ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το κουδούνι χτυπά για τα νηπιαγωγεία - Χιλιάδες οικογένειες θα επωφεληθούν από το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων - Όλες οι λεπτομέρειες

Το κουδούνι χτυπά για τα νηπιαγωγεία - Χιλιάδες οικογένειες θα επωφεληθούν από το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων - Όλες οι λεπτομέρειες

Σεπτέμβριο ξεκινά η νέα σχολική χρονιά, με τους γονείς να προετοιμάζουν τα απαραίτητα για τα παιδιά για την πρώτη επαφή με το σχολείο.

Τα νηπιαγωγεία και βρεφοπαιδοκομικοί σταθμοί είναι έτοιμα να δεχθούν βρέφη και νήπια στο πρώτο τους σχολικό περιβάλλον.

Πέρσι, 2022-2023 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά ένα σημαντικό Σχέδιο, τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά έως τεσσάρων ετών.

Πρόκειται για το Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών. Ένα σχέδιο το οποίο βοηθά χιλιάδες οικογένειες να γράψουν τα παιδιά τους στο νηπιαγωγείο χωρίς το άγχος της οικονομικής επιβάρυνσης, καθώς το Σχέδιο καλύπτει το 80% των διδάκτρων στους δικαιούχους.

Ήδη η Πύλη για αιτήσεις εγγραφής του παιδιού στο Σχέδιο έχει ανοίξει από τις 28 Αυγούστου 2023 για τη νέα σχολική χρονιά και υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της κυβερνητικής πύλης CyLogin.

Ήδη από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της διαδικτυακής πλατφόρμας έχουν υποβληθεί και εγκριθεί 3122 αιτήσεις δικαιούχων παιδιών.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι:

Δικαιούχοι σύμφωνα με το Σχέδιο είναι οικογένειες που έχουν εγκριθεί για Επίδομα Τέκνου για το 2023 με βάση τους περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμους, με τουλάχιστον ένα παιδί ηλικίας μέχρι 4 ετών κατά την 31η Αυγούστου 2023, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος που να μην υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα:

Πώς υπολογίζεται το οικογενειακό εισόδημα;

Το οικογενειακό εισόδημα υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου. Με βάση τη νομοθεσία το ακαθάριστο εισόδημα του 2022 είναι το εισόδημα που αποκτάται από όλα τα μέλη της οικογένειας, μεταξύ άλλων, από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, έσοδα από τόκους και μερίσματα, διατροφή, επιχορηγήσεις από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, οποιοδήποτε δημόσιο βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες χορηγίες, επιδόματα και πηγές εισοδήματος στη Δημοκρατία ή και στο εξωτερικό. Εξαιρούνται από τον υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος τα εισοδήματα των τέκνων μαθητών/φοιτητών πλήρους φοίτησης από εργασία ή απασχόληση, το επίδομα τέκνου, η φοιτητική χορηγία, οι παροχές της φοιτητικής μέριμνας και οι υποτροφίες καθώς και τα αναπηρικά επιδόματα.

Προϋποθέσεις / Κριτήρια

Για συμμετοχή στο Σχέδιο για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-24, ο αιτητής πρέπει:

1. Να έχει εγκριθεί για την παροχή Επιδόματος Τέκνου για το 2023,

2. Να έχει εγγράψει παιδί του σε βρεφονηπιακό σταθμό ή νηπιαγωγείο που συμμετέχει ως πάροχος στο Σχέδιο,

3. Να έχει οικογενειακό εισόδημα, που δεν υπερβαίνει τα όρια που παρατίθενται στους ακόλουθους Πίνακες, ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειάς του.

Υψος Επιδότησης

Το ύψος της επιδότησης ανέρχεται σε 80% των μηνιαίων διδάκτρων για τη φοίτηση του κάθε παιδιού, με μέγιστο ποσό ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος, την ηλικία του παιδιού, τη σύνθεση της οικογένειας και το ωράριο φοίτησης ως ακολούθως:
 

*Για πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες, το εισοδηματικό όριο των €59.000 αυξάνεται κατά €5.000 για κάθε επιπρόσθετο τέκνο πέραν των πρώτων 2 τέκνων.

Πώς υπολογίζεται το 80% του μηνιαίου ύψους των διδάκτρων για την παροχή του επιδόματος;

Το μέγιστο ύψος του επιδόματος έχει καθοριστεί στο 80% της τελικής μηνιαίας χρέωσης, δηλαδή το ποσό που προκύπτει μετά από τις οποιεσδήποτε χρεώσεις ή και εκπτώσεις ή και αφαιρέσεις από πλευράς του Πάροχου (χωρίς, ωστόσο, να περιλαμβάνονται προαιρετικές δραστηριότητες που χρεώνονται ξεχωριστά από τους παρόχους).

Σημειώνεται ότι το μέγιστο μηνιαίο ύψος επιδότησης για κάθε γονέα περιορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν δημοσιευτεί με το Σχέδιο και καθορίζεται με βάση τα ατομικά δεδομένα κάθε γονέα και ο Πάροχος ενημερώνεται σχετικά για να παρέχει τις ανάλογες απαλλαγές διδάκτρων στους γονείς.

Ο κατάλογος των νηπιαγωγείων που συμμετέχουν στο Σχέδιο

Περίπου 293 βρεφονηπιακών σταθμών και νηπιαγωγείων έχουν εγκριθεί μέχρι τις 25/8/2023 για συμμετοχή ως Πάροχοι στο Σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών ηλικίας μέχρι 4ων ετών για την ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024.

Σημειώνεται ότι η εξέταση αιτήσεων από βρεφονηπιακούς σταθμούς και νηπιαγωγεία συνεχίζεται και ο κατάλογος θα ανανεώνεται καθημερινά καθώς δίδονται οι εγκρίσεις. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις από τους γονείς μπορούν να υποβάλλονται ανά πάσα στιγμή (δεν υπάρχει προθεσμία) και όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2023 θα θεωρείται ότι υποβλήθηκαν από την 1/9/2023.

Δείτε τον κατάλογο εδώ

Η διαδικασία αίτησης - εγγραφής

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ημερομηνία γέννησης των δικαιούχων παιδιών πρέπει να είναι μεταγενέστερη της 31/8/2019.

Η διαδικασία υποβολής της αίτησης από τους γονείς είναι απλή και δεν απαιτείται η υποβολή οποιωνδήποτε αποδεικτικών στοιχείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για υποβολή αίτησης είναι οι γονείς να είναι δικαιούχοι Επιδόματος Τέκνου για το 2023 και να έχουν εγγράψει εκ των προτέρων το δικαιούχο παιδί σε βρεφονηπιακό σταθμό/νηπιαγωγείο που συμμετέχει στο Σχέδιο, και να γνωρίζουν τον εξαψήφιο αναγνωριστικό αριθμό της τάξης/τμήματος του παιδιού που θα τους δοθεί από τον βρεφονηπιακό σταθμό/νηπιαγωγείο. 

Επισημαίνεται ότι η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο από τον γονέα που έχει καταστεί δικαιούχος του Επιδόματος Τέκνου και για την πρόσβασή του στην πλατφόρμα, θα πρέπει απαραίτητα είτε να έχει δημιουργήσει και επιβεβαιώσει ενεργό προφίλ στην κυβερνητική πύλη www.gov.cy είτε να έχει προβεί στην αντίστοιχη διαδικασία στην Πύλη ΑΡΙΑΔΝΗ.

Μέσω της ειδικής πλατφόρμας, οι γονείς θα κληθούν να συμπληρώσουν τα ακόλουθα στοιχεία:

  • εξαψήφιος αναγνωριστικός αριθμός (δίνεται από τον βρεφονηπιακό σταθμό / νηπιαγωγείο)
  • Ωράριο φοίτησης του παιδιού
  • Ημερομηνία εγγραφής 
  • Ημερομηνία έναρξης φοίτησης 
  • Τελικά μηνιαία δίδακτρα, περιλαμβανομένων όλων των σταθερών μηνιαίων χρεώσεων και αφαιρουμένων όλων των εκπτώσεων
  • Κινητό τηλέφωνο γονέα
  • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο γονέα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 

 

Ειδήσεις σήμερα:ΠτΔ: Εξήγγειλε «τολμηρές μεταρρυθμίσεις» στον τομέα της Υγείας

ΠτΔ: Εξήγγειλε «τολμηρές μεταρρυθμίσεις» στον τομέα της Υγείας

«Τολμηρές μεταρρυθμίσεις» στον τομέα της υγείας εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, χαιρετίζοντας εκδήλωση για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Δικαιωμάτων των Ασθενών, που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου (ΟΣΑΚ) στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι μεταρρυθμίσεις αναμένονται σύντομα, μαζί με σειρά νομοθετημάτων που βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Back to top