροτίδες) διευκρινίζεται ότι, παρέμεινε προσωρινά για λίγες μέρες εντός αποθήκης και ακολούθως, καταστράφηκε με βάση το σχετικό πρωτόκολλο.

Γενικότερα, οι επιχειρησιακές απρόοπτες ανάγκες, που ενδέχεται να επιβάλλουν βραχυπρόθεσμη αποθήκευση υλικών, όπως οπλισμό ή πυρομαχικά, τυγχάνουν ανάλογης ασφαλούς διαχείρισης, με πρωταρχικό γνώμονα την ασφάλεια.

Την ευθύνη και εμπειρογνωμοσύνη για τα θέματα που αφορούν οπλισμό και πυρομαχικά, φέρει ο Κλάδος Πυροτεχνουργών, όπου τα μέλη του είναι υπεύθυνα και κατέχουν την κατάλληλη εκπαίδευση και γνώση για τον τρόπο χειρισμού/φύλαξης/αποθήκευσης/καταστροφής τους, λαμβάνοντας υπόψην πάντοτε το βαθμό επικινδυνότητας, το είδος, την ποσότητα κ.λπ.

Καταλήγοντας, τονίζεται με τον πιο εμφαντικό τρόπο ότι η Αστυνομία Κύπρου, διαχρονικά συνεργάζεται με την Ελεγκτική Υπηρεσία, τόσο για τη συμμόρφωση της με τη νομοθεσία, όσο και για υλοποίηση των συστάσεων της. Όσον αφορά στις συστάσεις της πρόσφατης Έκθεσης, η Αστυνομία μελετά διεξοδικά τις συστάσεις αυτές και εκεί και όπου προκύπτει ανάγκη, προχωρά σε απαραίτητα διορθωτικά μέτρα.

Τονίζεται, τέλος ότι η Αστυνομία Κύπρου παραμένει πάντοτε προσηλωμένη στην διατήρηση του νόμου και της Τάξης.

 

 

Ειδήσεις σήμερα:

Έκρηξη στην Έγκωμη: Επιβεβαιώθηκαν οι παράνομες μετατροπές στα διαμερίσματα - Οι άδειες που είχε τελικά το υποστατικό

Δημόσιοι Υπάλληλοι: Έτσι θα βαθμολογούνται – Τα ιεραρχικά επίπεδα και τα κριτήρια αξιολόγησης

Διαρροή υγραερίου: 100 περιστατικά σε 5 χρόνια – 10 συμβουλές για το πως να προσέχουμε

Ανάγκες σε τρόφιμα και βρεφικό γάλα - Οικογένειες με ανήλικα και βρέφη πεινάνε - Μπορείς να βοηθήσεις;Η εικόνα της Κυβέρνησης ένα χρόνο μετά τις εκλογές - Η εκτίμηση του εκλογικού σώματος για το έργο του Νίκου Χριστοδουλίδη

Η εικόνα της Κυβέρνησης ένα χρόνο μετά τις εκλογές - Η εκτίμηση του εκλογικού σώματος για το έργο του Νίκου Χριστοδουλίδη

Μια εικόνα με πολλά μηνύματα για τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη δίνει η πρώτη δημοσκόπηση του ΣΙΓΜΑ η οποία καταγράφει στην ουσία την απογοήτευση που εκφράζουν οι πολίτες από την παρούσα κυβέρνηση σε ποσοστό 52%.  

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Back to top